دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-198 
5. بازنمایی عنصر شور و احساس در آیین‌های محرّم

صفحه 111-134

الله‌کرم کرمی‌پور؛ عبدالحسین حاجی ابوالحسنی


6. نقش داعش در فرایند جهانی‌شدن

صفحه 135-155

محمدحسین پوریانی؛ علی قربانی