داوران

بررسی و کار داوری یک مقاله بسیار طاقت فرساست و در عین حال از اهمیت و جایگاه ویژه ای جهت ارتقا سطح کیفی  این مجله برخوردار می باشد. به پاس ارج نهادن و تشکر از تیم داوری در سال های قبل بر خود لازم میدانیم اسامی آنها را در اینجا درج نماییم.

نام داور وابستگی سازمانی
محمد حسین MH دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران
محمدباقر آخوندی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
بهاره آروین
سید مهدی آقاپور پژوهشگرفرهنگی وعضوهیئت علمی دانشگاه تهران
نصراله آقاجانی دانشگاه باقرالعلوم
توکل آقایاری هیر گروه علوم اجتماعی- دانشکده حقوق و علوم اجتماعی- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران
مرضیه ابراهیمی دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیمی پور ابراهیمی پور *
رضا ابروش پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه
سید مصطفی احمد زاده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، دفتر تبلیغات اسلامی مشهد
محمدامیر احمدزاده
محمدرضا احمدی موسسه امام خمینی
مسعود اخوان کاظمی دانشگاه رازی کرمانشاه
حسین اژدری زاده پژوهشگر گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی نراق
محمد اسعدی عضو هئیت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ایران
مجتبی اسکندری هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین
حسن اسلامی
علی اصغر اسلامی تنها گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات
رفیع الدین اسماعیلی عضو گروه مدیریت راهبردی رسانه دانشگاه باقرالعلوم
مهران اسماعیلی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی
نسیم اشرافی عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
اکبر اشرفی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
احمدرضا اصغرپور ماسوله استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
سید اسدالله اطهری دانشگاه علوم تحقیقات - تهران- ایران
سید مهدی اعتمادی فر عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران
سیدعلیرضا افشانی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
سید محمد امام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سید مجید امامی هیات علمی دانشکده معارف و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام
سعید امیرکاوه عضو هیئت علمی / دانشکده صدا و سیما قم
سروش امیری علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین
محمدرضا انواری
احمد اولیایی
قاسم اویسی فردویی مؤسسه مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران
ایازی ایازی دفتر تبلیغات مشهد
محمدرضا ایروانی گروه مددکاری اجتماعی، دانشکده روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر، اصفهان، ایران
اصغر ایزدی جیران
علی ایمان زاده دانشیار دانشگاه تبریز
محسن ایمانی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
اسدالله بابایی فرد دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان
محمدحسین بادامچی
دکتر بارانی
باقری فر بافری فر
شهلا باقری
عبدالرضا باقری بنجار دانشگاه شاهد تهران
عبدالرضا بای استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزاد شهر،دانشگاه آزاد اسلامی،آزاد شهر، آیران
محمد بختیاری تاریخ- دانشگاه امام خمینی قزوین
علی اکبر بخشی (انجمن مدیریت حوزه)
محمدرضا برزویی فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
حسین بستان سردبیر دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی
میثم بلباسی
مهری بهار دانشگاه تهران
محمد بهرامی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی، پژوهشکده اسلام تمدنی، پژوهشگا علوم و فرهنگ اسلامی
محمدرضا بهمنی خدنگ استادیار مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم
یحیی بوذری‌نژاد هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
داریوش بوستانی دانشگاه باهنر کرمان
پروانه بیاتی دانشگاه آزاد
علی اکبر بیاری *
مهربان پارسامهر دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
حسین پرکان هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
غلامرضا پرهیزکار هیئت علمی
محمد پزشکی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
علی احمد پناهی عضو هیئت علمی
یاسان اله پوراشرف دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه ایلام
هادی پوررستمی
علیرضا پویا
محمدرضا پویافر *
عادل پیغامی دانشگاه امام صادق (ع)
حسین تاج آبادی استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
غلامرضا تاج بخش عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی
یوسف ترابی گروه علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
قاسم ترخان عضو هیئت علمی گروه کلام و مدیر گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
د. ترکاشوند ترکاشوند عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
جعفر ترک زاده گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیرا، ایران
ابوالقاسم توحیدی نیا
محمد اسماعیل توسلی دانشکده اقتصاد اسلامی،دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر جاجرمی زاده
محسن جاجرمی زاده دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور شیراز
جعفر جدیری
علیرضا جزینی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
فروزنده جعفرزاده پور دانشیار گروه جوانان و مناسبات نسلی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
دکتر نادر جعفری
علی جعفری گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
نادر جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
مصطفی جمالی فرهنگستان علوم اسلامی
حسین جوان اراسته گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حجت الله جوانی
اسماعیل چراغی کوتیانی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مهین چناری دانشگاه قم
امیر حسین حاتمی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
زهرا حاتمی
حسین حاج محمدی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مسعود حاجی زاده میمندی دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه یزد
مسعود حاجی زاده میمندی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد
کرم حبیب پور گتابی جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
عباس حبیب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه قم
فاضل حسامی استاد همکار جامعه المصطفی العالمیه
حسین حسن زاده
محمدرضا حسنی
سید بشیر حسینی مدیر گروه علوم نوین رسانه و هیئت‌علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما
سید عباس حسینی پژوهشگر
سید عقیل حسینی هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه یاسوج
محمدرضا حسینی گروه علوم اجتماعی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)، بروجرد . ایران
سید علی حسینی زاده عضو هیأت علمی
سید کاظم حکیم
محمد علی حکیم آرا استادیار گروه ارتباطات ، دانشکده ارتباط و رسانه ، دانشگاه صدا و سیما، تهران ، ایران
بهزاد حمیدیه هیات علمی دانشکاه تهران
ابوالقاسم حیدرآبادی استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
امیر خادمعلی زاده دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
سلیمان خاکبان دکتری
ابوالفتح خالقی هیات علمی دانشگاه قم
کریم خان محمدی استاد گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم- گروه فرهنگ و ارتباطات
یوسف خانمحمدی علوم سیاسی دانشگاه مفید
حسن خجسته باقرزاده رییس پژوهشکده ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات
ناصر خدایاری دانشگاه تبریز
سید حسین خلیلی حسین آبادی دکتری برنامه ریزی درسی
دکتر حسن خیری
محمد داوری
مجتبی درودی استادیار مدیریت موسسه امام خمینی (ره)
مجید دهقان هیئت علمی پژوهشکده زن وخانواده
حمید دهقانیان *
نیکو دیالمه دانشیار گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی، دانشگاه امام صادق
محمد دین محمدی مربی دانشگاه مجازی
مختار ذاکری استادیار، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران ، ایران.
خدیجه ذوالقدر دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
نادر رازقی دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران،
اردیس راموز *
محمد باقر ربانی مدیر گروه فقه اجتماعی مرکز فقهی ائمه اطهار
کامران ربیعی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سید کاظم رجایی موسسه امام خمینی (ره)
جعفر رحمانی دانشگاه طلوع مهر قم
داود رحیمی سجاسی مدیر گروه جامعه شناسی جامعه المصطفی و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شاهد
محمدجواد رضائی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد
عبدالعلی رضایی
عبدالعلی رضایی مدیریت تحقیقات- فرهنگستان علوم اسلامی قم
محمد رضایی دانشگاه تربیت مدرس
مهران رضایی
حسینعلی رمضانی عضو هیئت علمی - معاونت فرهنگی - اداره مطالعات راهبردی فرهنگی- عضو شبکه ملی نخبگان جوان علوم انسانی کشور
اکبر رهنما دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران
کاوس روحی برندق دانشگاه تربیت مدرس
محمد جواد رودگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محمدعلی روزبهانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
محمدابراهیم روشن ضمیر استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
قاسم زائری استادیار جامعه شناسی دانشگاه تهران
بیژن زارع دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران
اکبر زارع شاه آبادی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد
محمد زارعی
سعید زاهد زاهدانی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
افشین زرگر هیات علمی دانشکده علوم سیاسی و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
لیلا سادات زعفرانچی پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی زهیری
سید هادی ساجدی دانشگاه باقرالعلوم
محمد رضا سالاری فر *
قربانعلی سبکتکین ریزی استادیار گروه آموزشی جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی
سید ابراهیم سرپرست سادات
موسی سعادتی استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
علی سعیدی دانشگاه قم
مسعود سعیدی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمد باقر سعیدی روشن دانشیار قرآن پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مهدی سلطانی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
محمد سلیمانی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
علی سلیمی استادیار گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مصطفی سمیعی نسب عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
فرامرز سهرابی استاد روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
حسن سوزنچی
امیر سیاهپوش
سید کاظم سید باقری *پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سید علی سیدی فرد دانشگاه شهید بهشتی
محمد کاظم شاکر استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی
محسن شاکری نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما
فریبا شایگان گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین رئیس دانشکده پلیس زن
قاسم شبان نیاء رکن آبادی عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی ره
محمد صادق شجاعی
محمد شجاعیان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مالک شجاعی جشوقانی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سیدحسین شرف الدین دانشیار گروه فرهنگ و ارتباطات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
عباس شفیعی عضوهیات علمی پژوهشگاه
محمد مهدی شمسایی عضو مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،
روح اله شهنازی دانشگاه شیراز
محمدحسین شیخی
علی شیروانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علی شیروانی شیری استادیار، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، ایران
محمد سجاد شیرودی استادیار ، عضو هیات علمی
مهراب صادق نیا عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب
اکبر صالحی گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی
علی صالحی منش محقق و پژوهشگر
محسن صبوریان استادیار دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
داود صفا
رضا صفری شالی استادیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
نادر صنعتی شرقی عضو هیئت علمی دانشگاه پام نور مشهد
محمد رضا ضمیری دانشگاه پیام نور
سارا طالبی دانشگاه علامه طباطبایی
منصور طبیعی جامعه شناسی دانشگاه شیراز
مهدی طغیانی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
مهدی عاشوری مدیر دفتر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران مرکز مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی
ابراهیم عباسپور موسسه امام خمینی
رسول عباسی دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه حضرت معصومه
مهدی عباسی پژوهشگاه قرآن و حدیث
محمد اسماعیل عبداللهی دکترای تصوف و عرفان اسلامی و عضو گروه علمی فرق و ادیان حوزه علمیه قم،
علی عبداللهی نیسانی هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرضیه عبدلی هیات علمی
حسن عبدی
محمد عترت دوست استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
مهرداد عربستانی استادیار گروه آموزشی انسان شناسی
محمد عرب صالحی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
ایمان عرفان منش هیئت علمی دانشکدۀ فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
طه عشایری عضو هیئت‌علمی گروه تاریخ و جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد عشایری منفرد عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه ، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم
رسول علم الهدی
مرتضی علویان دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران
رمضان علی تبار فیروزجایی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ رشته تخصصی: کلام اسلامی
علی اکبر علیخانی دانشگاه تهران
بهزاد عمران زاده دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
محمود عیسوی هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
عیسی عیسی زاده
حسین عیوضلو دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام
حسن غفاری فر دانشگاه باقرالعلوم ع عضو گروه جامعه شناشی مامور در موسسه عالی آموزشی حوزوی امام رضا ع مدیر گروه تبلیغ
محمد غفوری نژاد استادیار گروه شیعه شناسی ، دانشگاه ادیان و مذاهب قم
سید محمدعلی غمامی دانشگاه باقرالعلوم
محمدهادی فاضل بابلی
حمید فاضل قانع پژوهشگر
ابراهیم فتحی گروه ژورنالیسم و خبر ، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا وسیما، تهران ایران
علی فتحی عضو هیئت علمی پژهشگاه حوزه و دانشگاه
سید حسین فخر زارع عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
عبدالوهاب فراتی
اسفندیار فرج وند عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه یام نور
احمد فرزانه پژوهشگر آزاد
محسن فرمهینی فراهانی عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد
حسین فلاح زاده عضو هیئت علمی دانشگاه باقر‌العلوم
حفیظ‌الله فولادی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد فولادی دانشیار گروه جامعه‌شناسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره
محمدرضا قائمی نیک دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دکتر قادری
صلاح الدین قادری دانشگاه خوارزمی
محسن قاسم پور
محسن قاسم پور استاد،حدیث و قرآن علوم گروه کاشان دانشگاه ایران،کاشان
علیرضا قبادی کارشناس بخش جامعه شناسی دین موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
سید محمدجواد قربی
مرتضی قلیچ عضو هیوت علمی دانشگاه بین المللی قزوین
علی قنبری برزبانی
بهاالدین قهرمانی نژاد شایق استادیار گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی دانشگاه تهران
راحله کاردوانی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده
رحیم کارگر مدیر گروه آینده پژوهی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
عبدالمحمد کاشیان استادیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
مصطفی کاظمی نجف ابادی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مجید کافی مدیر گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد کاویانی عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حسین کچوئیان دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران؛
محمد رضا کدخدایی پژوهشگر
نعمت الله کرم اللهی عضو هیات علمی دانشگاه باقر العلوم
الله کرم کرمی پور عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب
محمد تقی کرمی قهی استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی تهران
امیر کشاورزیان گروه اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سیداحمد کلاته ساداتی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
سید رضا کلوری محقق/علوم اجتماعی
کمال کوهی رئیس موسسه تحقیقات اجتماعی- دانشگاه تبریز
جواد کیانی عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین / روابط بین الملل
ابوالفضل گائینی گروه مدیریت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،، قم
صادق گلستانی
مهدی لبیبی
علیرضا لشکری عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
میثم لطیفی دانشگاه امام صادق (ع)
منصوره لولاآور استادیار گروه آموزشی علوم اجتماعی اسلامی
مجید مبینی مقدس عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه ادیان
علیرضا محسنی تبریزی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مجید محمدشفیعی مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی دانشگاه اصفهان
اصغر محمدی عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه ازاد دهاقان
حامد محمدی هیات علمی دانشکده زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
مسلم محمدی
عبدالمحمود محمدی لرد
مهدی محمدی نسب استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه قم
حسین مرادی نسب عضو هئیت علمی گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد مرتضایی پژوهشکده باستانشناسی میراث فرهنگی
شمس الله مریجی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم ع
مهدی مشکی باف مقدم دانش آموخته علوم سیاسی
علی مصطفوی ثانی دانشگاه امام صادق
مسعوى مطلبی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
حمید رضا مطهری دانشیار و مدیر پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
ابراهیم مظهری گروه معماری دانشگاه چمران
رحمت الله معمار
صدیقه معین مهر استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سید حسن ملائکه هیئت علمی دانشگاه شهرضا
رضا ملایی دانشجو و طلبه. مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه معارج وابسته به بنیاد اسراء
مهدی مهدوی زاهد مدرس دانشگاه علامه طباطبائی
حمید مهدی زاده عضو هییت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی
سیدمحمدتقی موحد ابطحی
مجید موحد مجد دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز
محمدرضا موحدی *
مهدی موحدی بکنظر دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق
سیدرضا مودب دانشگاه قم
میثم موسایی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
سیدصدرالدین موسوی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
هادی موسوی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سیدمحمدرضا موسوی فرد استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد سمنان ، ایران ، سمنان
زهره موسی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
جابر مولائی استادیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، ایران
احمد مومنی راد دانشگاه تهران
سیدجواد میرخلیلی گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
محمود میرخلیلی
اکبر میرسپاه استادیار موسسه امام خمینی (ره)
سید محسن میرسندسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سید محمد میرسندسی دانشگاه امام حسین
مرتضی میرغلامی هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز ،دانشکده معماری و شهرسازی
اصغر میرفردی دانشیار جامعه شناسی، بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
سید جواد میری هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
محمدقلی میناوندچال دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه ، دانشگاه صدا و سیما ، ایران ، تهران
محمدمهدی نادری قمی گروه مدیریت موسسه امام خمینی (ره)
عباس ناصری طاهری دانشکده ارتباطات و رسانه
مهدی ناظمی اردکان دانشگاه امام حسین
سیدحسین نبوی جامعه شناسی خوارزمی
اقای نجات بخش معاون پژوهشی مرکز تمدن ودین پژوهی پیامبر اعظم ص
سید محمود نجاتی حسینی مدیر بخش جامعه‌شناسی دین، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
مریم نجار نهاوندی دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه تهران
رمضان نرگسی *
مریم نصر اصفهانی
محمدصادق نصراللهی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام
مهدی نصیری بورسیه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
عبدالحمید نقره کار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم وصنعت، تهران
عبدالرضا نواح دانشگاه شهید چمران اهواز
شهناز نوحی
محمد جواد نوراحمدی دانشگاه علامه طباطبایی
یونس نوربخش دانشیار دانشگاه تهران
مسعود نورعلیزاده میانجی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شاهد
محسن نیازی استاد جامعه شناسی دانشگاه کاشان
محسن نیازی گروه علوم اجتماعی،دانشگاه کاشان
سیدمحمد حسین هاشیمان گروه مدیریت راهبردی فرهنگ دانشگاه باقرالعلوم
فرج الله هدایت نیا دانشیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- تهران
محمدعلی هرمزی زاده مدیر گروه ارتباطات دانشگاه صدا و سیما
محمدهادی همایون رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام
مصطفی همدانی حوزه علمیه
میثم واثقی
سید علیرضا واسعی *عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سید جواد ورعی هیئت علمی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سید سعید وصالی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
مریم ولایتی مدرس و پژوهشگر دانشگاه علوم قرآن و حدیث تهران
جواد یاوری عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم (ع)
حسن یوسف زاده