نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی فارغ‌التحصیل واحد علوم و تحقیقات خوزستان

10.30471/soci.2020.5632.1388

چکیده

سند الگوی پیشرفت بنا به فرمان مقام معظم رهبری، با مشارکت گسترده متفکران و صاحب‌نظران ایرانی و براساس جهان‌بینی و اصول اسلامی، برطبق روش‌های علمی و  مطالعه آینده پژوهانه طراحی شده است که شامل پنج بخش می‌باشد. این سند دارای شاخص‌های راهبردی برای پیشرفت جامعه اسلامی ایرانی و نیز همه جوامع اسلامی است. با توجه به بررسی امکان چگونگی برقراری عدالت مورد نظر سند در جامعه اسلامی ایرانی، پژوهش حاضر درصدد بیان این مطلب است که مؤلفه «برابری فرصت‌ها» می‎تواند به‌عنوان یکی از شاخص‌های قابل تأمل در ارتباط با اجرای عدالت اسلامی مطرح گردد. درواقع، هدف مقاله حاضر، تبیین این مسئله است که چه رابطه‌ای بین مؤلفه برابری فرصت‌ها و عدالت اسلامی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌تواند وجود داشته باشد؟
این نوشتار درصدد تبیین این فرضیه می‌باشد که بررسی سند مورد اشاره نشان می‌دهد رابطه مستقیمی بین برابری فرصت‌ها و عدالت اسلامی وجود دارد و با پی‌ریزی فرصت‌های برابر در تمام عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‎توان زمینه‌های گسترش عدالت اسلامی و سپس پیشرفت و توسعه اجتماعی را در جامعه فراهم آورد. درواقع می‌توان گفت در صورت پیاده شدن برابری فرصت‌ها به‌عنوان متغیر مستقل، اجرای عدالت اسلامی موردنظر در سند الگوی پیشرفت تسهیل می‌گردد. بر این اساس در جهت تدوین این مقاله از روش کتابخانه‌ای−توصیفی و روایی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The importance of the element of Equality of Opportunities in the Progress Model Document

نویسندگان [English]

  • sed mohsen al sed ghafur 1
  • alice taleghanizade 2

1 Assistant professor of political Science of shahid Chamran University of Ahvaz

2 Khuzestan University of Science Sciences

چکیده [English]

The Progressive Documentation, as directed by the supreme leader, is designed in accordance with the broader Iranian thinkers and scholars, based on Islamic worldviews and futures studies, which comprises five sections. This document contains strategic indicators for the advancement of Islamic society. Iranian and all Islamic societies. Considering how justice is sought in Iranian Islamic society, the study seeks to state that the "Equality of Opportunities" component can be considered as one of the most relevant indicators of Islamic justice practice. The purpose of this article is to explain this issue What is the relationship between equality of opportunity and justice component of the document is Tvandvjvd Islamic-Iranian model of progress?
This paper seeks to explain the hypothesis that the document cited indicates that there is a direct relationship between equality of opportunity and Islamic justice, and that the development of Islamic justice and then the development and development of Islamic justice can be pursued through equality of opportunity across all political, cultural, social and economic spheres. In fact, it can be said that if equality of opportunity is implemented as an independent variable, the implementation of the Islamic justice desired by the paradigm of progress will be achieved. Accordingly, this paper uses a library-descriptive and narrative approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Islamic Model of Progress
  • Equality of Opportunities
  • Justice
  • Islamic justice
 نهجالبلاغه
1. حسینی بهشتی، محمد (1390)، حق و باطل از نگاه قرآن، چاپ هفتم، تهران: نشر بقعه، 150ص.
2. خامنه‎ای، سیدعلی (1385)، «بیانات رهبری در دیدار خبرگان منتخب ملت»، به نقل از سایت رهبری، تاریخ بیانات 9/6/1385.
3. خامنه‌ای، سیدعلی (1389)، «بیانات رهبری در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی در جمهوری اسلامی ایران»، تاریخ بیانات 11/9/1389.
4. شکوهی، علی (1385)، «اندیشه سیاسی شهیدمطهری»، پژوهش‌های اجتماعی، اسلامی، سال 12، ش4، مهر و آبان 1385.
5. طاهری، سیدمهدی (1388)، «عدالت از نگاه شهید مطهری»، پایگاه حوزه، ش253.
6. قاسمی، صدیقه (1395)، اسلام و مقتضیات زمان از دیدگاه شهید بهشتی، چاپ دوم، تهران: انتشارات روزنه، 381ص.
7. متن سند الگوی پیشرفت از سایت همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
8. مطهری، مرتضی (1368)، اسلام و مقتضیات زمان، جلد یک، چاپ پنجم، تهران: انتشارات صدرا.
9. مطهری، مرتضی (1358)، بیست گفتار، تهران: انتشارات صدرا.
10. مطهری، مرتضی (1361)، مبانی فقهی اقتصاد، تهران: حکمت.
11. مطهری، مرتضی (1389)، ده گفتار، چاپ سی‌ام، تهران: انتشارات صدرا.
12. مطهری، مرتضی (1389)، مجموعه آثار، جلد دوم، چاپ هجدهم، تهران: انتشارات صدرا.
13. مطهری، مرتضی (1389)، جهاد، چاپ بیستم، تهران: انتشارات صدرا.
14. مطهری، مرتضی (1377)، یادداشت‌های استاد مطهری، جلد 3، تهران: انتشارات صدرا.
15. مطهری، مرتضی (1372)، «پیرامون انقلاب اسلامی ایران»، تهران: انتشارات صدرا.
16. نادری قمی، محمدمهدی (1396)، «دولت و عدالت اجتماعی؛ مقایسه دیدگاه اندیشمندان مسلمان و غربی»، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، سال 8، ش2، بهار 1396.
17. نجفی، محمدحسن (1379)، «فقه در چشم‌انداز شهیدمطهری»، فصلنامه فقه، ش23، بهار 1397.
18. ندایی، هاشم (1379)، «بررسی معناو مفهوم عدالت با تأکید بر عدالت اجتماعی»، فصلنامه مصباح، سال 9، ش34، تیر 1379.
19. نصری، عبدالله (1383)، «حق و عدالت در اندیشه استاد مطهری»، فصلنامه قبسات، ش28.
20. نقیبی، سیدابوالقاسم (1385)، «اصل عدالت و قانونگذاری دینی»، فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، ش43، سال 11، پاییز 85.