دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 1-200 
بررسی نفوذ فاوا در ساختار خانواده معاصر

صفحه 105-121

10.30471/soci.2021.6835.1571

مجید کافی؛ سیده مرضیه شعاع هاشمی خمامی؛ مسعود منجزی؛ سید محسن فتاحی


سنخ‎شناسی دینداری قشرها و طبقات اجتماعی در شهرکرد

صفحه 145-164

10.30471/soci.2022.8114.1733

امید بابایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی؛ امیر ملکی؛ اعظم خطیبی