دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 1-198 
بازنمایی عنصر شور و احساس در آیین‌های محرّم

صفحه 111-134

10.30471/soci.2017.1323

الله‌کرم کرمی‌پور؛ عبدالحسین حاجی ابوالحسنی