مدیر مسئول


حجه الاسلام و المسلمین محمود رجبی استاد موسسه امام خمینی قم

[جامعه شناسی

 • socirihu.ac.ir
 • 025-32111351

سردبیر


حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین بستان دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

جامعه شناسی

 • hbostanrihu.ac.ir
 • 025-32111351

اعضای هیات تحریریه


حجت‌الاسلام دکتر حسن خیری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

جامعه شناسی

 • socirihu.ac.ir
 • 02532111351

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها استاد دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • giamshidiut.ac.ir
 • 02532111315

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد میرزایی استاد دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • mirzaeiut.ac.ir
 • 02532111315

اعضای هیات تحریریه


دکتر اکبر میرسپاه استادیار موسسه امام خمینی (ره)

جامعه شناسی فقه و اصول

 • mirsepahut.ac.ir
 • 02532111351

اعضای هیات تحریریه


دکترشمس الله مریجی استاد دانشگاه باقر العلوم قم

جامعه شناسی

 • marijyut.ac.ir
 • 02532111315

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدرضا حسینی ..

 • srhoseinirihu.ac.ir

مدیر داخلی


سید محمد امام مدیر داخلی مجلات پژوهشگاه

 • smemam65rihu.ac.ir
 • 09199797260