دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-200 
8. تحلیل میراث اجتماعی بیماری کرونا با نگاهی به الزامات فقهی حقوقی

صفحه 193-215

زهرا محدثی؛ حسین ناصری مقدم؛ علیرضا عابدی سرآسیا


10. مقایسه سلامت روابط زناشویی در زنان متأهل حوزوی و غیرحوزوی

صفحه 243-255

جواد خدادادی سنگده؛ محسن رضایی آهوانویی؛ اصغر عبدالهی؛ فروغ آموستی