دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، بهمن 1392 
جامعه‌شناسی معرفت فارابی

صفحه 99-118

حمید پارسانیا؛ روح الله رضوانی