نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی، آموزش و پرورش فارس.

10.30471/soci.2021.7854.1699

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تربیت اجتماعی از منظر مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم ‏و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران و فهم معلمان از تربیت اجتماعی بود. داده‏یابی این پژوهش در پارادایم کیفی و به دو شیوۀ اسنادی و مصاحبه انجام گرفت. اسناد شامل مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم‏ و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران بود. نمونه مورد مطالعه در بخش مصاحبه، معلمان دورۀ متوسطه اول ناحیه دو شهر شیراز بود. پژوهش‎گران با رویکردی توصیفی−تفسیری و با تکیه بر روش تحلیل محتوای استقرایی به مطالعه و تحلیل داده‏ها پرداختند. با توجه به یافته‏های پژوهش، می‏توان گفت بین دو دیدگاه مطرح شده در حدود و قلمرویی که برای تربیت اجتماعی قائل شده‏اند اشتراکاتی وجود دارد. در هر دو دیدگاه به پرورش مهارت‏های ارتباطی، رعایت هنجارها و قوانین توجه شده است. البته بررسی دیدگاه معلّمان نشان می‏دهد که نگاه آنها نسبت به تربیت اجتماعی براساس تجربۀ شخصی و مطالعاتی است که در این زمینه داشته‏اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Social education from the perspective of teachers and the theoretical foundations of fundamental change in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Shiravani Shiri 1
  • Zahra ASkari 2

1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Iran

2 MA. IN Education

چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the understanding of the theoretical foundations of fundamental development in the formal and public education system of the Islamic Republic of Iran and teachers of social education.Data were collected through qualitative paradigm in two ways: documentary and interview. The documents included the theoretical foundations of fundamental change . The study sample in the interview section was the first high school teachers in the two districts of Shiraz. The researchers studied and analyzed the data using a descriptive-interpretive approach and based on inductive content analysis. According to the findings of the study, It can be said that there are similarities between the two views on the limits and scope of social education. In both perspectives, attention is paid to the development of communication skills, observance of norms and rules. a survey of teachers' views shows that their view of social education is based on personal experience and studies they have had.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teachers
  • social education
  • Theoretical Foundations
  • of fundamental development
  • Iran