دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 1-301 
نهاد سازی در سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره)

صفحه 55-77

10.30471/soci.2020.6463.1512

زاهد غفاری هشجین؛ قدسی علیزاده سیلاب؛ یوسف ترابی