دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 1-200 
مقایسه سلامت روابط زناشویی در زنان متأهل حوزوی و غیرحوزوی

صفحه 243-255

10.30471/soci.2020.6500.1517

جواد خدادادی سنگده؛ محسن رضایی آهوانویی؛ اصغر عبدالهی؛ فروغ آموستی