عوامل مؤثر بر مدیریت برداشت مدیران در رفتار سازمانی مبتنی بر سیرۀ حکومتی امام علی علیه‌السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

2 عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت برداشت مدیران در رفتار سازمانی مبتنی بر سیرۀ حکومتی امام علیj انجام شد. روش پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش تحلیل متن به شیوه قیاسی−استقرایی انجام گردید. جامعه پژوهش شامل منابع مدیریتی و آیات و روایات مرتبط با موضوع پژوهش بوده که به روش نمونه‎گیری هدفمند آیات و روایاتی که به‎طور مستقیم با موضوع پژوهش ارتباط داشتند، انتخاب شدند. در فرایند انجام پژوهش، ابتدا به‎وسیله کدگذاری باز، کدهای مرتبط با موضوع پژوهش انتخاب و پس از غربال نمودن آنها، کدهای اساسی شامل زیر مقولات استخراج و طبقه‎بندی گردید. سپس در فرایند کدگذاری محوری، کدهای نظری شامل مقولات استخراج و در ادامه در فرایند کدگذاری انتخابی، با دستیابی به مفاهیم دارای سطح انتزاع بالاتر، کدهای هسته‎ای احصاء شدند. یافته‎های پژوهش در تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت برداشت مبتنی بر سیرۀ حکومتی امام علیj، شامل دو ساحت کلی مدیریت برداشت کارکنان توسط مدیر و مدیریت برداشت مدیر از خودش گردید. در این قالب 3 مفهوم، 9مقولۀ کلی به روش قیاسی−استقرایی برگرفته از متون اسلامی با 57 زیرمقوله، شناسایی و طبقه‎بندی شدند. مفاهیم احصاء شده شامل رشد و تعالی روحی، عملکرد اجتماعی و مفهوم شگردهای مدیریتی بودند. مقولات کلی نیز شامل گرایش معنوی، ویژگی‎های اخلاقی، عدالت‎محوری، مردم‎داری، صداقت‎ورزی، انتخاب و گزینش، مدیریت و سازمان‎دهی، هدایت و راهنمایی و نظارت و کنترل شناسایی و استخراج شدند. نتایج این پژوهش می‎‎‎تواند در فرایند مدیریت روابط انسانی در سازمان‎ها به‎منظور جذب، نگه‌داشت و ارتقاء سطح عملکرد نیروی انسانی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on the Perception of Managers in Organizational Behavior Based on the Governing Tradition of Imam Ali (as)

نویسندگان [English]

  • Zohreh Musazadeh 1
  • Fazeleh Mirghafurian 2
  • Mahsa Bokharayi 3
1 Faculty member of Imam Sadegh (as) University
2 Faculty member of Imam Sadegh (as) University
3 Master of Educational Management, Imam Sadegh University (as)
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effective factors on managers' perceptions in organizational behavior based on the governance tradition of Imam Ali (AS).The research method was qualitative and the text analysis method was deductive-inductive. The research population consisted of managerial resources as well as verses and narrations related to the research topic, which were selected by purposive sampling of verses and narrations directly related to the research subject. In the research process, first, the codes related to the research topic were selected by open coding, and after screening them, basic codes including subcategories were extracted and classified. Then, in the axial coding process, theoretical codes including categories were extracted and then in the selective coding process, by obtaining concepts with a higher level of abstraction, nuclear codes were counted. Findings of the study in explaining the factors affecting the management of perception based on the governance of Imam Ali (AS) included two general areas of the manger's perception of the employees and the manager's perception of himself. In this framework of 3 concepts, 9 general categories were identified and classified by deductive-inductive method taken from Islamic texts with 57 subcategories. The enumerated concepts included spiritual growth and excellence, social performance, and the concept of managerial techniques. General categories also included spiritual orientation, moral characteristics, justice-centrism, democracy, honesty, selection, management and organization, guidance and monitoring and control were identified and extracted. The results of this study can be used in the process of management of human relationships in organizations in order to attract, preserve and promote the level of manpower's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perception management
  • organizational behavior
  • governance tradition
  • Imam Ali (AS)
قرآن کریم.
1. الآمدی التیمیمی، عبدالوهاب (1407)، غررالحکم و دررالکلم، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
2. ابن بابویه قمى، ‏محمد بن على بن حسین (1362)، الخصال، قم: جامعه مدرسین، چاپ اول.
3. ابن شعبه حرانى،‏ حسن بن على بن حسین (1404)، تحف العقول عن آل الرسولn، ‏قم: جامعه مدرسین‏. چاپ دوم.
4. ابوالمعالی،خدیجه (1391)، پژوهش کیفی از نظریه تا عمل، تهران: نشر علم.
5. اشگرف، رضا و علی‌نقی امیری (1397)، «شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بروز رفتارهای ریاکارانه در شرکت های دولتی ایران و ارائه راهکارهای مبتنی بر متون اسلامی»، فصلنامه علمیپژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 16، ش2، پیاپی 48، ص305−325.
6. اعظمی، امیر (1392)، «جستاری در تعریف‎ها و برداشت‎های صاحب‎نظران از مفهوم مدیریت اسلامی»، دوفصلنامه علمیتخصصی اسلام و مدیریت، س2، ش4، ص155−171.
7. ثقفی، فاطمه و زهرا برومند (1391)، «بررسی و مقایسه رفتار مدیریت برداشت در دو سیستم مکانیکی و ارگانیکی»، فصلنامه مدیریت کسب وکار، ش16.
8. حکیمی، محمد؛ محمدرضا حکیمی و علی حکیمی (1395)، الحیاه الموسوعه الاسلامیه، ترجمه احمد آرام، ج 2، قم: نشر دلیل ما.
9. دامغانیان، حسین؛ سید عباس ابراهیمی و مرضیه نیکویی (1397)، تاکتیک‌های مدیریت تصویرپردازی دبیران (مطالعۀ موردی: دبیران مدارس متوسطۀ دوم شهرستان‌های سمنان، مهدی شهر، سرخه)، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 11، ش 13، ص591−615، Online ISSN:2423−6934.
10. دانایی فرد، حسن؛ علی رجب‌زاده قطری و پریسا مکی نیری (1392)، «مدیریت برداشت در نفوذ رو به بالا»، پژوهش‌های مدیریت انتظامی، ش4، ص522−540.
11. دشتی، محمد (1385)، نهجالبلاغه، تهران: انتشارات بنیاد نهج‎البلاغه.
12. رضائیان، علی (1387)، مدیریت فشارهای روانی، چ2، تهران: انتشارات سمت.
13. ریتزر، جورج (1380)، نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، چ7، تهران: انتشارات علمی.
14. شیری، اردشیر؛ زهرا رضایی و مینا شاکرمی (1395)، «بررسی تأثیر مدیریت تصویرسازی مثبت بر راهبردهای مدیریت تعارض»، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، س5، ش1، شماره پیاپی17، ص93−119.
15. صادقی، مهرداد؛ اکبر اعتباریان و رضا ابراهیم‌زاده (1396)، «ارائه الگوی ارزیابی مدیریت برداشت در سازمان‎های فرهنگی با رویکرد آمیختۀ اکتشافی مورد مطالعه: ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان»، فصلنامه علمیپژوهشی مدیریت سازمانهای دولتی، دوره 6، ش1، ص35−49.
16. طباطبایی، محمدحسین (1377)، تفسیرالمیزان، ترجمه محمدباقر موسوی ‌همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
17. عباس‌پور، عباس؛ امیرناصر سجادی‌نسب، تورج کریمی و حمیدرضا یزدانی (1389)، «مدیریت تصویرسازی در جهت منافع سازمان یا خود فرد: تأثیر تاکتیک‎های مدیریت تصویرسازی رو‎به‎بالا بر رفتار شهروندی سازمانی»، دوفصلنامه مدیریت دولتی، دوره3، ش5، ص12−109.
18. عباسی، سلیم؛ محسن صمیمی، ابراهیم علیدوست‌قهفرخی، آرمان احمدی و زهرا حاتمی‎ناغانی (1393)، «بررسی عوامل مؤثر بر تملق کارکنان و ارتباط آن با پیشرفت شغلی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان»، مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، شماره4، ص77−88.
19. کریمی، یوسف (1381)، روانشناسی اجتماعی، چ10، تهران: نشر ارسباران.
20. گل پرور، محسن و ریحانه السادات قریشی (1394)، پیش‌بینی رفتارهای مدنی و رفتارهای انحرافی از طریق مولفه‌های مدیریت برداشت، فصلنامه مددکاری اجتماعی، دوره 4، ش 1، پیاپی 11،(4) 1، ص3−15.
21. مجلسی، محمدباقربن‌محمدتقی (1403)، بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بیروت: دارالاحیاء التراث‌العربی.
22. مصباح‌یزدی، محمدتقی (1376)، پیشنیازهای مدیریت اسلامی، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینیe.
23. نصراصفهانی، علی؛ حسین واعظ‌شهرستانی و الهام باقری‌ایرج (1392)، «بررسی رابطۀ هوش فرهنگی با مدیریت برداشت در کارکنان دانشگاه اصفهان»، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، ش4، ص122−138.
24. هادوی‌نژاد، مصطفی؛ حسن دانایی‌فرد، عادل آذر و احمدعلی خائف‌الهی (1392)، «رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی سازمان»، چشمانداز مدیریت دولتی، ش13، ص11−40.
25. هرسی، پال، کنت اچ بلانچارد (1392)، مدیریت رفتار سازمانی، کاربرد منابع انسانی، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
26. یعقوبی، احمد ابن اسحاق (1373)، تاریخ الیعقوبی، قم: منشورات الشریف الرضی.
27. Balogh,A., Gaal,Z., Szabo, L.(2011), “Relationship between Organizational culture and cultral intelligence”, Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society, Vol. 6, No. 1, pp. 95−110.
28. Bolino, M., Klotz, A.C., & Daniels, D. (2014), The impact of impression management over time. Journal of Mana− gerial Psychology, 29(3), 266−284.
29. Cox, B. D. (2010), Differential functioning by high and low impression management groups on a big five applicant screening tool. Unpublished Doctoral Dissertation, the Graduate Faculty of Auburn University.
30. Bolino, M.C., Varela, J.A., Bande, B. and Turnley, W.H. (2006), "The impact of impression−management tactics on supervisor ratings of organizational citizenship behaviour", Journal of Organizational Behavior, 27(2), 97−281.
31. Bowlino, N. A. (2010), Effects of Job Satisfaction and Conscientiousness on Extra−Role behaviors. Journal of Business Psychology, 25(1), 119−130.
32. Chandra Kandpal, Shanker Chaubey, Dhani & Bipin (2017). A STUDY OF IMPRESSION MANAGEMENT TECHNIQUES APPLIED BY ACADEMICIANS IN SELECT EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF DEHRADUN. Journal of Medical Research and Innovation, UTTARANCHAL BUSINESS REVIEW, VOL7, ISSUE 1, ISSN 2277−1816.
33. DuBrin, A. J. (2011), Impression management in the workplace: Research, theory, and practice. New York: Rout- ledge. Pp. 233.
34. Ellis A.P., West B.J., Ryan A.M, DeShon R.P (2002), The use of impression management tactics in structured interviews: A function of question type? Journal of Applied Psychology, Vol.87, 1275−1288.
35. Gwal, R. (2015), Tactics of Impression Management: Relative Success on Workplace Relationship. The International Journal of Indian Psychology. Volume 2, Issue 2, ISSN 2349−3429. ID: B00362V2I22015.
36. Harris, K. J., Kacmar, M. Zivnuska, S. Shaw, J. D. (2007), "The Impact of Political Skill on Impression Management Effectiveness", Journal of Applied Psychology, 92(1), 278−285.
37. Jain, A. K. (2012). Moderating effect of impression management on the relationship of emotional intelligence and organizational citizenship behavior. Institute of Behavioral and Applied Management.
38. Kacmar K.M, Baron RA (2012), Organizational politics: the state of the field links to related processes, and an agenda for future research. In G. R. Ferris (Ed.), Research in personnel and human resources management. Vol. 17: 1−39.
39. Nayyar, S., & Raja, N. (2012), The impact of impression management behavior on organizational politics among male and female employees in organic and mechanistic organizational systems of Pakistan telecommunication sector. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(9), 914−924.
40. Proost, K., Schreurs, B., De Witte, K., & Derous, E. (2010), Ingratiation and self-promotion in the selection inter- view: The effects of using single tactics or a combination of tactics on interviewer judgments. Journal of Applied Social Psychology, 40(9), 2155−2169.
41. Proost, K., Germeys, F., & Schreurs. (2010), When does impression management work: The influence of temporal distance on interviewer evaluations. Hub Research Papers 2011/30, Economics & Management. Pp. 29.
42. Riemer, H., Shavitt, S. (2011), Impression Management in Survey Responding: Easier for Collectivists or Individualists? J Consum Psychol. Vol2, No 2, pp 157−168.
43. Rosenberg, J., Egbert, N. (2011), “Online Impression Management: Personality Traits and Concerns for Secondary Goals as Predictors of Self−Presentation Tactics on Facebook”, Journal of Computer−Mediated Communication, 17 (1), 1−18.
44. Rosenfeld, P., Giacalone, R.A. and Riordan, C.A. (2002), Impression Management: Building and Enhancing Reputations at Work, Thomson Learning, London.
45. Zeigler−Hill, V., Wallace, M. T., & Myers, E. M. (2012), Racial differences in self−esteem revisited: The role of impression management in the Black self−esteem advantage. Personality and Individual Difference, 56(6), 785−789.