ریشه‌یابی و رتبه‌بندی علل افزایش سن ازدواج در بین دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی، عضو هیات علمی واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران (نویسنده مسئول

2 گروه علوم تربیتی (برنامه‌ریزی درسی)، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران، دکتری تخصصی برنامه‌ریزی

چکیده

هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج دانشجویان است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه‌ آماری نیز دانشجویان مجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، و نمونه آماری 392 نفر که براساس جدول مورگان به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته حاوی 52 مؤلفه در طیف پنج درجه‌ای لیکرت با پایایی 902/0 براساس آلفای کرونباخ بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات افزون‌بر روش‌های آمار توصیفی از آزمون استنباطی Z تک گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد: بیکاری، نداشتن درآمد کافی، خوف از افزایش هزینه‌ها، تأکید بر داشتن مسکن و خودرو پیش از ازدواج، استقلال مالی، گسترش روابط ناسالم بین دختران و پسران، کاهش اعتماد به طرف مقابل، گسترش فرهنگ تجمل‌گرایی، تأکید بر داشتن شغل مناسب با مدرک دانشگاهی، مسئولیت‌پذیر نبودن افراد برای اداره زندگی، به ترتیب از مهم‌ترین و الویت‌دارترین، و نگرانی از ضعف و ناتوانی جنسی، تأکید والدین بر انتخاب همسر از بین آشنایان، و خدمت سربازی پسران از کم‌اثرترین عوامل در افزایش سن ازدواج دانشجویی شناخته شدند. مؤثرترین عامل برای افزایش سن ازدواج دانشجویی عوامل اقتصادی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring and Classifying the Reasons for the Increase in Marriage Age among University Students

نویسندگان [English]

 • Heidar Ali Jahanbakhshi 1
 • Seifollah Fazlollahi Ghomshi 2
1 Department of Islamic Theology, Islamic Azad University, Eslamshahr Branch, Eslamshahr, Iran
2 Department of Education Sciences, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran, (PhD in Curriculum Planning)
چکیده [English]

The purpose of this study is to explore and classify the reasons for the increase in university students’ marriage age. The method of the study is descriptive survey, the statistic society is the single students of Islamic Azad University, Eslamshahr Branch, and the sample consists of 392 students determined by Morgan table with stratified random sampling method. Information was gathered through a questionnaire that contained 52 determinants in five-level Likert scale with reliability coefficient of 0.902 in Cronbach’s alpha. In analyzing the data, one-sample z test was used in addition to descriptive statistics. The findings show that unemployment, low wages, fear of increasing living costs, emphasis on ownership of home and car prior to marriage, financial independence, the popularity of unhealthy youths relationships, lack of trust, the culture of ostentation, importance of having a good occupation that is related to the university degree, and lack of responsibility in married life, are respectively the most important, and stress about one’s sexual impotence, parents’ emphasis on mating among relatives, and boys’ martial service are the least effective reasons in the increasing marriage age among university students. Economic factors are the major reasons affecting the increasing marriage age of the university students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • university students
 • university
 • increased marriage age
 • classification of factors
 1. قرآن کریم

  1. آزاد ارمکی، تقی (1386)، «شکاف بین نسلی در ایران: نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران»، ش4، ص55−70.
  2. آقاسی، محمد و فاطمه فلاح مین‌باشی (1394)، «نگرش جوانان ایرانی به ازدواج، انتخاب همسر و تشکیل خانواده»، دو فصلنامه پژوهش‌نامه زنان، سال ششم، ش2، ص1−21.
  3. احمدی منفرد، اعظم و عباس چراغ چشم (1387)، بررسی رابطه بین ازدواج دانشجویی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان (پایان نامه)، قم: دانشگاه آزاد اسلامی.
  4. اسکندری چراتی، آذر (1378)، «بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر سن ازدواج در ایران، نمونه مورد مطالعه استان گلستان»، فصلنامه تخصصی جامعه‌شناسی، سال چهارم، ش3، ص1−25.
  5. بانکی ‌پور فرد، حسین؛ مهدی کلانتری و زهرا مسعودی‌نیا (1390)، «درآمدی برآمار ازدواج جوانان در ایران»، فصلنامۀ معرفت دردانشگاه اسلامی 48، ش3، سال 15، ص26−47.
  6. بیابانگرد، اسماعیل (1381)، جوانان و ازدواج، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
  7. جعفری مژدهی، افشین (1382)، «عدم تعادل در وضعیت ازدواج در ایران»، پژوهشزنان، ش5، دوره 1.
  8. حبیب‌ پورگتابی، کرم و غلام‌رضا غفاری (1390)، «علل افزایش سن ازدواج دختران»، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 9، ش1 (پیاپی 32)، ص7−34.
  9. حسن‌زاده، رمضان (1383)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: ویرایش.
  10. حسینی، حاتم و مریم گراوند (1392)، «سنجش عوامل مؤثر بر شکاف رفتار و نگرش زنان به سن مناسب ازدواج در شهر کوهدشت»، نشریه زن در توسعه و سیاست، دوره 11، ش1، ص102−118.
  11. دژکام، محمدرضا (1383)، روان‌شناسی ازدواج، تهران: انتشارات: منشأ دانش.
  12. رجبی، عباس (1386)، «سن ازدواج و عوامل افزایش و راهبردهای کاهش آن»، معرفت، ش112، ص143−154.
  13. روشه، گی (1366)، تغییراتاجتماعی (ترجمۀ منصور وثوقی)، تهران: نشر نی.
  14. ساروخانی، باقر (1370)، دائرة المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان.
  15. سگالن، مارتین (1370)، «جامعه‌شناسی تاریخی خانواده»، ترجمۀ حمید الیاسی، تهران: نشر مرکز.
  16. سلطان‌پور، عقیله (1379)، روزنامه همشهری، سال نهم، ش3223، سه‌شنبه 4 بهمن، ص12.

  17. صادقیان، غلام‌رضا (1380)، «سن ازدواج چرا افزایش یافته است؟»، روزنامه کیهان، ش171130.

  1. ضرابی، وحید و سیدفرخ مصطفوی (1390)، «بررسی عوامل مؤثر بر سن ازدواج زنان در ایران یک رویکرد اقتصاد»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار)، سال یازدهم، ش4، ص33−64.
  2. عبدالهی، رضا (1366)، «نظام اسلامی و مسائل و مشکلات نسل نو»، روزنامه اطلاعات، ص10.
  3. فراهانی خلج آبادی، فریده؛ شهلا کاظمی‌پور و علی رحیمی (1390)، «بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران»، فصلنامه خانواده پژوهی، سال نهم، ش33.
  4. فرودستان، مهرنو؛ حمیدرضا عریضی و ابوالقاسم نوری (1387)، «معیار انتخاب سطح تحصیلات همسر و مقایسه آن در دانشجویان دختر و پسر»، فصلنامهعلمیپژوهشیرفاهاجتماعی، سال نهم، ش33، ص217−227.
  5. فضل الهی قمشی، سیف‌اله (1392)، «تربیت فرهنگی در اسلام؛ روش‌ها و رویکردها»، مجموعه مقالات همایش ملی تربیت فرهنگی ومدیریت سبک زندگی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده، 14و 15 اسفند، ص1.
  6.  فضل الهی قمشی؛ سیف‌اله و منصوره ملکی توانا (1392)، «فرهنگ همسرگزینی در بین دانشجویان؛ معیارها و اولویت‌ها»، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال سوم، ش1 (6)، ص131−154.
  7. فولادی وندا، محمد (1393)، «تحلیل جامعه‌شناسی افزایش سن ازدواج؛ با تأکید بر عوامل فرهنگی»، معرفت فرهنگی اجتماعی، سال پنجم، ش4، پیاپی 20، ص77−104.
  8. کاوه فیروز، زینب؛ شهلا کاظمی‌پور و مرتضی رنجبر (1393)، «تعیین‌کننده‌های جمعیتی−اجتماعی مؤثر بر افزایش سن ازدواج دختران دانشگاه‌های تهران»، (پایان‌نامه)، دانشگاه خوارزمی.
  9. کاظمی‌پور، شهلا (1388)، «سنجش نگرش جوانان نسبت به ازدواج و شناخت آثار و پیامدهای آن»، دانشگاه اسلامی، ش42، ص75−95.
  10. ـــــــــ، (1383)، «تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جمعیتی مؤثر برآن»، پژوهش زنان، دوره 2، ش3، ص103−124.

  28. کاظمی، زهرا و صغری نیازی (1389)، «بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر الگوی ازدواج»، مجله جامعه‌شناسی ایران، سال یازدهم، ش2 (پیاپی 30)، ص3−23.

  1. کریملو، مسعود؛ محمد، کاظم، اعظم، کمال، علی نوربالا، محمد (1378)، «روند تغییرات سن اولین ازدواج زنان در استان تهران و مقایسه آن با کل کشور براساس اطلاعات طرح ملی سلامت و بیماری»، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشت، سال پنجم، ش1 (پیاپی 17).
  2. کنعانی، محمدامین (1385)، «پیوند سنت و نوسازی در افزایش سن ازدواج: نمونه مورد مطالعه ترکمن‌ها»، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، سال یکم، ش1، ص104−126.
  3. گیدنز، آنتونی (1386)، چشم‌اندازهای جهانی، ترجمه: محمدرضا جلائی‌پور، تهران: طرح نو.
  4. مجدالدین، اکبر (1386)، «بررسی دلایل و آثار افزایش سن ازدواج دختران روستایی در آشتیان»، پژوهشنامه علوم انسانی، ش53، ص375−386.
  5. محمودیان، حسین (1383)، «سن ازدواج در حال افزایش: بررسی عوامل پشتیبان»، نامه علوم اجتماعی، ش24، ص27−53.
  6. مرادی ،گلمراد و محسن صفاریان (1391)، «عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان»، فصلنامهمطالعاتجامعه‌شناختیجوانان، سال سوم، ش7، ص81−108.
  7. مهدوی، محمدصادق (1377)، «بررسی تطبیقی تغییرات ازدواج»، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
  8. مهربانی، وحید (1393)، «تحلیل اقتصادی تصمیم‌گیری برای سن ازدواج»، سال 17، ش65، ص69−118.
  9. میرسندسی، محمد و مصطفی محمدی قلعه سفیدی (1390)، «بررسی رابطه تحصیلات زنان با افزایش سن ازدواج آنها و راهکارهای پیشگیری از آن با تأکید بر رویکر اسلامی»، فصلنامه فرهنگیدفاعی زنان و خانواده، سال ششم، ش17، ص204−179.
  10. نقیبی، سیدابوالحسن و مهرانه حمیدی (1394)، «سنجش نگرش جوانان نسبت به ازدواج در شهرستان قائم شهر»، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 25، ش131، ص159−164.
  11. نیک‌منش، زهرا و یحیی کاظمی (1385)، «علل و راه حل‌های تأخیر در ازدواج جوانان»، مجله مطالعات روان‌شناسی تربیتی، ش5، ص77−89.
  12. نیازی، محسن؛ محسن شاطریان و الهام شنائی‌مقدم (1394)، «بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر در نگرش منفی به ازدواج»، مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان، مجله جامعه پژوهی فرهنگی، سال ششم، ش2، ص27−58.
   1. Ayatollahi Z., The population and family planning. Qom: Education Office Publication; 2013.
   2. Beckerm Theory of Marriage: Part II”, The Journal of Political Econo-my, Vol. 82, No. 2, (1974).
   3. Caldwell, J. (1981), “The Mechanisms of Demographic change in Historical Perspective”, Population Studies, Vol. 29: pp. 345-366.
   4. Danziger, Leif & Shoshana Neuman. “On the Age at Marriage: Theory and Evidence from Jews and Muslims in Israel”, Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 40, (1999).
   5. Determinants in Bangladesh”, Asia-Pacific Population Journal, Vol. 13, No (1993).
   6. Farahani Khalajabadi F, Kazemipour SH, Rahimi A. The Influence on Premarital Heterosexual Relationships on Marital Timing and Marital Desire among College Students in Tehran. Journal of Family Research 2013; 9 (1): 7-28.
   7. Hajnal, J. (1965), “European Marriage Patterns in Perspective, in D. V” Glass and D.Eversley (eds), Population in History, Arnold, London: pp. 42-101.
   8.  Hosseini H, Gravnd M. Measuring factors affecting of behavior and attitudes women to marriage age in the city kohdasht. Women develop and politicJournal 2014; 11(1): 101-118 (Persian).
   9. Karlsson, G. (1963), “Adaptability and communication in Marriage”, Totowa (N.J) Bedminster press.
   10. Kazemipour SH. Identification of youth attitudes toward marriage and Investigateaffect the marriage student. Culture Islamic University 2009; 13(2): 113-117.
   11. Keeley, Michael C. “The Economics of Family Formation”, Economic Inquiry, Vol. 15, Issue. 2, (1977).
   12. Loughran, David S. and Zissimopoulos, Julie M. (2004), “Are There Gains to Delaying Marriage?” The Effect of Age at First Marriage on Career Development and Wages, RAND Labor and Population working paper series, November 8.
   13.  Murayama S. Regional standardization in the age at marriage: A comparative study of preIndustrial Germany and Japan. His Fam 2000; 6 (2): 303-324.
   14. Murayama, S. (2001). Regional standardization in the age at marriage: Acomparative study of pre Industrial Germany and Japan, The History of the Family, Vol. 6, No. 2, pp. 303-324.
   15. Nurul Islam, M. and Ashraf U. Ahmed “Age at First Marriage and its.
   16. Sadr Al Ashrafi M, Shamkhani A, Yousefi Afrasfteh M. Investigate factors affecting in the easy marriage from the students women view Payame Noor University Razan. Journal of cultural engineering 2013; 69, 70:86-101 (Persian).
   17.  Zarabi V, Mostafavi F. Measuring factors affecting marriage in women of the Iranian View economic. Journal An economic study 2012; 4: 33-64 (Persian).
   18. Rootting and ranking causes of increased age at marriage among the students