دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1395 
5. نقش عقلانیت دینی در نظریه سیاسی محمدحسین نائینی

صفحه 111-132

سید علیرضا بهشتی؛ احمد آذین؛ علرضا گلشنی


6. جایگاه و اهمیت تفکر انتقادی از دیدگاه قرآن و امام علی

صفحه 133-168

لیلا مقتدایی؛ مجید امیری؛ حسین نظری؛ ستاره موسوی