بررسی رابطه هوش معنوی و نوع دینداری (مطالعه موردی: جوانان شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد

10.30471/soci.2023.8949.1840

چکیده

به نظر می‌رسد می‌توان هوش معنوی را به عنوان مهارتی در تفسیر رویدادها و کشف معنای زندگی و حل مسائل، در ارتباط با زیست دینی دانست. هدف این پژوهش، بررسی رابطه هوش معنوی با نوع دینداری جوانان با کمک نظریه تکثر زیست جهان‌ها و استعاره بازار برگر و هوش معنوی ایمونز است. ابزار این پژوهش، پرسشنامه‌ محقق ساخته‌ای بوده که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید شده. 384 نفر از جوانان 15 تا 34 ساله شهر یزد با کمک نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. داده‌ها با نرم افزار spss و تحلیل عاملی و آزمون‌های t، f، ضریب همبستگی و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد دو نوع دینداری عامه و بریکولاژ در بین جوانان شناسایی شده و زنان دینداری عامه و مردان بیشتر دینداری بریکولاژ دارند؛ پایگاه اقتصادی- اجتماعی با دینداری عامه همبستگی منفی؛ اما با دینداری بریکولاژ همبستگی مثبت و معنادار دارد؛ همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین هوش معنوی و نوع دینداری وجود دارد. مدل رگرسیونی، نشان می‌دهد: متغیرهای مستقل( هوش معنوی، وضعیت تاهل، پایگاه اقتصادی- اجتماعی) 12 درصد از تغییرات دینداری عامه و 11 درصد از تغییرات دینداری بریکولاژ را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between spiritual intelligence and the type of religiosity (case study: youth of Yazd)

نویسندگان [English]

  • feze abolhasani 1
  • Akbar shah abadi Zare shah abadi 2
  • masoud hajizadehmeymandi 2
1 yazd university
2 Associate Professor of Sociology, Yazd University
چکیده [English]

It appears that we can relate spiritual intelligence as a skill in events interpretation and discovering the meaning of life and solving the problem to life religion. The objective of this study is to explore the relationship between spiritual intelligence with religiosity types of youths using life worlds pluralism and Berger's market metaphor and Eimonz spiritual intelligence. The instruments of this study was a researcher-made questionnaire whose validity was corroborated through face validity and its reliability was confirmed through alpha Cronbach. The statistical population is Yazd youths aged 15 to 34 among whom 384 were selected through Cochran formula and cluster sampling. Data were fed into SPSS software and analyzed through conducting factor analysis and t-test, f-test, correlation coefficient and path analysis. The findings of the research indicated that the two types of public religiosity and bricolage has been recognized among youths and females have public religiosity whereas males have bricolage religiosity. Economic-social base has a negative correlation with public religiosity, but it has a positive and significant correlation with bricolage religiosity. Also, there is a positive and significant correlation between spiritual intelligence and religiosity type. The regression model shows that: independent variables (spiritual intelligence, marital status, economic-social base), explain 12 percent of public religiosity fluctuation and 11 percent of bricolage religiosity fluctuation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic-social base
  • public religiosity
  • bricolage religiosity
  • religiosity type
  • spiritual intelligence