مرور و نقدی بر کتاب جهل مقدس: زمان دین بدون فرهنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

3 گروه مدیریت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.30471/soci.2024.9607.1929

چکیده

هدف عمدة مقالة حاضر وارسی و ارزیابی نقادانة کتاب «جهل مقدس: زمان دین بدون فرهنگ» نوشته الیویه روآ (روی) یکی از پیروان جریان فکـریِ جامعه شناختی اسلام گرایی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش نقد روشمند شش مرحله ای (عابدی حعفری و دیگران، 1396) کوشید ضمن بیان نقاط قوت و ضعف این اثر، این ایده اساسی نویسنده کتاب یعنی «گسست دین از فرهنگ» و مصادیق و تبیین های آن را به چالش کشد و با برشمردن موارد نقض، چهره حقیقی بنیادگرایی اسلامی را نشان دهد و از دگماتیسم مذهبی جلوگیری کند. یافته ها نشان داد این اثر علیرغم برخی نقاط مثبت، از نقاط ضعف متعددی برخوردار است که از آن میان می توان به تلقی نادرست وی از همسان سازی دینی به ویژه در خصوص مذهب شیعه، ساده سازی تحلیل اسلام در اروپا و کشورهای مسلمان؛ غفلت از تمام جنبه های مثبت دین در تعامل با فرهنگ؛ بزرگ نمایی نقش سکولاریزاسیون در جوامع دینی؛ توجیه ناپذیری ادعای جدایی دین از فرهنگ؛ و توجیه ناپذیری کالایی بودن دین و نشانه های دینی، و تحلیل نادرست از بنیادگرایی اسلامی و اسلام سیاسی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review and critique of the book Holy Ignorance: When Religion and Culture Part ways

نویسندگان [English]

  • Sayyedeh Effat Hosseini 1
  • aliasghar islamitanha 2
  • Hasan Roshan 3
1 Department of Sociology, Research Institute of Hawzah and University.
2 دانشکده فرهنگ و علوم اجتماعی رفتاری دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم ایران
3 Department of Management, Research Institute of Hawzah and University.
چکیده [English]

The main purpose of this article is to review and critically evaluate the book "Holy Ignorance: When Religion and Culture Part ways" written by Olivier Roy, one of the followers of the sociological thought of Islamism. The current research, using the method of six-step methodical criticism (Abedi Jafari et al., 2016), while expressing the strengths and weaknesses of this work, tried to challenge this basic idea of the author, i.e., "separation of religion from culture" and by listing the violations which lead to the true face of Islamic fundamentalism and prevent religious dogmatism. The findings showed that despite some positive points, this work has many weak points, among which are his incorrect perception of religious assimilation, especially regarding the Shia religion, simplifying the analysis of Islam in Europe and Muslim countries; neglecting all the positive aspects of religion in interaction with culture; magnifying the role of secularization in religious societies; the unjustifiability of claiming the separation of religion from culture as well as the commodification of religious signs, and the incorrect analysis of Islamic fundamentalism and political Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fundamentalism
  • secularization
  • modernity
  • Islamism
  • dogmatism