دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-294 
1. نقش نهاد وقف در فرایند توسعه: رویکردی نو نهادگرا

صفحه 5-26

ابوالفضل اکبری؛ حسین بهروان؛ محسن نوغانی؛ احمدرضا اصغرپور