فضای مجازی؛اختلال کارکرد جنسی نهاد خانواده با نا امن سازی تامین نیازهای عاطفی-جنسی همسران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه هنر اصفهان

10.30471/soci.2023.8952.1842

چکیده

دگرگونی‌‌های مختلف در عرصه های گوناگون بویژه با انقلاب ارتباطات در عرصه فرهنگی ،دیدگاه افراد نسبت به خود، خانواده و انتظارات از زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار داده است. با پیدایش و توسعه سریع تکنولوژی های رسـانه ای که رشد و تنوع فزاینده کنش های جنسی و نیز شکل گیری گونة جدیدی از کنش جنسی با عنوان «کنش جنسی مجازی» را به همراه داشته است، امنیت تامین نیازهای عاطفی-جنسی همسران در چارچوب خانواده در معرض تهدید قرار گرفته است.
این نوشتار به منظور پاسخ به این سوال که "چگونه به رغم خاصیت مجازی رسانه های نوین توانسته در کارکرد جنسی خانواده(به عنوان یک امر واقعی)اختلال ایجاد کند؟"؛بر آن است تا صحت فرضیه"آثار ناشی از فضای مجازی در برجسته سازی مدیریت بدن،کاهش میزان اعتماد و کفتگو بین زوجین و ...بر امنیت تامین نیازهای جنسی-عاطفی همسران،کارکرد طبیعی خانواده را دستخوش اختلال نموده است" را مورد آزمون قرار دهد.
یافته های این تحقیق نشان می دهد تغییر نگـرش تدریجی کاربران فضای مجازی بـه ازدواج و خانواده در اثر بازنمایی بدون پـرده از کـنش هـای جنسی که در آن تمایز بین واقعیت و خیـال ، سـطح و عمـق یـا واقعیـت و تـوهم مخدوش شده و در نتیجۀ شـکل گیـری فرهنـگ فراواقعیت ، ترجیح سکس مجازی به شریک جنسی واقعی و سردی روابط عاطفی را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cyber space; disruption of the sexual function of the family institution by making it unsafe to meet the emotional-sexual needs of spouses

نویسنده [English]

  • Mojtaba Attarzadeh
Isfahan University of Art
چکیده [English]

Various transformations in various fields, especially with the communication revolution in the cultural field, have affected people's view of themselves, family and expectations of married life. With the emergence and rapid development of media technologies, which has brought the growth and diversity of sexual acts, as well as the formation of a new type of sexual act called "virtual sexual act", the security of meeting the emotional-sexual needs of spouses within the framework of the family in has been threatened.
This article aims to answer the question "How, despite the virtuality of modern media, has it been able to create a disturbance in the sexual function of the family (as a real matter)?" "The establishment of body management, the reduction of the level of trust and gossip between couples, and... the safety of meeting the sexual-emotional needs of spouses, has disrupted the normal functioning of the family."
The findings of this research show the gradual change in the attitude of cyberspace users towards marriage and family as a result of the naked representation of sexual acts in which the distinction between reality and fantasy, surface and depth or reality and illusion is distorted and as a result of the formation of culture. Hyperreality leads to the preference of virtual sex over a real sexual partner and the coldness of emotional relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • cyber space
  • family
  • sexual need
  • positive feeling