جایگاه مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده

آزادی در دیدگاه امام خمینی6، هدیه‌ای الهی است و این نعمت را خداوند به پاس مقاومت و مبارزه‌های طولانی ملت مسلمان ایران به آنان بخشیده است. به اعتقاد امام6، آزادی از بزرگ‌ترین آرمان‌های انقلاب و نهضت اسلامی است و هیچ‌ شخص و مقامی حق محروم کردن انسان‌ها را از آزادی خدادادی ندارد. ایشان به تمام ابعاد آزادی توجه داشته و تأمین آزادی‌های عقیده، بیان، انتقاد، اجتماعات، مطبوعات، رسانه‌ها و غیره را وظیفه نظام اسلامی می‌داند. آزادی در ادبیات مبارزه‌ای امام6، همواره یکی از اهداف مهم بوده و این کلمه، در مبارزه‌های قبل از انقلاب، در بیانات‌شان به تکرار آمده است. ایشان آزادی را حق اولیه بشر می‌داند که از ابتدای خلقت به او بخشیده شده و حقی همانند حق حیات است که آدمی قبل از تشکیل جامعه و دولت از آن برخوردار است و دولت نیز موظف به پاسداری از حریم آن است. امام6 در اوج ارج نهادن به آزادی، آن را نتیجه یگانه‌پرستی می‌داند؛ چراکه اعتقاد به خدای یگانه سبب آزادی می‌شود و سلب آزادی، شرک را به ارمغان می‌آورد. این مقاله درصدد بررسی مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی6 است و نیز به انواع آزادی از دیدگاه ایشان می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The status of concept of freedom in the thoughts of Imam Khomeini (R.A)

نویسنده [English]

 • Hossein Mohseni Seifabadi
masters in political sciences
چکیده [English]

Freedom based on Imam Khomeini's (RA) thought was a gift from god and blessed by God through the resistance and long struggle of Muslim nation of Iran. According to Imam Khomeini, freedom was one of the greatest ideal of Iran's revolution and Islamic movement; nobody has authority to deprive people of God- given freedom. He noted to all aspects of freedom and knew the ensuring freedom of opinion, expression, criticism, assembly, press, media and etc. as the task of the Islamic state. Imam Khomeini, in his remarks on struggle, considered freedom as a major goal and this word was expressed repeatedly in his pre-revolution speeches. He considered freedom as the basic human right which was bestowed to him/her from the beginning of the creation. It is like the right to live that he/she benefitted from before the formation of society and government. Governments are obliged to protect its privacy. Valuing freedom highly, he knew freedom as the outcome of monotheism; as belief in god leads to the freedom of human and depriving others of freedom was equivalent to atheism. This paper was to investigate the concept and types of freedom in the thought of Imam Khomeini.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Khomeini
 • freedom
 • Islam
 • Political freedom
 • Devotion
 1. آشوری، داریوش (1373)، دانشنامۀ سیاسی، تهران: مروارید.
 2. اخوان‌کاظمی، بهرام (1378)، «دموکراسی و آزادی از دیدگاه امام خمینی»، فصلنامه دانشگاه اسلامی، ش9 و 10.
 3. امام‌خمینی، سیدروح‌اﷲ (13۶8)، صحیفه نور، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 4. بنده‌قرائی، احمد و ابراهیم تقی‌زاده (1390)، «آزادی و جایگاه آن در اندیشه حقوق بشری امام خمینی»، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال اول، ش1.
 5. پهلوان، عاطفه (1379)، آزادی و دموکراسی در اندیشه امام خمینی، با مقدمه سیدمحمد موسوی خوئینی، چاپ اول، تهران: نشر ذکر.
 6. جمشیدی، محمدحسین (1388)، اندیشه سیاسی امام خمینی، چاپ دوم، تهران: نشر پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 7. حسینی، محمدرضا و مرتضی پیروزبخت (1378)، «آزادی از دیدگاه امام خمینی»، نشریه جمهوری اسلامی (شهریور 137۵).
 8. حیدری، حمید (1378)، «آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی»، پژوهشنامه متین، ش2.
 9. رنجبر، مقصود (1382)، حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام خمینی، چاپ دوم، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 10. فراتی، عبدالوهاب (1378)، «آزادی در اندیشه امام خمینی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش12.
 11. محمودی، سیدعلی (1377)، نظریه آزادی در فلسفه سیاسی هابز و لاک، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 12. منتظرقائم، مهدی (138۵)، آزادی‌های شخصی و فکری از نظر امام خمینی و مبانی فقهی آن، چاپ دوم، تهران: چاپ و نشر عروج.
 13. هزاوه‌ای، سیدمرتضی (1379)، «جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی»، فصلنامه انقلاب اسلامی، سال دوم، پیش شماره۴.