دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-300 
2. بررسی نقش و جایگاه دین در هویت فردی ایرانیان

صفحه 33-56

حسین حیدری؛ محمد سلگی؛ بهرام صالح صدق پور