بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نگرش دینی شهروندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه پیام نور

3 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

موضوع مقاله حاضر، بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نگرش دینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. پرسش‌های تحقیق درباره چگونگی ارتباط بین عوامل اجتماعی (خانواده، گروه همسالان، محیط آموزشی و رسانه‌های ارتباط جمعی) با نگرش دینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باتوجه به روش توصیفی از نوع هم‌بستگی پاسخ داده شد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده همه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 1389-1390 بود که تعداد دانشجویان پسر 2213 نفر و دانشجویان دختر 3876 نفر و در مجموع 6089 نفر بودند و از این تعداد، 161 نفر براساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم به تفکیک جنسیت و دانشکده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری به کار رفته در این پژوهش شامل دو پرسش‌نامه محقق ساخته (سنجش نگرش دینی و سنجش عوامل اجتماعی) است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بین نمره نگرش دینی دانشجویان و مجموعه عوامل (خانواده، گروه همسالان، محیط آموزشی و رسانه‌های ارتباط جمعی)، 74/0رابطه معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the relationship between social factors with religious citizenship attitudes of students at Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • . . 1
 • . . 2
 • . . 3
1
2
3
چکیده [English]

 
This study examined the relationship between social factors with religious citizenship attitudes of students at Isfahan University of Medical Sciences. Research questions about the relationship between social factors (including family, peer group, educational environments and mass media) with religious attitudes of students at Isfahan University of Medical Sciences were answered according to the descriptive correlation method. The statistical population of this research consisted of all university students in the 2010-2011 academic years. The number of male students was 2213 and the number of female students was 3876, a total of 6089 people. Considering the quantity a total of 161 cases based on stratified random sampling were selected, divided by gender and colleges. Measuring instruments used in this study included questionnaires, have been made by researcher, (namely assessment of religious attitudes and measuring social factors). The findings of this research showed that there was a significant correlation of 0/74 between the score achieved for religious attitudes of students and all the factors including family, peer group, educational environments and mass media.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Factors
 • Family
 • Peer group
 • Educational environments
 • Mass media
 • Religious citizenship attitude
 • Students of Isfahan University of Medical Sciences
 1.  

  1. ابراهیمی، حبیب (1380)، بررسی زمینه‌های اجتماعی دین‌گرایی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
  2. بهمنی، بهمن؛ مجتبی، تمدنی و مجید، عسگری (1383)، «بررسی کیفیت زندگی و رابطه آن با نگرش دینی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران»، فصلنامه علوم رفتاری، دوره سوم، ش53، ص32−44.
  3. بیجندی، محمد صادق (1386). مقایسه تأثیر برنامه درسی پنهان برآموخته‌های دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی با دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان یک دانشگاه غیر دولتی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
  4. تمدنی، مجتبی (1385)، «رابطه نگرش دینی و همسازی اجتماعی دانشجویان»، فصلنامه روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، سال دوم، ش8 ، ص331−340.
  5. تنهایی، حسین ابوالحسن (1377)، درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، گناباد: نشر مرندیز.
  6. خدایاری فرد، محمد و همکاران (1385) «آماده‌سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش دینداری در جامعه دانشجویی کشور»، طرح پژوهشی از دانشگاه تهران.  
  7. رضوانی، محمود.(1380). تبیین برنامه درسی پنهان در درس بینش اسلامی دوره متوسطه و ارئه راهبردهایی برای استفاده از این برنامه در آموزش اثربخش دینی، پایان نامه دکتری برنامه‌ریزی درسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم.
  8. رفیع‌پور، فریبرز (1377)، توسعه و تضاد، تهران: شرکت سهامی انتشار.  
  9. صادقی، منصوره، محمد علی مظاهری و محمود حیدری (1386)، «بررسی رابطه سبک‌های تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین»، دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی، سال اول، ش1، ص11−32.

  10. صادقی، منصوره، محمدعلی مظاهری و سعاده ملک عسگر (1387)، «والدین، خود و دیگران مهم: منابع تصور از خدا»، مجله علوم رفتاری، دوره دوم، ش1، ص83−96.

  11. قانعی راد، محمد امین (1379)، جامعه‌شناسی رشد و افول علم در ایران، تهران: مدینه.

  12. کشاورز، اسکندر و جواد جهانگیری (1389)، «بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین پایگاه اقتصادی−اجتماعی دانشجویانو نگرش‌های دینی آنها»، فصلنامه تخصصی جامعه‌شناسی، دوره پنجم، ش2، ص99−114.

  13. نجفی، محمود، حسن احدی و علی دلاور (1385)، «بررسی رابطه کارآیی خانواده و دینداری با بحران هویت»، دانشور رفتار، ش16، دوره سیزدهم، ص17−26.

  14. نیکخواه، هدایت اﷲ (1380)، سنجش دینداری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و عوامل مؤثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

  15. وطنی، منصوره (1392)، آسیب‌شناسی مدیریت اجرایی کلان و مهندسی فرهنگی کشور با ارائه راهبردهای اصلاحی،دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت، تهران.

  16. یاری، جلیل (1384)، بررسی عوامل مؤثر بر میزان پای‌بندی دینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

  1. Bartkowski, T.B. & ML, Levin (2009), “Religion and  development: evidence from the early child hood long it udinals study”,Social science, 3(12), pp. 19−36.
  2. Branas, Garza & P, Neumans (2003), Analyzing religiosity within an economic framework the case of Spanish catholic, IZAPiscussion paper Number 868.
  3. Brown, S. & K, Taylor (2006), “Religion and educations evidence from the national child Development study”, Department of economics, university of Sheffield, 9 Mapping street, Sheffield 4 DT, united hingdom, Journal of economic Behavior, 8 organization.
  4. Dezutter, J.; B., Soenens & D., Hutsebaut (2005), “Religiosity and mental health: A further exploration of the relative importance of religious behaviors religious attitudes”, Retrieved fromwww.sciencedirect.com.
  5. Funk, R.; B., Willits & J., Frenk (1987), College Attendence and attitude change, Apanel study, 1970 81. Pub.
  6. Johnstone B,Yoon D. (2009). Relationships between the brief multidimensional measure of religiousness/ spirituality and health outcomes for a heterogeneous rehabilitation population. Rehabilitation Psychology. 54: (4)422− 431.
  7. Koenig H. (1998). The role of religion in medical rehabilitation outcomes: A longitudinal study. International Journal of Psychiatry.1998; 13: 213−224.
  8. Koenig H. (2004), “Spirituality, wellness, and quality of life Sexuality”, Reproduction and Menopause, 2, pp.76−82.
  9. Krause N. (2003). Religious meaning and subjective well−being in late life. The Journal of Geruntology.2003; (58) 160−170.
  10. Mclesky, T.; D., Hoppey; P., Williamson & T. Rentz (2004), Is inclusion and illusion An examination of national and state trends toward the education of students with learning disabilities in general education classrooms, Learning Disabilities Research and practicice.
  11. Ozbay−K, A. (2008). Religiosity and life satisfaction (A multilevel investigation across nations). Mental Health, Religion & Culture, 13, Iss 2: 155−169.
  12. Pilkigton, G.W. (1976), Changes in religious Beliefs, Wadswort.
  13. Schewdoal, R. F.(2008).A review of social identity theory with implications for training and development, Journal of European Industrial Training , 31 (3),
   pp. 166−180.