نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته فلسفه دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

10.30471/soci.2020.5861.1422

چکیده

شبکه معنایی عدالت لایه‎های پیچیده معنایی است که ترکیب این معانی و ارتباط وثیقی که میان آنها برقرار است، مفهوم عدالت را پدید می‎آورد. در این پژوهش سعی شده است با تحلیل شبکه معنایی ایزوتسویی به مفهوم عدالت نگریسته شود و با توجه به این نظریه، عدالت نه مفهومی تک‎بعدی بلکه مفهومی متکاثر و محصول برهم‎نهی شبکه‎ای از معانی است که تنها در ساختاری جامع از مفاهیم فهم می‎گردد. تأثیر ترمینولوژی عدالت بر ارائه نظریه عدالت امری متداول در ادبیات عدالت‎پژوهان معاصر است به‎گونه‎ای که هر نظریه‎ای از عدالت مبتنی بر مفهوم‎شناسی خاصی از عدالت است. به نظر می‎رسد ایده‎های گوناگون عدالت با تأکید بر گونه خاصی از معنای عدالت، نگاهی تک‎بعدی به عدالت داشته‎اند و بالمآل نظریه‎ای تک‎بعدی حاصل آمده است. در این پژوهش سعی شده است با عنایت به شبکه معنایی ایزوتسویی که تحلیل شبکه‎ای را برای بررسی معانی واژگان پیشنهاد می‎کند، به عدالت نگریسته شود. بر این اساس عدالت نه یک مفهوم تک‎بعدی بلکه مجموعه‎ای بهم ‎پیوسته از معانی است که در ساختاری منسجم ایده عدالت را محقق می‎سازند. در میان نظریه‎های عدالت معاصر، رویکرد برابری پیچیده به خوبی نظریه‎ای مبتنی بر شبکه معانی ارائه می‎دهد. در ساختار برابری پیچیده علاوه بر اصالت‎بخشی به برابری، سایر آموزه‎های حقوقی و اخلاقی عدالت نیز پاس داشته می‎شود. نتیجه آنکه توجه به ابعاد مختلف عدالت از حیث مفهومی با عنایت به دیدگاه شبکه معنایی و از دیدگاه نظری با توجه به نظریه برابری پیچیده، نظریه‎ای جامع را در خصوص عدالت فراهم می‎آورد که در نهایت تعارض میان معیارهای عدالت را مرتفع می‎سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the semantic network of justice with emphasis on Michael Walser's complex equality approach

نویسنده [English]

  • mahdi karimi nodehi

Baqir al-Olum University

چکیده [English]

The semantic network of justice has complex layers of meaning that the combination of these meanings and the relationship between them creates the concept of justice. In this research, we have tried to look at the concept of justice as a semantic network, using the view of the Izutsu semantic network. According to the semantic network theory, justice is not a one-dimensional concept but a complex concept that is understood in a comprehensive structure of meanings. The various ideas of justice, with an emphasis on a particular type of meaning of justice, have taken a one-dimensional view of justice and the result has been a one-dimensional view of the theory of justice. In this research, we try to propose a network analysis for the concept of justice according to the Izutsu semantic network. Accordingly, justice is not a one-dimensional concept but an interconnected set of meanings that realize the idea of justice in a coherent structure. Among contemporary theories of justice, the theory of complex equality offers a view based on the network of meanings of justice. In the structure of complex equality, in addition to the originality of equality, other legal and moral teachings of justice are also considered. The result is that according to the semantic network of justice conceptually and according to the view of complex equality from a theoretical point of view, a comprehensive theory of justice is provided And eventually, the conflict between the Criterions of justice is resolved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • equality
  • complex equality
  • semantic network
1. ارسطو (1371)، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
2. ارسطو (1381)، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه صلاح الدین سلجوقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
3. افلاطون (1348)، جمهور، ترجمه، فوآد روحانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
4. توشیهیکو ایزوتسو (1374)، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، تهران، نشر فرهنگ.
5. جوادی آملی، عبدالله (1395)، فلسفه حقوق بشر، بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء.
6. طباطبایی ،محمدحسین (1417)، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
7. طوسی، خواجه نصیر (1413)، اخلاق ناصری، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه.
8. قائمی‎نیا، علیرضا (1389)، بیولوژی نص نشانهشناسی و تفسیر قرآن، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
9. لئو اشتراوس (1373)، ترجمه باقر پرهام، انتشارات آگاه.
10. مرامی، علیرضا (1378)، مفهوم عدالت، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
11. مصباح یزدی، محمدتقی (1380)، نظریه حقوقی اسلام، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
12. مصطفوی، حسن (1402)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، مرکز الکتاب للترجمه و النشر.
13. مطهری، مرتضی (بی‎تا)، مجموعه آثار، مرکز نشر آثار استاد مطهری.
14. واعظی، احمد  (1384)، جان رالز از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
15. ــــــــــ (1388)، نقد و بررسی نظریههای عدالت، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
16. Belbin, R. M. (2010), Team roles at work. 2nd ed. Amsterdam, London: Butterworth-Heinemann.
17. Brian Barry, (1995), Justice as Impartiality ,Oxford, Clarendon.
18. Duxbury, Neil, ( 2009), “Golden Rule Reasoning Moral Judgment and Law”, Notre Dame Law review, Vol84, Issue4, Artichle2.
19. Miller, D., & Walzer, M. (2003), PLURALISM JUSTICE AND EAUALITY: oxford university press.
20. Neil maccormick, (1996), Justice as Impartiality: Assenting with Anti contractualist Reservations, Political Studies, XLIV,  University of Edinburgh.
21. Rawls, John (1999), A Theory of Justice, Revised Edition: Harvard University Press.
22. Sen, A. (1996). Legal Rights and Moral Rights: Old Questions and New Problems. Ratio Juris, 9(2), 153–167.
23. Slote, Michael (2007), The ethics of care and empathy. New York & London: Routledge:Taylor & Francis group.
24. Walzer, Michael (1983), SPHERES OF JUSTICE, A Defense of Pluralism and Equality. The United States of America: Basic Books.