دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهمن 1392 
راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریم

صفحه 7-34

محمد داوری؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ محمدسعید عبدخدایی