اهداف و چشم انداز

امروزه اهمیت نقش بنیادی علوم انسانی ـ اجتماعی در تحقق یک نظام فکری منسجم و تمدن‌ساز و کاربرد آنها در کنترل و توسعه اجتماعی در جوامع اسلامی بر کسی پوشیده نیست. افزون بر این، تحقیق در مبانی این علوم و نقد و ارزیابی آنها و نیز تلاش جهت استخراج مبانی و دیدگاه‌های اسلامی در حوزه‌ی علوم انسانی و در راستای اسلامی‌سازی و بومی کردن آنها جایگاه والایی دارد. در راستای این هدف، مهمترین و مبنایی‌ترین گام در این مسیر ارائه، بررسی و نقد مبانی، دیدگاه‌ها و نظریه‌های این علوم و ارائه چهارچوب‌های نظری است که هماهنگی لازم و کافی با مبانی فرهنگی و دینی ما را داشته باشد. از این رو، انجام تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در زمینه‌ی علوم اجتماعی و مناسبات آن با دین و نقد و بررسی مکاتب موجود در این زمینه، از اهداف و رسالت‌های دوفصلنامه‌ی «اسلام و علوم اجتماعی» است.

3.   گستردگی موضوعات مناسبات دین/ اسلام و علوم اجتماعی ایجاب می‌کند که مجله‌ای علمی ـ تخصصی، و در آینده‌ای نزدیک علمی ـ پژوهشی، که به صورت اختصاصی به مسائل و موضوعات مطرح در این زمینه بپردازد و حاصل تحقیقات صاحبنظران این رشته را در اختیار جامعه‌ی علمی و مدیران ارشد کشور قرار دهد، منتشر شود. به همین جهت گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه در صدد انتشار مجله‌ای با نام دوفصلنامه‌ی «اسلام و علوم اجتماعی» برآمد.

4.   دوفصلنامه‌ی «اسلام و علوم اجتماعی» به منظور همکاری با سایر بخش‌های پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و در راستای تحقق هدف پیش‌گفته، گسترش و تعمیق ادبیات مناسبات اسلام و علوم اجتماعی، اطلاع‌رسانی علمی، فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آرای اندیشمندان این دست از مطالعات، ایجاد زمینه‌ی تولید علم دینی و فراهم کردن فضایی مناسب برای تولید و توسعه‌ی هر چه بیشتر علوم اجتماعی اسلامی، بر آن است تا در قالب ویژه‌نامه‌هایی مناسبات دین به خصوص اسلام و علوم اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد.

 5. از تمامی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به موضوع مناسبات دین/ اسلام و علوم اجتماعی و با محور قرار دادن عناوین زیر، درخواست می‌گردد، مقالات خود را به ستاد نشریات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارسال نمایند.

1/5. فلسفه اجتماعی: (در کتاب و سنت ـ در اندیشه اندیشمندان مسلمان ـ مقایسه نگرش‌ها و رویکردهای مختلف).

2/5. فلسفه علوم اجتماعی: (در منابع اسلامی ـ همگرایی و واگرایی دیدگاه‌های مختلف).

3/5. روش‌شناسی علوم اجتماعی: (نقد و بررسی ـ کارکرد و نقش آنها در علوم اجتماعی دینی ـ اسلامی).

4/5. اندیشه‌های اجتماعی اندیشمندان مسلمان: (مسائل اجتماعی و نظریه‌های راهبردی ـ  نظریه‌ها ـ حوزه‌های جامعه‌شناسی ـ جامعه‌شناسی دین ـ جامعه‌شناسی معرفت ـ جامعه‌شناسی تاریخی ـ جامعه‌شناسی فرهنگی).

5/5. نظریه‌پردازی دینی (مستنبط از منابع اسلامی) در باب مسائل اجتماعی.

6/5. بررسی و مقایسه گزاره‌های دینی ـ اجتماعی ادیان مختلف با یکدیگر.

7/5. جامعه‌شناسی دینی ـ اسلامی: (موضوع، روش، نظریه‌ها، نقد و بررسی رویکردها، اهداف و کاربرد ـ نسبت جامعه‌شناسی اسلامی با پارادایم‌های مسلط در جامعه‌شناسی ـ نقش و کاربرد جامعه‌شناسی اسلامی در جوامع اسلامی و غیراسلامی).

8/5. تبیین جامعه‌شناختی گزاره‌های دینی ـ اسلامی.