بررسی رابطه بین ابعاد عزت نفس و نگرش به حجاب در بین دانشجویان زن متأهل و مجرد دانشگاه پیام نور واحد اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،مدرس دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اهواز

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

4 کارشناس ارشد روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و نگرش به حجاب  [WU1] در بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور واحد اهواز بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل  دانشجویان پیام نور واحد اهواز  که در سال تحصیلی  95-96مشغول به تحصیل بودند و از این تعداد100 دانشجوی دختر  بصورت تصادفی ساده به عنوان نمونه اصلی انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این تحقیق روش همبستگی و گردآوری در نوع میدانی صورت گرفته است. در این پژوهش از پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه نگرش به حجاب استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از وجود رابطه معنی­دار بین متغیرها بود. ( 49/0= r و  001/0>P) یعنی  افزایش نمره عزت‌نفس عمومی، خانوادگی و تحصیلی‌با افزایش نمره نگرش به حجاب دانشجویان دختر همراه بود. همچنین دانشجویان متأهل نسبت به دانشجویان مجرد تمایل بیشتری به رعایت حجاب داشتند. رعایت حجاب، سلامت روانی افراد جامعه را تأمین می کند و حس ارزشمندی و عزت نفس را تقویت می کند.. درواقع داشتن حجاب محدودیت نیست بلکه مصونیت است و راه را برای فعالیت های اجتماعی بیشتر زنان و دختران در جامعه هموار می کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Self-esteem and the attitude toward Hijab Among Single and Married Female Students of Ahvaz Payam Noor University

نویسندگان [English]

 • Sara Mousavi 1
 • Maryam Asadi 2
 • Marzieh Mashalpour 3
 • Zahra Ebadi 3
 • Mohammad Zarbakhsh 4
1 MA in General Psychology, Instructor at Payam Noor University
2 M.A in Consultation, Islamic Azad University of Ahvaz
3 Assistant professor, Psychology Department, Payam-E-Noor University of Tehran
4 MA in Psychology and Consultation, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the relationship between self-esteem and the attitude toward hijab among the female students of Payam Noor University, Ahvaz Branch. The statistical society of the study consists of the students of the Payam Noor University of Ahvaz in the 2016-2017 academic year of whom 100 students were selected randomly as the main sample. The method for the study has been correlation and the data has been gathered in the field. In this survey, two “self-esteem” and “attitude toward hijab” questionnaires have been used. The findings indicate a meaningful relationship between the variables (R = 0.49, P <0.001) meaning that the increase in students’ personal, familial, and academic self-esteem has been congruent with the increase in score of their attitude toward hijab. Also, married students are more willing to observe hijab than single students. Observing hijab guarantees the psychological health of individuals in society and improves their sense of self-esteem and self-worth. In other words, hijab is not restriction but protection and it paves the way for women and girls’ social activity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • self-esteem
 • attitude toward hijab
 • students of Payam Noor University
 1.   آقایانی چاوشی اکبر ،طالبیان داوود  ،حبیبی مهدی، دهاقین وحیده  و انوری سمیه السادات. (1389). دیدگاه جوانان و میانسالان در مورد حجاب برتر. مجله علوم    رفتاری ، 1(4)  : 81-7
 2. آقایانی چاوشی اکبر , طالبیان داوود, حبیبی مهدی, احسانیان مفرد اکرم, کاتب زهرا, دهاقین وحیده(1386). حجاب برتر: مقایسه دیدگاه کارکنان و مراجعه کنندگان زن به مراکز درمانی. مجله علوم رفتاری،1(2): 155-161 
 3. احمدی نوده، خ.؛ بیگدلی، ز.؛ مرادی، آ.، و سیداسماعیلی، ف. (1389)، «رابطه اعتقاد به حجاب و آسیب‌پذیری فردی، خانوادگی و اجتماعی»، مجله علوم رفتاری،         2):97-102.
 4. احمدی، خدابخش و همکاران، 1389، رابطه اعتقاد به حجاب و آسیب پذیری فردی، خانوادگی و اجتماعی، علوم رفتاری، دوره چهارم، ش 2، ص 97-102.
 5. بیابانگرد،  جواد (1383). سلامت روان در میان جوانان و نوجوانان. رفاه اجتماعی ؛ 1 (4): 52-68
 6. اسدزاده، فرشته و همکاران (1390)  . بررسی معیارهای حجاب (در سه بعد ارزشی، فردی، اجتماعی) در بین دانشجویان المپیاد ورزشی دختر دانشگاه پیام نور کل کشور در خراسان جنوبی، چکیده مقالات همایش ملی عفاف، خراسان شمالی، فرماندهی انتظامی‌استان خراسان شمالی.
 7. چولکی، غلامرضا(1392). نقش حجاب در امنیت و آرامش زنان در جامعه از نظر اسلام
 8. جهانگیری، علی و مریم شجاعی (1390).  بررسی رابطه بین میزان باور به حجاب و خودپنداره در میان دانشجویان علمی‌کاربردی شهرستان بجنورد، چکیده مقالات همایش ملی عفاف، خراسان شمالی، فرماندهی انتظامی‌استان خراسان شمالی.
 9. . حق شناس، سید جعفر) 1386). حجاب در آیات قرآن با نگاهی به روایات، کتاب زنان، سال نهم، ش 36، ص 51-88.
 10. دشتی سعید، معینی بابک، شهر آبادی رضا، بیرانوندپور نوشین، وجدانی آرام فاطمه، فردمال جواد. (1395).  بررسی رابطه سلامت معنوی با نگرش دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد حجاب. دین و سلامت; ۴ (۱) :۲۱-۲۸.
 11. رجبی، عباس (1387) حجاب و نقش آن در سلامت روان، چ چهارم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره.
 12. رجالی مهری , مستاجران مهناز, لطفی مهران(1391). نگرش دانشجویان دختر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به حجاب و پوشش زنان و برخی عوامل موثر بر آن. تحقیقات نظام سلامت ،     )3(8)  :424-430 
 13. زارعی توپخانه، محمد؛ مرادیانی گیزه‌رود، سیده‌خدیجه؛ هراتیان، عباسعلی(1393). رابطه بین متغیرهای پایبندی به حجاب، تصور از خود و سلامت روان.سال هفتم، شماره اول، پیاپی 25، بهار  

 

 1. فضل الهی، سیف اله و منصوره ملکی توانا. (1390). ریشه یابی علل کم توجهی به پوشش اسلامی‌در بین دانشجویان دختر دانشگاه‌ها،مجموعه مقالات پژوهشی همایش ملی عفاف، خراسان شمالی، فرماندهی انتظامی‌استان خراسان شمالی.

 

 1.   عظیمیان، مریم و سعید بهشتی، «بررسی فلسفه و قلمروی حجاب در اسلام و آثار تربیتی آن»، (بهار و تابستان 1388) تربیت اسلامی، سال چهارم، ش 8، ص 75ـ103.
 2. مهدی زاده، حسین (1387)، حجاب‌شناسی؛ چالش‌ها و کاوش‌های جدید، قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه‎ علمیه قم.
 3. ماهینی، انسیه و عبدالحسین خسروپناه، «راهکارهای ترویج پوشش اسلامی‌در بین دختران دانشجو» (پاییز 1388) معرفت در دانشگاه اسلامی، سال سیزدهم، ش 43، ص 53ـ81.
 4. مومنی, حسن, کلانتری, عبدالحسین. (1395). بدحجابی؛ واکنش سوژه‌ به تأیید اجتماعی. توسعه اجتماعی، 11(1): 189-215  .

19. نعمت اله کرم اللهی ؛ محمد آقاسی. (1391). بررسی گرایش دختران دانشجو به حجاب و بدحجابی. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1(2): 139-172

 Coopersmith,  S. The antecedents of self-esteem. California: Consulting Psychologist Press, 1981 : 63-5, 81-148.

Holmes, Harris, (2002) Methods of self-esteem enhancement in children and adolescents.

Lindland Field, Cockill, (2005), C