دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-301 
1. مدل و ساختار نخبگی در قرآن کریم

صفحه 5-31

بهزاد بسطامی؛ زینب السادات حسینی


3. نهاد سازی در سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره)

صفحه 55-77

زاهد غفاری هشجین؛ قدسی علیزاده سیلاب؛ یوسف ترابی


5. تربیت رسانه‌ای؛ کارکرد ویژه رسانه‌های جمعی اسلامی

صفحه 101-123

حجت سلیم؛ جواد طباخی ممقانی؛ رامین بابایی


8. نگرش به مرگ در بین شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی−فرهنگی مؤثر بر آن

صفحه 167-188

مسعود حاجی زاده میمندی؛ محمد مهدی شمس الدینی؛ زهرا فلک الدین


11. فراتحلیل مطالعات دینداری و مشارکت سیاسی

صفحه 247-274

حسین ملتفت؛ حسن شجاعی؛ حسین کمالوند