رابطه مؤلفه‌های هوش معنوی با وحدت اسلامی ‌دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور ، ایران

چکیده

اهمیت و ضرورت حفظ وحدت اسلامی ‌در جامعه ما به‌ویژه در برهه کنونی بر کسی پوشیده نیست. بر این‌ اساس هدف از پژوهش حاضر سنجش رابطه مؤلفه‌های هوش معنوی با وحدت اسلامی ‌است. روش تحقیق توصیفی−همبستگی از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی در سال 1397 با 5000 دانشجوست. ابزار سنجش متغیرها، پرسشنامه است. از آزمون چولگی و کشیدگی جهت تشخیص نرمال بودن داده‌ها و از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون برای آزمون پپ‌ها استفاده شده است. یافته‌ها، رابطه مثبت و معنادار بین مؤلفه‌های هوش معنوی با وحدت اسلامی ‌دانشجویان را تأیید می‌کند. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد مؤلفه‌های تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی، به ترتیب 5/6، 22، 11 و 9/2 درصد از تغییرات در وحدت اسلامی ‌را تبیین می‌کنند. براساس یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که با تقویت مؤلفه‌های هوش معنوی، وحدت و انسجام اسلامی ‌دانشجویان افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Components of Spiritual Intelligence and the Students’ Islamic Unity

نویسندگان [English]

  • Zahra Foroutani 1
  • Atieh Bohrani 2
1 Faculty member, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics and Accounting Payame Noor University
2 Assistant Prof., Faculty of Public administration of PayameNoor University, Iran
چکیده [English]

The importance and necessity of understanding the factors affecting Islamic unity in our society, especially in the present day, is quite clear. Accordingly, the purpose of this study was to measure the relationship of spiritual intelligence components with Islamic unity. This research was conducted with a descriptive-survey method. The statistical population of the study consisted of students from Payame Noor University of West Azarbaijan in the academic year of 1397 SH with 5000 students. The data-gathering tool was a questionnaire, and Pearson correlation coefficient and regression were used for data processing and analysis. The findings of the research confirmed the positive and significant relationship between the components of spiritual intelligence and Islamic unity of students. Also, the results of the research show that the components of critical existential thinking, Personal Meaning Production, Transcendental Awareness and Conscious State Expansion explain 6.5, 22, 11 and 2.9 percent of the changes in the Islamic unity respectively. According to the findings, it can be concluded that by strengthening the components of spiritual intelligence, Islamic unity and cohesion will increase among the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual intelligence
  • Islamic unity of students
  • Payame Noor University
 1. امام علیj، تألیف سیدرضی (1379)، نهج‌البلاغه،ترجمه محمد دشتی، قم: انتشارات مشهور.
2. حق‌شناس، مرتضی؛ سیدآرش اکابری و منصوره صالحی (1389)، «بررسی رابطه هوش معنوی و سبک‌های دلبستگی دانشجویان»، اخلاق پزشکی، س4، ش4، ص168−181.
3. خلیلی حسین‌آبادی، سیدحسن و همکاران (1394)، «تأثیر هوش معنوی در ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان پلیس»، بصیرت و تربیت اسلامی، س12، ش33، ص133−161.
4. خوشه چراغ‌آرانی، علی‌ (1386)، «واژه حبل‌الله و نقش تمسک به آن در ایجاد وحدت ملی و انسجام اسلامی»، مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای اتحاد و انسجام اسلامی در آموزه‌های قرآنی، آستارا.
5. خومحمدی، سعید (1385)، «وحدت اسلامی ‌یا وفاق تشیع و تسنن در سخنان امام علیj»، پژوهش‌های نهج‌البلاغه، ش15.
6. دهقانی، مهری و سیف‌الله فضل‌الهی ‌قمشی (1394)، «بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی دبیران»، مطالعات اسلام و روان‌شناسی، دوره9، ش17، ص105−132.
7. رقیبی، مائده‎سادات و همکاران (1389)، «اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ در دانشجویان دانشگاه اصفهان»، دستاوردهای روان‌شناختی، دوره4، ش1، ص141−164.
8. سلیمانی، اسماعیل و همکاران (1394)، «اثربخشی هوش معنویی بر کیفیت زندگی و شادکامی‌ دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینیe»، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، س5، ش4، ص538−558.
9. سهرابی، فرامرز (1396)، «هوش معنوی از منظر قرآن و روایات»، پژوهش‌نامه معارف قرآنی، سال8، ش30، ص29−55.
10. سهرابی، فرامرز و اسماعیل ناصری (1389)، «بررسی مفهوم و مؤلفه‌های هوش معنوی»، پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره3، ش4، ص69−76.
11. شافعی‌پور، ایوب (1397)، «بررسی واژه اعتصام در تفاسیر قرآنی فریقین و ثمرات آن در ایجاد وحدت و نفی تفرقه با تأکید بر اعتصام به حبل‌الله»، حبل‌المتین، دوره7، ش24، ص11−21.
12. ضمیری‌نژاد، سمیه و همکاران (1392)، «پیش‌بینی شادکامی دانشجویان براساس هوش معنویی»، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)، دوره20، ش5 (ویژه نامه)، ص773−781.
13. عسگری، مهراتا؛ علیرضا حیدری و پرویز عسگری (1394)، «رابطه هوش معنوی و جهت‌گیری مذهبی با بهزیستی روان‌شناختی و اضطراب وجودی در دانشجویان»، پژوهش در نظام‌های آموزشی، س9، ش31، ص163−190.
14. ﻏﺒﺎرییﺑﻨﺎب، ﺑﺎﻗﺮ؛ ﻣﺤﻤﺪ سلیمی و ثنا نوری‌مقدم (1386)، «ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮیی»، اندیشه نوین دینی، س3، ش10، ص125−147.
15. متقی، علی ‌بن‌حسام‌الدین (1405ق)، کنز‌العمال فی سنن‌الاقوال و الافعال، ج1، بیروت: نشر مؤسسه الرساله.
16. مجلسی، محمدباقر (1360)، بحارالانوار، ترجمه موسی خسروی و دیگران، ج۱۵، تهران: نشر اسلامیه.
17. موسوی، سیدحسین؛ محسن طالب‌زاده نوبریان و غلامرضا شمس‌مورکانی (1390)، «بررسی رابطه هوش معنویی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان دبیرستان‌های شهرستان زنجان»، روان‌شناسی تربیتی، دوره 7، ش22، ص65−94.
18. میکائیلی‌منیع، فرزانه؛ زینب بابایی و محمد حسنی (1395)، «بررسی رابطه دینداری، هوش معنوی و بخشش با سازگاری اجتماعی در دانشجویان سال اول»، روان‌شناسی و دین، س9، ش1، پیاپی33، ص123−142.
19. نوذری، ژاله (1395)، «بررسی رابطه بین هوش معنوی، تاب‌آوری و همدلی در دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی»، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، دانشگاه تربت حیدریه.
20. وزیری، علیرضا (1391)، «وحدت‌گرایی در سیره معصومان»، ماهنامه مبلغان، ش162، ص40−49.
21. یعقوبی، ابوالقاسم (1389)، «بررسی رابطه هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان»، پژوهش در نظام‌های آموزشی، دوره 4، ش9، ص85−95.
22. Amram, Joseph (Yosi), (2005), Intelligence Beyond IQ: The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership, Institune of Transpersonal Psychology.
23. King, D.B, (2008), Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, and measure.Unpublished Master’s Thesis, Trent University, Peterborough, Ontario, Canada.
24. Nasel, D. D. ,(2004), Spiritual Orientation in Relation to Spiritual Intelligence: A consideration of traditional Christianity and New Age/individualistic spirituality; Unpublished thesis. Australia: The university of south Australia.
25. Sisk, D. (2008), Engaging the Intelligence of Gifted Students to Build Global Awareness in the Classroom. Academic Research Library.
26. Smith, S,( 2004),"Exploring the interaction of emotional intelligence and spirituality", Traumatology, v. 10, p. 231-243.
27. Vaughan, F. ,(2003), "What is spiritual intelligence?", Journal of humanistic psychology. 42,(2) :16-33.