دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 1-185 (20) 
نماز جمعه و بسط قدرت‌نرم اجتماع سیاسی مسلمانان

صفحه 1-20

10.30471/soci.2019.1506

سید محمود طیب حسینی؛ محمد شجاعیان؛ عبدالرسول حسینی زاده؛ فاطمه لطفی