دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-144 (شماره 21 بهار و تابستان 98 می باشد) 
1. دین و واگرایی اجتماعی

صفحه 5-28

غلامرضا صدیق اورعی؛ احمد فرزانه


5. مکانیزم‌ها و نظام کنترل اجتماعی براساس فقه امامیه

صفحه 89-109

خدیجه مهدوی همپا؛ رضا اسلامی؛ محمد داوری