دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 1-150 
واکاوی پیشایندها و پیامدهای تبلیغ اسلامی کارآمد (روی‎آورد دلفی فازی)

صفحه 99-126

10.30471/soci.2021.7635.1667

سید عبدالرسول حسینی؛ گلبهار پورانجنار؛ عبدالله ساعدی؛ فرحناز آهنگ؛ مهدی آهنگ