فرهنگ کار و نگرش‌های جوانان (مطالعه موردی شهر قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

فرهنگ کار از عوامل مؤثر بر وضعیت اقتصادی افراد است که تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر نظام اقتصادی _ اجتماعی جامعه نیز دارد. این مهم در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور مورد توجه قرار گرفته است. با این حال تحقق اهداف سند چشم‌انداز مستلزم وجود منابع انسانی دارای فرهنگ کار مثبت است. در این تحقیق ضمن بررسی مؤلفه‌های تشکیل‌دهندۀ فرهنگ کار، برخی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. به شیوه پیمایشی و با ابزار پرسشنامه، در جامعه آماری شهر قم نگرش‌های جوانان در مورد مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده و عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ کار، سنجیده و بررسی شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات براساس فراوانی داده‌ها و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر این است که نگرش جوانان در باب فرهنگ کار در حد خیلی خوب با میانگین 16/4 (از 5) ارزیابی می‌شود. از معادله رگرسیونی برازش‌شده مهم‌ترین عامل مؤثر بر فرهنگ کار گرایشات مذهبی جوانان به دست آمده است. به علاوه نتایج تحقیق حاکی از انطباق و همسویی نگرش‌های جوانان در مورد کار با فرهنگ اسلامی و اقتضائات سند چشم‌انداز کشور دارد. بنابراین بهترین پیشنهاد جهت حفظ و ارتقای فرهنگ کار در بین جوانان و درنتیجه هموار شدن راه نیل به اهداف سند چشم‌انداز، توجه به گرایشات مذهبی و معنوی آنها است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Work Culture and Attitudes of Youth )Case Study in Qom(

نویسندگان [English]

  • Seyed Hadi Arabi 1
  • Hamzeh Sheikhiyani 2
1 Assistant Professor of the Economics Department , Research Institute of Hawzah and University
2 MA in Economics
چکیده [English]

Work culture is of the factors that influence the individual's economic status. It has a significant effect on the socioeconomic system of the community. Attention has been paid to this important issue in the governmental documents of the Islamic Republic of Iran, including the twenty-year vision plan. However, realization of goals and visions of human resources requires a positive work culture. In addition to evaluating the components of the culture, some of the most important factors affecting it have been evaluated. This research has been done by using survey method with questionnaire instrument. The Statistical population includes the youth of the city of Qom. The attitudes of youth about the components and factors that influence the work culture are investigated and evaluated by this research. The analysis of data was performed based on the frequency of data and Pearson's correlation and multiple regression analysis. The results indicate that youth attitudes toward work culture are high with a mean of 4.16 (of 5). The most important factor influencing the work culture of the religious tendencies of young people has been achieved by the regression equation. The results show that youth attitudes toward work culture are in accordance with Islamic culture and requirements of the twenty-year vision plan of the Islamic Republic of Iran. Therefore, the best recommendation for maintaining and improving the work culture among the youth and consequently paving the way to achieve the goals and visions is to focus on their moral and religious tendencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work Culture
  • Youth Attitudes
  • Religious Trends
  • National Trends
قرآن کریم (پاییز 1383)، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، قم: خوشرو.
نهج‌البلاغه (1376)، سیدجعفر شهیدی، تهران: علمی فرهنگی.
آشوری، داریوش (پاییز 1380)، تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران: آگاه.
اشرفی، علی و اسعد چپریان (1375)، فرهنگ کار، تکامل فرهنگ کار، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ص252_257.
اکبری، کرامت‌الله و مهرداد اردشیری (پاییز 1381)، «بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ کار»، پژوهشنامه علوم انسانی، ش35، ص181_209.
بهشتیان, مهدی (1375)، «روش‌های ارتقای فرهنگ کار»، مجموعه نظریه‌ها و مقالات سمینار فرهنگ کار و بهره‌وری، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
پژوهشکده حوزه و دانشگاه (زمستان 1379)، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران: سمت.
جعفری، مصطفی و محمد حبیبی (تابستان1381)، «فرهنگ کار»، مجله تدبیر، ش125، ص70_75.
حبیبی، محمد (اردیبهشت 1380)، بررسی تأثیر فرهنگ در گرایش به کار کارکنان بر موفقیت برنامه‌های بهبود بهره‌وری در شرکت‌های تولیدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، [بی‌جا]: دانشگاه علم و صنعت ایران.
خانی جزنی، جمال (1387)، «اخلاق کار و وجدان کار در کارآفرینی»، فصلنامه اخلاق در علم وفناوری، س3، ش3 و 4، ص91_96.
خسروی، علیرضا (بازبینی 11/7/1385)، کارآفرینی و ارتباطات، سایت نظام جامع اطلاع‌رسانی اشتغال.
دوپویی، گزاویه (1374)، فرهنگ و توسعه، فاطمه فراهانی و عبدالحمید زرین قلم، تهران: انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
رضایی, مجید (1383)، کار و دین کانون اندیشه جوان، [بی‌جا: بی‌نا].
سبحانی‌نژاد، مهدی و رضا همایی (اسفند 84)، «میزان نگرش به فرهنگ کار در کتاب‌های درسی دوره راهنمایی»، دو ماهنامه دانشگاه شاهد، ش15، ص1_20.
شهیدی، فرزان (ب 26/4/1389)، آسیب‌شناسی فرهنگ کار در ایران، [بی‌جا]: سایت نظام اطلاع‌رسانی اشتغال (www.lmis.ir).
علی‌اکبری، رضا (1388)، فرهنگ کار و راهکارهای ارتقای آن، [بی‌جا]: سایت بازار کار.
قنبری، بخشعلی (پاییز 1383)، حکمت معنویت، تهران: دفتر نشر معارف.
کاوانی، عباس (1375)، تحلیل ساختاری جمعیت و فرهنگ کار، تکامل فرهنگ کار، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ص39_48.
گیدنز، آنتونی (1374)، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، [بی‌جا: بی‌نا].
مؤمنی، منصور (زمستان 1387)، تحلیل‌های آماری با استفاده از spss، تهران: کتاب نو.
محمدی ری‌شهری, محمد (1384)، میزان الحکمه، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
مصباح یزدی، محمدتقی (دی‌ماه 1371)، «کار در نظام ارزشی اسلام»، کار و جامعه، ش8 و 9، ص27_33.
معیدفر، سعید (1383)، بررسی اخلاق کار و عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
موسی رضا، علی (1384)، «رابطه متقابل فرهنگ و کار و اثرات تکاملی آنها با هم»، مجموعه مقالات نخستین همایش فرهنگ کار، چ2، تهران: وزارت کار و امور اجتماعی، ص255_262.
نظری، محسن (پاییز 1389)، اقتصاد خرد، تهران: پوران پژوهش.
یونسکو (1376)، فرهنگ و توسعه (رهیافت مردم‌شناختی توسعه)، نعمت‌الله فاضلی و محمد فاضلی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 
Baron, R. A. (2000), Behavior in Organization, New York: Allyn and Bacon INC.
Brott, P. E. (2003), Career Resilience, New York: Cambridge University Press.
Clark, N. (2004), Culture of Organizational, Washington: Consin.
Coogan, M. D. (1998), World Religions: The Illustrated Guide, London: Duncan Baird Publishers.
Driver, Stephen & Luke Martell (1999), New Labour:Culture and Economy, Larry Ray and Rew Sayer (ed.).
Mohd, Sahandri Gani Hamzah; Bin Sin Ishak & Abdollah Sainfuddin Kumar (2009), "Leardership in the Creation of Excellent Work Culture", European Journal of Social Sciences, vol.10, no.4, pp.528-538.
Moore, Phoebe (2009), Globalization of the Labour Culture in the Repuboic of Korea: What Tripartite Relation Mean for Workers, Springer Science + Business Media B. V., Chap.IV.12.
Mowbrag, Derek (2009), A Positive Work Culture for Wellbering and Performance at Work, Barbara: leigh@mas.org.uk.
Peteson, Michael & John Fwilson (2002), The Culture-Work-Health Model and Work Stress, AMJ Health Behav, pp.16-24.
Sinha, Smrita, Ajay Kr. Singh; Nisha Gupta & Rajul Dutt (2010), "Impact of Work Culture on Motivation Level of Employees in Selected Public Sector Companies in India", Delhi Business Review, vol.11, no.1. pp.43-54.
Torraco, R. J. (2002), Huaman Resource Development, University of California.