رابطه میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی و گونه‎های دینداری در بین جوانان شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری، جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه‎‎های اجتماعی مجازی بر گونه‎های دینداری جوانان شهر یزد، بر مبنای نظریه تکثر زیست جهان‎ها و استعاره بازار برگر به کمک پرسش‌نامه‎ محقق‌ساخته‎ای است که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شده است. جامعه آماری 384 نفر از جوانان 15 تا 34 ساله شهر یزد است که با نمونه‌گیری خوشه‎ای چندمرحله‌ای . داده‎ها با کمک نرم‌افزار spss و تحلیل عاملی و آزمون‎های t، f، ضریب همبستگی و تحلیل مسیر تحلیل شدند و نتایج پس از شناسایی دو گونه دینداری عامه و بریکولاژ نشان می‎دهد زنان، دینداری عامه و مردان، دینداری بریکولاژ قوی‎تری دارند. همبستگی پایگاه اقتصادی− اجتماعی با دینداری عامه منفی، امّا با دینداری بریکولاژ مثبت و معنادار است. همچنین، بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی و گونه‎های دینداری رابطه معنادار وجود دارد. تحلیل رگرسیونی، نشان می‌دهد متغیرهای مستقل (پایگاه اقتصادی− اجتماعی، میزان استفاده غیرتفریحی از شبکه اجتماعی مجازی و پایگاه اجتماعی اقتصادی) 9 درصد از تغییرات دینداری عامه و متغیرهای (میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی، پایگاه اقتصادی−اجتماعی و میزان استفاده تفریحی از شبکه اجتماعی مجازی) 20 درصد از تغییرات دینداری بریکولاژ را تبیین می‎کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the amount of use of virtual social networks and types of religiosity Among the youth of Yazd city

نویسندگان [English]

 • Masoud Hajizadehmeymandi 1
 • Akbar Zare shah abadi 1
 • Feze Abolhasani 2
1 Associate Professor, Sociology, Yazd University
2 PhD student, Sociology, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the relationship between the use of virtual social networks and the types of religiosity of the youth of Yazd city, based on the theory of multiple worlds and the metaphor of the burger market, with the help of a researcher-made questionnaire, whose validity is through validity. Its content and reliability have been confirmed through Cronbach's alpha. The statistical population is 384 young people aged 15 to 34 in Yazd who were selected by multi-stage cluster sampling. The data were analyzed with the help of spss software and factor analysis and t, f tests, correlation coefficient and path analysis, and the results after identifying two types of popular religiosity and bricolage show that women have popular religiosity and men have strong bricolage religiosity. They have a The correlation of economic-social base with popular religiosity is negative, but with bricolage religiosity is positive and significant. Also, there is a significant relationship between the amount of use of virtual social networks and types of religiosity. Regression analysis shows that independent variables (social-economic base, non-recreational use of virtual social network and social-economic base) are 9% of changes in popular religiosity and variables (use of virtual social network, social-economic base and recreational use of virtual social network) explain 20% of the changes in bricolage religiosity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social-economic base
 • bricolage religiosity
 • popular religiosity
 • virtual social network
 • type of religiosity
 1. آزاده‌منصور، اعظم، و توکلی، عاصفه (1386). فرد‎گرایی، جمع‎گرایی و دینداری. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 3 (9)، 101−
 2. احمدپور، علی (1401). پیش‎بینی‎پذیری پایبندی به حجاب اسلامی براساس اعتقادات مذهبی و استفاده از فضای مجازی (مطالعه‎ موردی: دانش‎آموزان دختر مقطع دبیرستان‎ شهر ماکو). اسلام و علوم اجتماعی، 14(27)، 183−
 3. ارویو‎لژه، دانیل، ویلم، ژان‎پل، و دیگران (۱۳۹۵). دین در جوامع مدرن، گردآورنده و مترجم: علیرضا خدامی. تهران: نشر نی.
 4. برگر، پیتر، برگر، بریجیت، و کلنر، هانسفرد (1381). ذهن بیخانمان، ترجمه محمد ساوجی. تهران: نشر نی.
 5. حضرتی‌صومعه، زهرا (1395). میزان دینداری زنان دانشجو و عوامل اجتماعی مؤثر در آن (مطالعۀ موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران). مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق)، 19، (73)، 125−
 6. رضاییان، عالیه، و ادریسی، افسانه (2018). تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی نسل چهارم». مطالعات میان فرهنگی، 13(34)، 9−
 7. شریعتی، سارا (1394). دین عامه، دین خاموشی. انجمن جامعهشناسی ایران. گزارش نشست 4 اسفند 1394.
 8. شریعتی، سارا (1396). دین عامه، معانی و چرایی. سایت ششم. نشست 6 دی 1396.
 9. کاظمی، حسنا، عقیلی، وحید، و دلاور، علی (1397). نقش شبکه‎های اجتماعی بر شکل‌گیری ارتباطات بین فرهنگی. رسانه و فرهنگ، 8(1)، 199−
 10. گنجی، محمد، و هلالی ستوده ، مینا (1390). رابطه گونه‌های دینداری و سرمایه اجتماعی (رویکردی نظری و تجربی در بین مردم شهرستان کاشان). جامعه‌شناسی کاربردی ، 22(2)، 95−
 11. مجردی، وحید، اسلامی، علی، و سعید، جمال (1393). بررسی وضعیت استفاده از شبکه‎های مجازی در بین دانشجویان. فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی. 85−
 12. محدثی، حسن (1397). روایت ایرانی جامعهشناسی دین. تهران: تیسا.
 13. مزینانی، کاظم (1393). بررسی رابطۀ استفاده از شبکه‎های مجازی و هویت دینی کاربران. فصلنامه ره آورد نور، 13(46)، 22−
 14. میرفردی، اصغر، مختاری، مریم، و ولی‌نژاد، عبدالله (1396). میزان دینداری و ارتباط آن با استفاده از شبکه‎های اجتماعی اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج). جامعه‌شناسی کاربردی، 28 (2)، 1−
 15. وهابی، احمد، یعقوبی، مختار، وهابی، بشری، صیادی، مهناز، و آزادی، نمامعلی (1394). بررسی رابطه دینداری با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1394. مجله علوم پزشکی زانکو، (60)، 71−
 16.  
 17. Al−Qdah, T. & Anabtawi, F. (2018). The impact of The Characteristics of social networking sites on different values among young people in the society of Jordan. Journal of Social Sciences (COES&RJ−JSS), 7(3), 172−
 18. Berliani, F. (2018, July). The Sanctity Of Religion In The Era Of Social Media: An Observation To Some Indonesian Da’wah Account Followers In The Early 2018. In The 5 the World Conference on Islamic Thought & Civilization Securing The Future(pp. 133−138).‏
 19. Kgatle, M. S. (2018). Social media and religion: Missiological perspective on the link between Facebook and the emergence of prophetic churches in southern Africa. Verbum et Ecclesia, 39(1), 1−
 20. McClure, P. K. (2016). Faith and Facebook in a Pluralistic Age: The Effects of Social Networking Sites on the Religious Beliefs of Emerging Adults. Sociological Perspectives, 59(4), 813−
 21. Platz, T. (2018). From Pews to Profiles: The Impact of Facebook on Church Attendance. The Univeristy of Wisconsin−
 22. Robinson−Neal, Andreé. (2008). Enhancing the Spiritual Relationship: The Impact of Virtual Worship on the Real World Church Experience. Online – Heidelberg Journal of Religions on the Internet 3(1). Retrieved May 27, 2009, from: http://archiv.ub.uni−heidelberg.de/volltextserver/frontdoor.php?source_opus=8296.