دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 1-300 
انسان‎شناسی دینی و جایگاه آن در دانش انسان‎شناسی

صفحه 261-282

10.30471/soci.2023.9453.1908

امیرحسین بنائی؛ علی حمیدی زاده؛ سیدمحمدحسین هاشمیان؛ حسن زارعی متین