مقایسه سلامت روابط زناشویی در زنان متأهل حوزوی و غیرحوزوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه آزاد واحد کیش

4 دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

این تحقیق به منظور مقایسه سلامت رابطه زناشویی زنان متأهل حوزوی و غیرحوزوی در سال 95−96 انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پس‎رویدادی است. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از تمامی زنان متأهل حوزوی و غیرحوزوی شهر تهران که حداقل دارای یک فرزند بودند. از این بین تعداد 533 نفر (شامل 233 حوزوی و 300 غیرحوزوی) به روش نمونه‎گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‎آوری اطلاعات از مقیاس سلامت خانواده ایرانی (IFHQ) و پرسشنامه جمعیت‌شناختی استفاده شد. دامنه سنی شرکت‌کنندگان در پژوهش برای گروه حوزوی بین 20 تا 49 سال با میانگین سنی 3/36 و برای افراد غیرحوزوی بین 21 تا 52 سال با میانگین 6/37 بود. داده‎ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سلامت روابط زناشویی و ابعاد آن در زنان متأهل حوزوی و غیرحوزوی وجود دارد و زنان متأهل حوزوی سلامت بیشتری را نشان می‎دهند (p <0.001). بنابراین شایسته است که پایه‎ها و مایه‎های دینی در پرداختن به خانواده‎ها و زوجین با توجه بیشتری دنبال شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison between the Healthy Marital Relationship in Married Seminary and Non-Seminary Female Students

نویسندگان [English]

 • Javad Khodadadi 1
 • MOhsen Rezaiee Ahvanuiee 2
 • Asghar Abdollahi 3
 • Forugh Amosti 4
1 Allameh Tabataba&#039;i University
2 Ferdowsi University
3 Azad University
4 Kharazmi University
چکیده [English]

This study aimed at investigating and comparing Marital Health among seminary & non-seminary female students in 2016 - 2017. In this descriptive comparative study, 533 female of seminary & non-seminary families (Including 233 seminary and 300 non-seminary) in Tehran with at least one child were selected through available sampling method and then assessed by Iranian Family Health Questionnaire (IFHQ) and Demographic Characteristic Questionnaires. The age range of the participants in the study was between 20 and 49 years for the seminary group with an average age of 36.3 years and for non-seminary individuals between 21 and 52 years with an average of 37.6 years. Data were analyzed using MANOVA and SPSS 19.The obtained results showed that there was a significant difference between seminary and non-seminary families (p < 0/001). The Marital Health were significantly greater in seminary compared to non-seminary families (P=0.001). Therefore, in dealing with families and marital relation, it is necessary to pay more attention to religious factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • health of marital relation
 • married women
 • Seminary and Non-seminary
 1. * قرآن کریم.

  1. احمدزاده، ابوبکر و مژگان حیاتی (1395)، «بررسی رابطه بهزیستی معنوی و هوش معنوی با سازگاری زناشویی»، مجله مطالعات روان‌شناسی و علوم تربیتی، 2 (2/4)، ص9−17.
  2. انصاریان، حسین (1376)، نظام خانواده در اسلام، قم: نشر ام‌ابیها.
  3. خدادادی سنگده، جواد (1393)، «شناسایی و سنجش شاخص‎های سلامت خانواده و ارائه مدل خانواده سالم مبتنی بر بافت فرهنگی−اجتماعی»، پایاننامه دکتری مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران.
  4. خدادادی سنگده، جواد؛ علی‎محمد نظری و خدابخش احمدی (1396)، «شاخص‌های سلامت خانواده و ارائه مدل مفهومی خانواده سالم اسلامی−ایرانی: مطالعه کیفی»، مجله روان‌شناسی و دین، 10 (3): ص25−40.
  5. ستیر، ویرجینیا (1393)، آدمسازی در روان‌شناسی خانواده، ترجمه بهروز بیرشک، تهران: رشد.
  6. علیانسب، سیدحسین (1389)، «بررسی رابطه دینداری و اضطراب مرگ در بین دانشجویان و طلاب شهر قم»، روان‌شناسی و دین، 9، ص55−68.
  7. فاتحی‎زاده، مریم السادات و سیداحمد احمدی (1384)، «بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و میزان رضایت‌مندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان»، فصلنامه خانواده‌پژوهی، 1 (2)، ص109−120.
  8. فرهوش، محمد؛ احمد عرفانی و حمیدرضا حبیب‎الهی (1398)، «رابطه دلبستگی به خدا با شادکامی و رضایت از زندگی در طلاب و غیرطلاب»، دوفصلنامه روان‌شناسی فرهنگی، 3 (1)، ص209−223.
  9. قائمی، علی (1393)، نظام حیات خانواده در اسلام، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

  10. کدخدازاده، شیوا؛ حسینعلی مهرابی و مهرداد کلانتری (1394)، «پیش‎بینی قدردانی براساس سلامت معنوی، حمایت اجتماعی و استرس در دختران نوجوان»، روان‌شناسی دین، ش29، ص99−114.

  1. کوثری، یدالله (1387)، «بررسی رابطه میزان دینداری و سطح رضامندی از زندگی در دانش‌پژوهان علوم دینی و دانشجویان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

  12. محمودزاده، اعظم؛ سیمین حسینیان؛ سیداحمد احمدی و مریم فاتحی‎زاده (1393)، «بررسی تأثیر زوج‌درمانی اسلامی بر صمیمیت زناشویی»، مجله روان‌شناسی دین، ش25، ص59−70.

  13. نریمانی، محمد؛ پرویز پرزور و اکبر عطادخت و مسلم عباسی (1394)، «نقش بهزیستی معنوی و پایبندی مذهبی در پیش‌بینی رضامندی زناشویی پرستاران»، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 4 (2)، ص1−10.‎

  14. هالفورد، کیم (1387)، زوج درمانی کوتاهمدت، ترجمه مصطفی تبریزی و مژده اردکان و فاطمه جعفری، تهران: انتشارات فراوان.

  15. هوشیاری، جعفر و امین رحمتی (1397)، «مقایسه جهت‎گیری مذهبی، عوامل شخصیتی و رضایت از زندگی در میان دانشجویان و طلاب شهر قم»، دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای روان‌شناسی اسلامی، 1 (1)، 7−29.

  16. Gillpatrick, S. (2008), Seven Ways couples add conflict to conflict. Centerstone,Wellness program.

  17. Goldenberg, I., Goldenberg, H. (2008), Family Therapy: An Overview. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

  18. Gottman, J. (1994), Why Marriage Succed or Fail, New York: Simon & Schuster.

  19. Gurman, A. S. (2008), Clinical Handbook of Couple Therapy; NY: The Guilford Press.

  20. Halford, W. K., & Sweeper, S. (2013), Trajectories of adjustment to couple relationship separation. Family Process, 34: 519−532.

  21. Khodabakhshi Koolaee, AK., Adibrad, N., Sedgh Poor, BS. (2009), The Comparison of Relationship Beliefs and Couples Burnout in women who apply for Divorce and Women Who Want to Continue their Marital Life. Iran J Psychiatry. 5: 35−39.

  22. Kim,Y.; Kashy, D. A.; Wellisch, D. K.; Spillers, R. L. Kaw, C. K.; Smith, T. G. (2008), Quality of Life of Couples Dealing with Cancer: Dyadic and Individual Adjustment among Breast and Prostate Cancer Survivors and Their Spousal Caregivers; Annual Journal of Behavior Medicine, 35: 230−238.

  23. Rezaiee Ahvanuiee M, nazari A M, Rasoli M. The Effect of Relationship Enhancement on Solving Dimensions of Work-Family Conflict. PCNM. 2017; 7 (1): 8−17.

  24. Knabb, J. J. Vogt, R. G. (2011), The relationship between personality and marital adjustment among distressed married couples seen in intensive marital therapy: An actor-partner interdependence model analysis. Contemporary Family Therapy, 33:417−440.

  25. Lambert, N.M, & et al. (2009), More Gratitude, Less Materialism, The Mediating Role of life satisfaction, The journal of positive psychology, 4 (1),
  p. 32−42.

  26. McCarthy, B. W. (1999), Marital style and its effects on sexual desire and functioning. Journal of Family Psychotherapy, 10(3), 1−12.

  27. Mosako, J. (2009), Commitment and attachment dimensions. In partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy: Purdue University.

  28. Moslehi J, Ahmadi MR. (2013), The role of religious life in marital satisfaction couples Psychology and Religion. 6(2): 75−90.

  29. Nancy, J. S. (2007), Communication and Intimacy. www.nancy Jane Smith.com.

  30. Okorodudu, G. N. (2010), Influence of parenting styles on adolescent delinquency in delta central senatorial district. Edo Journal of Counselling, 3(1), 58−86.

  31. Olson, D. H. (2000), Circumplex model of marital and family systems. Journal of Marriage and Family Therapy, 22: 144−167.

  32. Scuka, R. F. (2005), Relationship Enhancement Therapy; Healing Through Deep Empathy and Intimate Dialogue. Routledge Taylor & Francis Group. New York.

  33. Stanford, K. Wolfe, K. L. (2013), What married couples want from each other during conflicts: an investigation of underlying concerns? Journal of Social and Clinical Psychology, 32 (6): 674−699.

  34. Susan, J.C, Keith, S.D. Rachel, M. (2006), Marital Problem solving behavior in depression and marital distress, Journal of Abnormal Psychology, 115: 20−38.

  35. Trevino, A. T., Wooten. H. Scott, R. E. (2011), A correctional study between depression and marital adjustment in Hispanic couples. Family Journal, 15(1): 46−52.

  36. Tuzer, V. Tuncel, A. Goka, S. Dogan Bulut, S. Yuksel, F. V. Atan, A. Goka, E. (2010), Marital adjustment and emotional symptoms in infertile couples: gender differences. Turkish Jounal of Medical Science,40 (2): 229−237.