الگوی سیستمی ساختار اجتماعی از دیدگاه امام علی (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری قرآن و حدیث، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

چکیده

مقاله حاضر با عنوان؛ الگوی سیستمی ساختار اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع) است، که به صورت توصیفی – تحلیلی با روش اسنادی- کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و نوع تجزیه و تحلیل در آن بر مبنای تحلیل محتوا است. نظام قشربندی از مفاهیمی است که در توصیف ساختار اجتماعی بررسی و تحلیل میگردد. و جامعه اسلامی بسان ابرسیستمی است که از خرده سیستم ها تشکیل یافته است. از این رو، این اثر درصدد تبیین وجود سیستمها و تبدیل آن به الگوی صحیح اجتماعی است، همچنین به مشخصه ها و وظایف هر سیستم در قالب دروندادها و فرایندهای الگوی سیستمی به منظور دستیابی به این فرضیه که وجود این خرده سیستمها و ابرسیستمها در جامعه نیازمند یکدیگر است، میپردازد. از این رو، با توجه به بروندادهای الگوی سیستمی، هدفی که این اثر دنبال میکند آن است که امام علی(ع) در نهج البلاغه، احتیاج و وابستگی هر یک از طبقات به یکدیگر را متذکر شده و قوام و پایداری هر یک برای رسیدن به مرحله تکامل و تعالی منوط به دیگر طبقات می داند؛ افزون بر این نتایج نشان می دهد که الگوی سیستمی ساختار اجتماعی دارای عناصر دروندادی ،عناصر فرایندی و عناصر بروندادی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

systematic model of social stracture on emam alli approach

نویسندگان [English]

  • Abbas Shafeiee 1
  • Hosein Rezaei 2
1 associate professor of the research institute of the field and university, Qom, Iran
2 Phd student of Quran and Hadith, Research Institute of Hawzah & University
چکیده [English]

The present article with the title; The systemic model of social structure is from the perspective of Imam Ali (AS), which collects information in a descriptive-analytical way with a documentary-library method, and the type of analysis is based on content analysis. The stratification system is one of the concepts that is studied and analyzed in the description of the social structure. And the Islamic society is like a supersystem that is made up of sub-systems. Therefore, this work seeks to explain the existence of systems and transform it into the correct social model, as well as the characteristics and tasks of each system in the form of inputs and processes of the system model in order to achieve the hypothesis that the existence of these subsystems and supersystems in society requires each other, pays.

Therefore, according to the outputs of the systemic model, the goal of this work is that Imam Ali (a.s.) mentioned the need and dependence of each class on each other in Nahj al-Balagha, and the consistency and stability of each class to reach He knows the stage of evolution and excellence dependent on other classes; In addition, the results show that the systemic model of the social structure has input elements, process elements and output elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social stratification "
  • s ystem
  • social structure"
  • "
  • Imam Ali (AS