تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تعاملات اجتماعی نوجوانان دختر مدارس غیرانتفاعی آموزش و پرورش منطقه یک تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

2 کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

با پیشرفت تکنولوژی و فناوری در جهان امروز شبکه‌های اجتماعی روی کار آمدند و توانستند طرفداران زیادی در گروه‌های سنی مختلف پیدا کردند و آنها را تحت تأثیر قرار دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بر تعاملات اجتماعی نوجوانان دختر مدارس غیرانتفاعی آموزش و پرورش منطقه یک تهران می‌باشد. جامعه آماری مشتمل 2401 نوجوان دختر 13 تا 15 سال مدارس غیرانتفاعی منطقه یک (بخش شمیرانات) در نظر گرفته شد که با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان 330 نفر که ابتدا بین 23 دبیرستان (دوره اول) به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و سپس در مدارس منتخب تصادفی ساده انتخاب گردیدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه حاوی30 سؤال 7 گزینه‌ای (که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت) استفاده شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بر تعاملات اجتماعی نوجوانان دختر مدارس غیرانتفاعی آموزش و پرورش منطقه یک تهران تأثیرگذار هستند و شش فرضیه محقق تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Messaging Services on the Social Interaction Patterns of the Teenage Girl Students of the Non-profit Schools of Region 1 of the Education Administration of Tehran

نویسندگان [English]

 • Asadollah Athari 1
 • Maryam Yaghmuri 2
1 University instructor, senior researcher at Center for Middle East Strategic Studies
2 MA in Cultural Management, Islamic Azad University, Science and Research branch
چکیده [English]

The improvements in global technology witnessed the advent and popularity of online messaging services and their influence on the lives of users of every age groups. The purpose of the present article is to examine the impacts of Telegram and Instagram messaging services on the social interactions of the teenage girl students of the non-profit schools in region 1 of the Education Administration of Tehran. The statistical society of the study consists of 2401 teenage girls between 13 and 15 years old from region 1 (Shemiranat) of which 330 girls have been sampled in two phases: first, by cluster random sampling from 23 high schools, and second, by simple random sampling from students of the sampled schools. The research method is descriptive survey. The data has been gathered by a questionnaire with 30 seven-option multiple-choice questions, the validity and reliability of which are well approved. The gathered data were analyzed with SPSS and descriptive and deductive statistic methods. The findings indicate that Telegram and Instagram messaging services are influential in the social interaction patterns of the teenage girl students of the non-profit schools in region 1 of the Education Administration of Tehran and all six hypotheses of the research are approved

کلیدواژه‌ها [English]

 • : virtual space
 • Telegram
 • Instagram
 • interaction
 • social interactions
 1. افتخاری، اصغر (1380)، «نا امنی محدود: بررسی تهدیدهای جهانی شدن برای جهان اسلام»، در مجموعه ‌مقالات‌جهان‌شمولی و‌ جهانی‌سازی (2)، تهران: انتشارات اندیشه معاصر، ص220−243.
 2. اسلامی، مروارید (1391)، «بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی و تأثیرات آنها بر ابعاد مختلف زندگی»، نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب‌های نوپدید.
 3. جوادی یگانه، محمدرضا و جلیل عزیزی (1387)، «هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز با توجه به عامل رسانه»، فصلنامه ‌تحقیقات ‌فرهنگی، ش3، ص183−213.
 4. جعفری، علی‌اصغر (1388)، تأثیر تلفن همراه بر جوانان و خانواده.
 5. http://abeshkooh.persianblog.ir/page/maghala
 6. دیلینی، تیم (1388)، نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی، ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، نشر نی، ص392−394.
 7. راجرز، اورت. م. (1387)، رسانش نوآوری‌ها (رهیافتی میان فرهنگی)، ترجمه عزت‌الله کرمی و ابوطالب فنایی، شیراز: دانشگاه شیراز.
 8. ربیعی، علی (1387)، «رسانه‌های نوین و بحران هویت»، فصلنامه مطالعات علمی، 36، سال نهم، ش4.
 9. رضایت، علیرضا (1385)، «دین آنلاین، چالش یا فرصت؟»، مجله اخبار ادیان، سال چهارم، ش2.
 10. رفعت جاه، مریم و علی شکوری (1387)، «اینترنت و هویت اجتماعی»، نشریه جهانی رسانه، ش5.
 11. ساروخانی، باقر؛ غلامعباس توسلی و عزیزه سیدعربی‌نژاد (1387)، «تأثیر فضاهای مجازی بر کنش اجتماعی جوانان دانشجوی دختر با تأکید بر اینترنت»، پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، سال دوم، ش1.
 12. شهابی، محمود (1391)، «شبکه‌های اجتماعی مجازی و کاربران جوان؛ از تداوم زندگی واقعی تا تجربه جهان‌وطنی»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال نوزدهم، ش69.
 13. ضیایی‌پور، حمید و سیدوحید عقیلی (۱۳۸۹)، «بررسی نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی»، ره‌آورد، سال بیستم، ش۴، ص۲۴−۴۲.
 14. عاملی، س. ر. (1388)، «دو جهانی شدن‌ها و آینده جهان»، کتاب ماه علوم اجتماعی، ش19−23، ص23.
 15. عاملی، س. ر پ (1388)، شبکه‌های علمی مجازی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 16. عریضی، فروغ السادات؛ فریدون وحیدا و پروانه دانش (1385)، «ماهواره و هویت جنسیتی دختران جوان (مطالعه موردی دختران دبیرستانی منطقه 5 شهر تهران)»، مجله جامعه‌شناسی ایران، ش2، ص76−100.
 17. کوثری، م. (1386)، «جهان فرهنگی کاربران در شبکه دوست‌یابی اورکات»، هنر و ارتباطات، تهران: پژوهشگاه فرهنگ.
 18. کوثری، مسعود؛ محمدرضا جوادی یگانه و طاهره خیرخواه (1391)، «تلفن همراه و تأثیر آن در ارتباطات میان فردی جوانان دانشجو (مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه تهران)، مجلۀ رسانه و فرهنگ، دوره 2، ش1.
 19. محمدی، پ. (1388)، «دوستی‌های اینترنتی حرکت با چراغ خاموش»،‌ علم روز، ش174.
 20. محمدجانی، ا.ه. (1393)، «تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان»، فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال پنجم، ش1.
 21. مک‌ کوایل‌، دنیس (1994)، «ارتباطات‌ جمعی‌ و فرهنگ»، فصلنامه رسانه، ترجمه سعید مهدوی‌کنی، ش60.
 22. نش، کیت (1382)، جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر.
 23. نیک پی، امیر و دیگران (1380)، «فراز و فرود جامعه‌شناسی دین در ایران»، کتاب ماه علوم اجتماعی، ش49، ص50.
 24. ولیس، پاتریشیا (1382)، روان‌شناسی اینترنت، ترجمهفضل‌اللهقنادی، تهران: انتشاراتدانشگاهکمبریج، مؤسسه انتشاراتیایراننو.
 25. ‌هاشمی، شهناز (1393)، «واکاوی نقش تلفن همراه در تعاملات میان فردی و اجتماعی جوانان»، مجله رسانه، ش9.
 26. هرمز، مهرداد (1380)، مقدمه‌ای بر: نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: مؤسسه فرهنگی−پژوهشی فازان.
 27. Giddens A. (2008), Modernity and self identity .tran S. Movaffaghian N.Tehran: Ney.
 28. Gorriz CM. (2008), Medina C.Engaging girls with computers Through Software games, Communications of the ACM.