دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 1-161 
نظریۀ معنا، مطالعۀ تطبیقی پرس و علّامه طباطبایی

صفحه 29-52

10.30471/soci.2018.1456

آرزو نیکوییان؛ حمید پارسانیا؛ سید حسین شرف الدین؛ حسین پرکان