واکاوی معانی ذهنی مشارکت‌کنندگان در پیاده‌روی اربعین در مرزهای چذابه و شلمچه استان خوزستان (براساس روش نظریه داده‌بنیاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

این مطالعۀ کیفی، با هدف فهم نظام معنایی مشارکت‌کنندگان پیاده‌روی اربعین در استان خوزستان انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، «نظریۀ داده‌بنیاد» به‌عنوان یکی از روش‎های اصلی پژوهش کیفی است. داده‎های این پژوهش از طریق مصاحبه عمیق و شیوه نمونه‎گیری هدفمند−نظری با سی نفر از ذینفعان مرتبط با این رویداد گردآوری و جهت تحلیل داده‎ها از پنج شیوۀ کدگذاری باز و تشخیص مفاهیم، توسعه مفاهیم در راستای ابعاد و ویژگی‌ها، تحلیل داده‌ها برای زمینه، وارد نمودن فرایند به تحلیل و یکپارچه‌سازی مقولات استفاده گردید. پس از کدگذاری، پانزده مقوله اصلی از داده‌ها پدیدار شد که هریک از مقوله‌ها به‌صورت کامل با استناد به متن مصاحبه‌ها مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. پارادایم ظهوریافته شامل سه بُعد شرایط، کنش−تعامل‎ها و پیامدهاست که پس از کدگذاری، در قالب پانزده مقولۀ عـمده کدگذاری و در مرحلۀ کدگذاری گزینشی به استخراج مقولۀ هسته‎‎ «پیاده‌روی اربعین در بستر تعلیق قشربندی و عقلانیت ابزاری» منجر شد که مقولۀ مرکزی این پژوهش به‌شمار می‎آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the semantic system of the participants in the Arbaeen walk on the borders of Chazabeh and Shalamcheh in Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • karim rezadoost 1
  • sajad bahmani 2
1 Associate Professor, Department of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This qualitative study was conducted with the aim of understanding the semantic system of the participants in the Arbaeen walk in Khuzestan province. The method used in this research is the GTM as one of the main methods of qualitative research. The data of this study were collected through in-depth interviews and purposive-theoretical sampling method with thirty stakeholders related to this event and to analyze the data from five methods of open coding and concept recognition, concept development in terms of dimensions and features. Data analysis was used for context, process input, and category integration. After coding, fifteen main categories of data emerged, each of which was completely analyzed with reference to the text of the interviews. The emerging paradigm consists of three dimensions of conditions, actions-interactions and consequences, which after coding, in the form of fifteen major categories of coding and in the stage of selective coding to extract the core category of "Arbaeen walk in suspension" Stratification and instrumental rationality ”led to the central category of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbaeen walking experience
  • Grounded Theory Method
  • Khuzestan Province
1. اکبری، احمد (1395)، بررسی تطبیقی مراسم حج و مراسم اربعین، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محسن علی مجیمی و مشاوره کریم کشکولی، مؤسسه آموزش عالی علامه مجلسی.
2. اشتراوس، انسلم و جولیت کوربین (1394)، مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای، ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشرنی.
3. انگوتی، زینب و میثم فرخی (1397)، دلایل حضور و مشارکت زنان ایرانی در پیاده‌روی اربعین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده رفاه.
4. ایمان، محمدتقی (1388)، مبانی پارادایمی روش‌های پژوهش کمی و کیفی در علوم انسانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
5. شاکری‌نژاد، محسن؛ داود گله‌دار و جواد طباخی ممقانی (1397)، سیاست‌گذاری محتوایی پوشش تلویزیونی راهپیمایی اربعین برای سیمای جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به متن زیارت اربعین، دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشکده ارتباطات و رسانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
6. کیانپور، م. (1391)، «تجارب مدیریت احساسات در نظام مراقبت‌های پزشکی: مطالعۀ موردی شهر تورنتو»، جامعه‌شناسی کاربردی، د 23، ش 4، ص25-52.
7. لانکوار، روبر (1381)، جامعه‌شناسی جهانگردی و مسافرت، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
8. یعقوبی، علی؛ حسن چاوشیان و مجتبی فرهادی محلّی (1396)، پدیدارشناسی تجربه پیاده روی اربعین: (مورد مطالعه کاروان ایرانی زیارتی کربلا)، کنفرانس ملی توسعه اجتماعی.
9. Brubaker, R. (2012), “Religion and Nationalism: Four Approaches.” Nation and Nationalism, 18 (1): 1−29.
10. Corbin, J., and Strauss, A.(2015), Basics of Qualitative Research. Thousand Oaks,London: CA Sage.
11. Corbin, J. Strauss, A (2008), Basics of Qualitative Research. Thousand Oaks, London: CA Sage.
12. Cohen Erik, H. (2003), Tourism and Religion: A Case Study−Visiting Students in Israeli Universities, Journal of Travel Research, 42(1): 36−47.
13. Corrigan, J. (Ed). (2004), Religion and Emotion: Approaches and Interpretations. New York: Oxford University Press.
14. Dillon, M. (Ed). (2003), Handbook of the Sociology of Religion. Cambridge: Cambridge University Press.
15. Gould, R. (2016), Religion and National Identity: Islam Phobia as a Valid Electoral Option? Center for European Studies, 1−16.
16. Hamilton, M. B. (2002), The Sociology of Religion: An Introduction to Theoretical and Comparative Perspectives. London: Routledge.
17. Olsen, D. H., and Guelke, J. K. (2004), “Nourishing the Soul: Geography and Matters of Meaning”. In World Minds: Geographical Perspectives on 100 Problems. Springer Netherlands.
18. Patton, M (2001), Qualitative Research & Evaluation Methods. London: Sage Publications.
19. Strauss, A Corbin, J.(1998), Basics of Qualitative Research. Thousand Oaks ,London: CA Sage.
20. Turner, B. S. (Ed). (2010), The New Blackwell Companion to Social Theory. Molden: John Wiley & Sons.
21. Vilaça, H. (2010), “Pilgrims and Pilgrimages: Fátima, Santiago de Compostela and Taizé”. Nordic Journal of Religion and Society, No. 2: 137–155.