تأثیر شبکه‌های اجتماعی لاین و تلگرام بر هویت فرهنگی دانشجویان ارشد و دکترای رشته‌ مدیریت امور فرهنگی واحد علوم و تحقیقات تهران سال‌های 1392−1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استاد دانشگاه، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

هدف از پژوهش پیش‌رو، بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی لاین و تلگرام بر هویت فرهنگی دانشجویان ارشد و دکترای مدیریت امور فرهنگی واحد علوم و تحقیقات تهران سال‌های 1392−1394 است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی−همبستگی است و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 460 نفر دانشجوی ارشد و دکترای رشته مدیریت امور فرهنگی واحد علوم و تحقیقات تهران سال‌های 1392−1394 می‌باشد، 68 نفر آنان دکترا، 392 نفر هم ارشد هستند، حجم نمونه 210 نفر است که از 210 نفر 31 نفر دکترا و 179 نفر ارشد است و روش نمونه‌گیری در این پژوهش طبقه‌ای و به صورت تصادفی بین زن‌ها و مردها پرسشنامه پخش می‌شود، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss و روش‌های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون خطی ساده، استفاده شده است. پرسشنامه شامل 30 پرسش هفت گزینه‌ای است. نتایجپژوهشحاضر مشخص می‌کند که بین مدت میزاناستفادهاز شبکه‌های اجتماعی لاین و تلگرام وهویتفرهنگی کاربرانرابطهمعنادارمعکوسوبینواقعیتلقیکردنمحتوایمطالبشبکه‌های اجتماعی لاین و تلگراموهویتفرهنگی کاربرانرابطهمعنادارمثبتیوجوددارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Line and Telegram Messaging Services on the Cultural Identity of the MA and PhD Students of Cultural Management in the Science and Research Branch of Tehran's Islamic Azad University, 2013-2015

نویسندگان [English]

 • Shabnam Parvizi 1
 • Asadollah Athari 2
1 MA in Cultural Management, Islamic Azad University, Science and Research branch
2 University instructor, senior researcher at Center for Middle East Strategic Studies
چکیده [English]

The purpose of this research is to evaluate the impact of Line and Telegram messaging services on the cultural identity of the MA and PhD students of Cultural Management in the Science and Research Branch of Tehran's Islamic Azad University in the time span of 2013-2015. The method of this applied research is descriptive-correlational. The population of the study is consisted of 460 MA and PhD students of Cultural Management in the Science and Research branch of Tehran's Islamic Azad University during 2013-2015, of whom 68 are PhD and 392 are MA students. The sample of the study consists of 210 individuals of whom 31 are PhD and 179 are MA students. The method is stratified random sampling in which the questionnaire was distributed randomly among women and men. The analysis of the data has been done by SPSS based on Spearman correlation coefficient and simple linear regression. The questionnaire is composed of 30 multiple choice questions with seven choices in each. The findings of the study indicate that there is a negative meaningful relationship between the duration of using Line and Telegram messaging services and the users’ cultural identity. Also, there is a positive meaningful relationship between believing in the contents exchanged in the two messaging services and the cultural identity of the users.

کلیدواژه‌ها [English]

 • messaging services
 • Line
 • Telegram
 • identity
 • cultural identity
 1. آنتادیوپ، و. (1361)، «هویت فرهنگی»، پیام یونسکو، شماره‌ 149، ص4−7.
 2. آشنا، حسام‌الدین و محمدرضا روحانی (زمستان 1389)، «هویت فرهنگی ایرانیان از رویکردهای نظری تا مؤلفه‌های بنیادی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره 4، ص157−185.
 3. اسماعیلی‌فر، ندا و دیگران (1390)، «بررسی جایگاه هویت فرهنگی ایران در کتاب‌های کودکان در سال‌های 75 و 80 و 85»، فصلنامه پژوهش‌های فرهنگی، سال دوازدهم، شماره 13، ص10−40.
 4. پورجبلی، ربابه (1375)، عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی و فرهنگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
 5. دوران، بهزاد (1381)، تأثیر فضای سایبرنتیک بر هویت اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 6. شرفی، محمدرضا (1374)، جوان و بحران هویت، چاپ سوم، تهران: انتشارات سروش.
 7. عدلی‌پور، صمد؛ وحید قاسمی و سیداحمد میرمحمد تبار (بهار 1393)، «تأثیر شبکه اجتماعی فیسبوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هفتم، شماره 1، ص1−28.
 8. کاستلز، مانوئل (1384)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: قدرت و هویت، ترجمۀ احد علیقلیان و افشین خاکباز، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات طرح نو.
 9. گیدنز، آنتونی (پاییز، 1387)، جهان رها شده: گفتارهایی درباره یکپارچگی جهانی، ترجمۀ علی‌اصغر سعیدی و یوسف حاجی‌عبدالوهاب، نشر علم و ادب، 1 آبان، ص136.
 10. مهدی‌زاده، سید‌محمد (1389)، نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، چاپ اول، تهران: نشر همشهری.
 11. مهدی‌زاده، شراره و زینب عنبرین (1388)، «بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 17، ص1−28.
 12. نش، کیت (1382)، جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر.
 13. ولیس، پاتریشیا (1382)، روان‌شناسی اینترنت، ترجمهفضلاللهقنادی، تهران:انتشاراتدانشگاهکمبریج، مؤسسه انتشاراتیایراننو.
 14. Erikson, F.E. (1963), Conceptions of School Cultur: an overview, Educational Administration.
 15. Michael, j. hart. (2011), A Study on the motives of high school and undergraduate college.
 16. Morley, David. (1995), Spaces of Identity: Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundaries, London: Routledge Press.
 17. Mowlana, Hamid (1988), Globalization of mas be Media: opportunity. challengo for the south cooperation south, No, 2.
 18. Liebes, Tamar. (1998), Media, Ritual and Identity, London: Routledge Press.
 19. Pempek, T, & et al. (2009), College students' social networking experiences on Facebook, Journal of Applied Developmental Psychology, 30: 227–238.