واکاوی الگوی تعامل سردار شهید قاسم سلیمانی با اهل‎سنت و بررسی نقش راهبردی وی در ایجاد وحدت و امنیت جهان اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی تربیتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 کارشناسی ارشد، سایر، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران،

3 استادیار، گروه علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگوی تعامل سردار شهید قاسم سلیمانی با اهل‎سنت در ایجاد وحدت و امنیت جهان اسلام انجام شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون انجام شده است. روش نمونه‎گیری از نوع هدفمند و روش گردآوری داده‎ها مصاحبه با مدیران اهل‎سنت می‎باشد. دراین‎باره با استفاده از کدگذاری مصاحبه‎ها در طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و یافته‎های حاصله سه الگو و مؤلفه‎ها استخراج شده است. مؤلفه‎های الگوی رفتاری سردار شهید قاسم سلیمانی از دیدگاه اهل‎سنت شامل شجاعت، همواره در محضر خدابودن، دفاع از الگوها، تلاش، همانندی گفتار و رفتار، تدبیر و خدمت به خلق و نیز مؤلفه‎های خدمت‎رسانی به مردم، اخلاص، دفاع از مظلوم، رفتار برابر و برادرانه با مردم، پاسداری از اسلام و مسلمین در تعامل با اهل‎سنت مشاهده شد. مؤلفه‎های رفتاری مؤثر ایشان در برقراری صلح و امنیت در جهان اسلام که شامل عملکرد راهبردی، خار چشم دشمنان، تفکرات سیاسی، ثبات و امنیت در منطقه و اشراف به علوم نظامی بودند و درنهایت مؤلفه‎های رفتاری مؤثر ایشان در برقراری وحدت در جهان اسلام شامل ایجاد یکپارچگی، دفاع از اسلام و سرزمین، ترویج فرهنگ مقاومت، استفاده از تمام نیروها، از بین بردن اختلاف‎نظر بودند. بنابراین، با توجه به ابعاد استخراج‎شده تعامل سردار سلیمانی با اهل‎سنت و زیرشاخه‎های آن می‎تواند در ایجاد وحدت و امنیت در جهان اسلام امری ‎انکارناپذیر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Pattern of Interaction with Sunnis Sardar Shahid Soleimani and its Strategic Role in Creating Unity and Security of the Islamic World

نویسندگان [English]

 • Somayeh Hadadranjbar 1
 • Bahman Parvaz 2
 • Fatemeh-AL-sadat Robaty 3
1 Professor of educational psychology. Faculity of literature & Humanities. vali asr .university of rafsanjan
2 Department of educational managment. azad univesity of rafsanjan
3 assistant professor, departement of educational science islamic azad university of rafsanjan
چکیده [English]

Soleimani in creating unity and security of the Islamic world. This research was conducted using the qualitative analysis method. The sampling method was purposeful and the data collection method was interviews with Sunni managers. In this context, by using the coding of the interviews during the process of open, central and selective coding, the following findings were obtained, and three patterns were extracted from all the interviews. The components of the behavior pattern of Sardar Martyr Soleimani from the point of view of Sunnis include: courage, always being in the presence of God, defense of models, effort, equality of speech and behavior, deliberation and service to the people, and the components of serving the people, sincerity, defending the oppressed, Equality and fraternal behavior with people, protection of Islam and Muslims are extracted in interaction with Sunnis and their effective behavioral components in establishing peace and security in the Islamic world, which include: strategic performance, thorn in the eye of enemies, political thinking, stability and security in The region and elites in military sciences and their effective behavioral components in establishing unity in the Islamic world included: creating unity, defending Islam and the land, promoting the culture of resistance, using all forces, eliminating disagreements. Therefore, according to the extracted dimensions, Sardar's interaction with Sunnis can be undeniable in creating unity and security in the Islamic world.,

کلیدواژه‌ها [English]

 • interactive model
 • Shahid Soleimani
 • Sunni
 • Unity. security
 1. بوزان، باری (1388). مناطق و قدرتها: ساختار امنیت بینالملل، ترجمه رحمن قهرمان‎پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 2. بوزان، باری؛ ویور، الی و دوویلد، پاپ (1386). چارچوبی تازه برای تجلی امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 3. پیرانی، شهره و مرتضی عزیزی (1399). «بررسی تأثیر اسطوره‎های ملی بر وفاق ملی (مطالعه موردی: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی)»، دومین همایش بینالمللی گام دوم انقلاب، انتشار به صورت چکیده.
 4. رهبر، عباسعلی و ملیحه زارع (1395). «تحلیل تأثیر انسجام و وحدت اجتماعی و رابطه آن با تقویت امنیت ملی و کاهش جرم از دیدگاه شهروندان شیراز (با استفاده از آزمون اسپیرمن)»، علوم خبری، 5(19)، ص77−
 5. دهقانی، حسین (1399). «تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم سلیمانی»، مدیریت اسلامی، 111، ص13−
 6. رستمی، علی‎اکبر و محمدمهدی اسماعیلی (1395). «راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جریان‎های تکفیری»، مدیریت و پژوهشهای دفاعی دانشکده و پژوهشکده دفاعی، 21(81)، ص1−
 7. رشیدی‎زاده، بهنام و علی محمدی ضیاء (1397). «فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر ناکامی فرایند تحقق دموکراسی در خاورمیانه با تأکید بر جهان عرب»، جامعهشناسی سیاسی جهان اسلام، 6(2)، ص33−
 8. رضائیان، زهرا (1399). «نگاهی به ویژگی‎های سردار مکتب‎ساز، حاج قاسم سلیمانی»، ره توشه، ویژه مبلغان، 122، ص277−
 9. ریتزر، جورج (1391). نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.
 10. سعادت‎نژاد، اسماعیل؛ حسن امینی و هادی رنجبر (1399). استخراج و شناسایی شاخص‎ها و مؤلفه‎های فرهنگی اجتماعی در مکتب شهید سلیمانی، دومین همایش بین‎المللی گام دوم انقلاب، انتشار به صورت چکیده.
 11. شریعتى، على (1379). مجموعه آثار، جهانبینى و ایدئولوژی. ج23، چ5، تهران: شرکت سهامى انتشار.
 12. صادقی‎زاده، کسری (1397). «الزامات سیاست‎گذاری فرهنگی اقوام»، فصلنامه راهبرد فرهنگ، 11(42)، ص87−
 13. خمینی، روح‎الله (1378). صحیفه امام، 22جلد، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیe.
 14. عبدالله‎زاده، سیدمصطفی (1399). بررسی احادیث تعامل شیعه با اهل‎سنت، پایگاه تخصصی وهابیت‎پژوهی و جریان‎های سلفی.
 15. غرسبان روزبهانی، مرتضی (1401). جایگاه و خدمات شهید سلیمانی از نگاه اهل‎سنت، یادداشت تبلیغی نشریه بلاغ.
 16. فرهی، علی؛ محمدابراهیم سنجقی، مسعود باقری و محمدحسین طلایی (1392). «طراحی الگوی تعاملی توانمندسازی سرمایه انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در نیروهای مسلح»، فصلنامه راهبرد دفاعی، 11(44)، ص1−
 17. قراباغی، میثم و محمد ازگلی (1399). «واکاوی سبک رهبری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی الگوی متعالی رهبری خدمتگزار»، مدیریت اسلامی، 113، ص113−
 18. نوری، محمدموسی (1389). «تعامل علمی و آموزشی شیعیان و اهل‎سنت در نیمۀ اول قرن پنجم»، فصلنامه کوثر معارف، 6(16)، ص110−
 19. همتی‎نژاد، مهرعلی؛ محمدحسن قلی‎زاده و رسول فرجی (1395). «اولویت‎بندی عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاه‎های فوتبال ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله‎مراتبی»، مدیریت ورزشی، 8(29)، ص69−
 20. نظیف، طحان (1399). خون شهید سلیمانی تأثیرات زیادی در سطح داخلی، منطقهای و بینالمللی داشت، وبگاه شورای نگهبان

https://www.shora−gc.ir/fa/news/7445

 1. یاری، احسان، مرضیه عابدی (1400). «چالش ژئوکالچری امنیت و ثبات منطقه‎ای در خاورمیانه؛ با تأکید بر ژئوکالچر دینی و مذهبی»، مطالعات قدرت نرم، 11(24)، ص73−