دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 1-292 
بررسی رابطه هوش معنوی و نوع دین‌داری (مطالعه موردی: جوانان شهر یزد)

صفحه 79-104

10.30471/soci.2023.8949.1840

مسعود حاجی زاده میمندی؛ اکبر زارع شاه آبادی؛ فضه ابوالحسنی ابراهیم آبادی