دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 1-144 (شماره 21 بهار و تابستان 98 می باشد) 
دین و واگرایی اجتماعی

صفحه 5-28

10.30471/soci.2019.1611

غلامرضا صدیق اورعی؛ احمد فرزانه