نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی و مدیریت دانش مشتری(دانشجو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

اگر استادان نمادهای مبتنی بر الگوی اخلاقی و دینی داشته باشند، در فرایند مدیریت دانش مشتری، نیازها و خواسته‌های مشتریان(دانشجویان) خود را در نظر می‌گیرد؛ این پژوهش به بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی استادان دانشگاه (اعضای هیئت‌علمی دانشگاه) با کاربست نوآوری در مدیریت دانش مشتری(دانشجویان) می­پردازد. روش: این پژوهش به صورت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و برابر با 133 نفر است. داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته و به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای جمع آوری شده اند و نمونه پژوهش بر اساس جدول موگران برابر با 100 نفر در نظر گرفته شده است. آلفای کرون باخ برای سرمایه نمادین و مدیریت دانش مشتری برابر با 0.841، 0.749 است. نرم‌افزارهای مورداستفاده در این پژوهش spss 21 و lisrel 9.1 است. یافته‌ها: در این راستا و برای بررسی این عنوان 9 فرضیه تبیین شد که به بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی –اسلامی استادان دانشگاه‌ دولتی اسلام با ابعاد کاربست نوآوری در مدیریت دانش مشتری (استراتژی‌ها، منابع انسانی، فرهنگ، ابزارهای انتقال دانش مشتری، ابزارهای کسب دانش، ابزار کسب دانش از مشتری، فرایند انتقال دانش مشتری، فرایند کسب دانش و فرایند کسب دانش از مشتری) پرداخته شد و میزان این روابط به ترتیب برای هرکدام از فرضیات به ترتیب برابر با 0.51، 0.81، 0.76، 0.37، 0.41، 0.46، 0.33، 0.28، 0.49 است و تمامی روابط معنادار بوده و تایید شدند. نتیجه‌گیری: هر چه استادان دانشگاهی سرمایه‌های نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی بیشتری داشته باشند و به عبارتی رفتار، گفتار و پندارهای مبتنی بر الگوی اخلاقی و دینی داشته باشند، بیشتر از دانش مشتری‌هایی که به سازمان وارد می‌شود، بهره­مند می­شوند و این دانش را به کار می‌بندند و تولیداتی مناسب با نیازها و خواسته‌های مشتریان می‌کنند و خود را موظف می‌کنند که خود و کارکنان مربوط به بخش آموزشی را ازنظر استراتژی‌ها و اطلاعات و فرهنگ و جوسازمانی به سمت به‌روز شدن و به سمت سازمان یادگیرنده و یاددهنده و دانش‌بنیان سوق دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Iranian-Islamic Symbolic Capital in the Management of Client (Student) Knowledge: Case of the Faculty Members of Sistan and Baluchestan State University

نویسندگان [English]

  • Ehsan Namdar Joimi 1
  • Habibollah Salarzehi 2
  • Bagher Kord 2
1 Ph.D. student in Human Resource Administration, Sistan and Balouchestan University
2 Associate Professor, Department of Government management, Sistan and Balouchestan University
چکیده [English]

Instructors who maintain religious or moral symbols better consider the needs and demands of their clients (students) in the process of client knowledge management. The present research studies the relationship between symbolic capital based on Iranian-Islamic model among the university instructors (faculty members) and the application of innovation in managing the clients’ (students’) knowledge. The method of this research is descriptive-association. The statistical society is the faculty members of Sistan and Baluchestan University counting to 133. Data has been gathered through multi-staged cluster questionnaire while the sample is set as 100 based on Morgan table. The Cronbach’s Alpha of the symbolic capital and the management of client’s knowledge are respectively 0.841 and 0.749. The softwares used for this research are spss 21 and lisrel 9.1. For evaluating this topic, 9 hypotheses were explained that dealt with the relationship between Islamic-Iranian model of symbolic capital of university instructors and the various aspects of applying innovation in managing client’s knowledge (strategies, human resources, culture, tools for transferring client’s knowledge, tools for gaining knowledge, tools for gaining knowledge from the client). The amount of this relationship for every hypothesis is 0.51, 0.81, 0.76, 0.37, 0.41, 0.46, 0.33, 0.28, and 0.49 while all relationships are meaningful and confirmed. The conclusion of the study is that the more Iranian-Islamic symbolic capital university instructors maintain, in other words, the more they maintain behavior, language, and thoughts founded on religious and moral values, the more they take advantage of the clients’ knowledge who newly enter their institution to produce knowledge that comply better with the needs and demands of clients and oblige themselves to update themselves and the related staff with strategies, information, culture, and organizational atmosphere for improving a knowledge-based organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • symbolic capital
  • knowledge management
  • management of client’s knowledge
  • Islamic-Iranian model
  • religious-moral model
اکبری، امین (1383)، نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی سیاسی، اجتماعی (مطالعه موردی روستای فارسنج از توابع سقز) ف دانشگاه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
- بوردیو، پیر (1380)، نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلایی، ترجمه: مرتضی مردیها، تهران، انتشارات نقش و نگار.
- بوردیو، پیر (1384)، اشکال سرمایه (سرمایه اجتماعی، اعتماد و دموکراسی و توسعه)، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.
- بوردیو، پیر، (1384)، طرحی از یک نظریه کنش، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: انتشارات نقش و نگار.
- پیری، معصومه (1390)، بررسی نقش تعامل نمادین در صمیمت زوجین از دیدگاه زنان شهرستان کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی.
- توسلی، غلامعباس (1384)، سرمایه اجتماعی، ثروت نامرئی، نشریه حیات نو اقتصادی.
- چلبی، مسعود (1381) ف جامعه شناسی نظمف تشریح و تحلیل نظریه نظم اجتماعی، تهران: نشر نی.
- حضرتی، مرتضی (1392)، بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی (مطالعه موردی شهر تبریز)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی، دانشگاه آزاد واحد تبریز.
- روح الامینی، محمود، (1377)، زمینه فرهنگ شناسی، چاپ چهارم، تهران، تهران، انتشارات عطار.
- ریتزر، جورج (1381)، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.
- سوارتز، دیوید، (1385)، اقتصاد سیاسی و قدرت نمادین، ترجمه شفیعه صالحی، فصلنامه اقتصاد سیاسی، س اول، ش 3.
- شارع پور، محمود (1385)، سرمایه اجتماعی در حال فرسایش است، نقد و بررسی پایان نظم، بررسی سرمایه اجتماعی و حفظ آن، کتاب ماه علوم اجتماعی، ش 37- 36، تهران.
- شارع پور، محمود و خوش فر، غلامرضا، (1381)، رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان، نامه علوم اجتماعی، ش 20، صص 133- 147.
- شاه حسینی، ماهرو (1381)، مطالعه و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در عملکرد انجمن های اعتبار گردشی زنان در تهران، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات).
- صفدری، سلیمان (1374)، رضایت اجتماعی و عوامل موثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
- عبدالله زاده مینایی، ماه گل (1390)، تاثیر سرمایه نمادین خانواده بر خشونت خانگی، پایان نامه ارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه علامه طاطبایی.
- عطافر، علی، نامدار جویمی، احسان (1394)، ریشه­یابی گرایش به تنوع طلبی در جامعه اسلامی و غربی، فصلنامه پژوهش­های اجتماعی اسلامی، سال بیست و یکم، شماره دوم، تابستان، 177-228.
- فاضلی، محمد (1382)، مصرف و سبک زندگی، قم، انتشارات صبح صادق.
- فکوهی، ناصر (1384)، پیر بوردیو: پرسمان دانش و روشنگری، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 2، (1)، 141- 161.
- فوکویاما، فرانسیس (1379)، پایان نظم، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران، انتشارات جامعه ایرانیان.
- فوکویاما، فرانسیس (1384)، پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن، مترجم: غلامعباس توسلی، تهران، جامعه ایرانیان.
- کروبی، مهدی (1387)، فرهنگ قومی، سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری، فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28، صص 309 – 324.
- محسنی، منوچهر، (1367)، مقدمات جامعه شناسی، تهران، نشر دوران.
- نوغانی، محسن، (1383)، آموزش و پرورش و بازتولید فرهنگی، رشد علوم اجتماعی، دوره جدید، ش 3.
- نوغانی، محسنف آهنچیان، محمد رضا، رفیعی، محمد تقی (1390)، تاثیر سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه، جامعه شناسی آموزش و پرورش، شماره 1، پاییز، صص 218- 191.
-درینی، ولی محمد؛ نامدار جویمی، احسان، تابان، محمد، ویسه، صید مهدی (1394)، بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی با سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیره رضوی، فصلنامه فرهنگ رضوی، سال سوم،شماره دهم، تابستان، 7-41.
شویره، کریستین و اولیویه فونتن، (1385)، واژگان بوردیو، ترجمه مرتضی کتبی، تهران، نشر نی.-
-نامدار جویمی، احسان، (1393)، بررسی رابطه سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین با رفتار مصرف کننده در صنعت پوشاک (مطالعه موردی شهروندان شهر اصفهان)، پایان نامه کارشناسی ارشد.
-Blasko,Z.(2003), reproduction or cultural mobility,review of sociology vol.9, 5-26.
-Bolisani, E., & Bratianu, C. (2017). Knowledge strategy planning: An integrated approach to manage uncertainty, turbulence, and dynamics. Journal of Knowledge Management, 21(2), 233–253..
-Bourdieu, p.(RI: http//WWw.iran- emroozde/wored.001207)(26/2/2002).
-Bourdieu,P.& Passeron,J.C.(1977). Rerproduction in education, society and cultural, Beverly hills, CA: sage.
-Bourdieu,p.(1980).lesense pratique, paris, minuit,No.88. pp.100-110.
-Bourdieu,p.(1985), ladistingtion(critique social dujudment), les edition mimiut,paris.
-Chang, W. (2011), A knowledge-based system estimating customer prospect value, Journal of Knowledge-Based Systems, 24(8): 1181-1186.
-Darroch, J. & McNaughton, R. (2003), Beyond market orientation – Knowledge management and the innovativeness of New Zealand firms, European Journal of Marketing, Vol. 37 No. 3/4, 2003, pp. 572-593.
-Delgosha, M. S., Ojaki, A. A. & Farhadi, H. (2013), The Business Values of Patient Knowledge Management (PKM) in the Healthcare Industry", International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics (IJHISI), Volume 8, Issue 2, 70-79.
-DELHEY J, NEWTON K and WELZEL C (2011) How general is trust in ‘most people’? Solving the radius of trust problem and deriving a better measure. American Sociological Review 76(5), 786–807.
-Desouza, K. C. & Awazu, Y. (2005), Maintaining knowledge management systems: a strategic imperative, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 56 No. 7, pp. 765-8.
-Dimaggio,P,(1982).cultural capital,gender and chool success.the role of habits.sociology of educating 75(1),44-68.
-Gao, Y. & Li, L. (2006), Discussion on customer knowledge management of modern manufacturing enterprises, Paper presented at the 7th International Conference on Computer-Aided Industrial Design and Conceptual Design (CAIDCD 06), Hangzhou, China.
-Garcia-Murillo, M. & Annabi, H. (2002), Customer knowledge management, J. Oper. Res. Soc., 53(8): 875-884.
-Gavereliuc, Dana; Gavereliuc, Alin (2014): symbolic capital and cultural dimensions in Romanian educational organizations, Procidia, social and behavior sciences 127, 392- 395.
-Gibbert M., Leibold, M. & Probst, G. (2002), Five styles of customer knowledge management, and how smart companies use them to create value. Eur. Manag. J., 20(5): 459-469.
-Gronover, S. (2003), Multi-Channel-Management-Konzepte, Techniken und Fallbeispiele aus dem Retailbereich der Finanzdienst leistungs branche, Dissertation, University of St. Gallen, St. Gallen.
-Kaba, A., & Ramaiah, C. K. (2017). Demographic differences in using knowledge creation tools among faculty members. Journal of Knowledge Management, 21(4), 857–871.
-Lin Nan, (1999).Building ai Network theory of sodal capital. In  ,Nam lin Katren Cook and Ronald s. Burt, social capital : Theory and research, newyork : Aldine de Gruyter.
-MUETHEL M and BOND MH (2013) National context and individual employees’ trust of the out-group: the role of societal trust. Journal of International Business Studies 44(4), 312–333.
-Nilep, Chad (2009): Sibling interaction and symbolic capital: toward a theory of political micro- economy, Journal of pragmatics, Vol 41, September, 1683- 1692.
-Norouzi, M., Rahmandoust, M., Barkhordar, E., Ishak Mad shah, I. M. & Norouzi, N. (2011), Customer Knowledge Management-Oriented Benchmarking based on AHP Technique: Case Study in Two Shopping Centers in Iran, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(10): 1074-1080.
-Paquette, S. (2005), Customer Knowledge Management, In D. Schwartz (Ed.), The Encyclopedia of Knowledge Management (pp. 90-96): Idea Group.
-Rollins, M., & Halinen, A. (2005), Customer knowledge management competence: Towards a theoretical framework, In Proceedings of the 38th Hawaii international conference on system sciences (HICSS) (pp. 1–10).
-Rowley, J. (2002). Eight questions for customer knowledge management in e-business. Journal of Knowledge Management, 6(5), 500–511.
-Samizadeh, R. & Parsaie Mehr, S. (2012), Wiki as a Customer Knowledge Management Tool in Websites. Intternattiionall Journall off Industtriiall Engineeriing & Producttiion Research, 23 (3): pp. 217-222.
-Stefanou, C. J., Sarmaniotis, C. & Stafyla, A. (2003), CRM and customer-centric knowledge management: an empirical research, Business Process Management Journal, 9 Iss: 5, pp.617 – 634.
-Tiggeman, M. Lacey, M. (2009), Catherine shopping for clothes.Body satisfaction, appearance investment, and functions of clothing among female shoppers.
-Xu, J. & Quaddus, M. (2011), Examining a Model of Knowledge Management Systems Adoption and Diffusion: A Partial Least Square Approach, Knowledge-Based Systems, Elsevier B.V.