گونه‌های دینداری زنان دانشجو شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

10.30471/soci.2024.9640.1934

چکیده

دین، مجموعه عناصری را برای فهم منظم و مقدس جهان فراهم می‌کند. پس از سالیان دراز سایه‌افکنی دین در حیات بشری، در عصر مدرن برخی معتقدند که دین در زندگی انسان‌ها کم‌رنگ‌تر شده و برخی دیگر به پیدایش سبک‌های جدید دینداری اشاره می‌کنند. در هر حالت، دین نقش پررنگی در حیات فردی و اجتماعی انسان‌ها دارد و ازاین‌رو شایسته‌ی توجه است. در پژوهش حاضر به مطالعه‌ی گونه‌های دینداری زنان دانشجو در شهر تهران پرداخته شده است. به این منظور از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. مطابق سنت پدیدارشناسی، نمونه‌گیری به روش هدفمند و از بین دانشجویان متولد دهه‌های ۵۰ و ۶۰ دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران انجام گرفت که در نهایت تعداد نمونه به ۱۵ نفر رسید. ابزار گردآوری داده مصاحبه بود که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. با تحلیل مصاحبه‌ها براساس سه رکن اصلی در دینداری یعنی اعتقادات و باورهای دینی، اعمال دینی، عواطف و احساسات دینی، چهار گونه‌ی دین‌داری به دست آمد که عبارت بودند از دینداری شریعت‌گرا-مناسک‌گرا، عاطفه‌گرا-معناگرا، خودمرجع و اخلاق‌گرا. تنوع این گونه‌های دینداری نشان می دهد که دین‌داری زنان دراجتماع امروز ایرانی دچار دگرگونی شده است.این تغییرات برآمده از شخصی سازی دین و تحولات متاثر از مدرنیته، سنخ های دین داری متفاوتی از گذشته را معرفی نموده است که می توانند در جامعه در صورت بندی انتظام معرفتی عقیدتی و اجتماعی جامعه تاثیرات زیادی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Types of religiosity of female students in Tehran

نویسندگان [English]

  • Zahra Soleimani alavije 1
  • Mohamad Reza Pouyafar 2
  • khadijeh zolghadr 3
1 Student of the Islamic Azad University science and research branch
2 Professor of Amin Police Sciences University
3 professor of the Islamic Azad University science and research branch
چکیده [English]

Religion provides a set of elements for an orderly and sacred understanding of the world. After many years of shadowing religion in human life, in the era of modern, some believe that religion has become less prominent in people's lives, and others point to the emergence of new styles of religiosity. In any case, religion plays a prominent role in the individual and social life of people and therefore deserves attention. In the present research, the types of religiosity of female students in Tehran have been studied. For this purpose, qualitative approach and phenomenological method were used. According to the tradition of phenomenology, sampling was done in a targeted way and among the students born in the 70s and 80s of Islamic Azad Universities in Tehran, and finally the number of samples reached 15 people.The data collection tool was the interview, which continued until theoretical saturation was reached. By analyzing the interviews based on three main pillars of religiosity, i.e. religious beliefs and beliefs, religious practices, religious emotions and feelings, four types of religiosity were obtained, which were Sharia-ritualistic, emotional-semantic, self-referential and moralistic religiosity.The diversity of these types of religiosity show that the religiosity of women in today's Iranian society has undergone a transformation. These changes resulting from the personalization of religion and developments affected by modernity have introduced different types of religiosity from the past that can In the society, they have a lot of influence in shaping the cognitive, ideological and social order of the society

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: religiosity
  • women
  • modernity
  • Daily Life
  • moralism