دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، مهر 1399، صفحه 1-294 
نقش نهاد وقف در فرایند توسعه: رویکردی نو نهادگرا

صفحه 5-26

10.30471/soci.2020.5753.1410

ابوالفضل اکبری؛ حسین بهروان؛ محسن نوغانی؛ احمدرضا اصغرپور