شیوه‎‎های نهاد‎‎ینه‏ کردن و گسترش مراسم بزرگداشت شهدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین رئیس دانشکده پلیس زن

چکیده

بررسی شیوه‎های نهاد‎‎ینه‎ کردن مراسم بزرگداشت یاد شهدا به نحوی که اجرای ا‎‎ین برنامه‎ها ‎ارزش و ثبات دائمی ‎‎یابند و به الگوها‎‎ی رفتار‎‎ی پا‎‎یدار، ارزشمند و تکرار شونده تبد‎‎یل شوند، هدف مقاله حاضر این بود که برا‎‎ی پاسخ به سؤالات از روش کیفی تحلیل محتوای جهت‎دار و ابزار مصاحبه حضور‎‎ی نیمه ساخت‎یافته استفاده شد. جامعه‎ آمار‎‎ی پژوهش مسئولان و نخبگان فرهنگی، رؤسا و مداحان هیئت ‎های مذهبی و مسئولان امور شهدا و برگزارکنندگان مراسم بزرگداشت شهدا بود که با اشباع نظری، حجم نمونه برا‎‎ی مصاحبه 25 نفر شد.
نتایج تحقیق نشان داد که از نظر مصاحبه‎شوندگان وزارت آموزش و پرورش با اقداماتی چون معرفی شهدا در کتاب ‎های درسی و درج خاطراتشان و اهمیت تلاش آنها برا‎‎ی دفاع از وطن، بنیاد شهید با تعیین مکانی خاص در هر شهر برا‎‎ی برگزار‎‎ی مراسم شهدا و برگزاری مراسم حماسی و با شکوه، خانواده‎ها با اجتماعی کردن فرزندان و انتقال ارزش احترام به شهدا به آنها، رسانه‎ها با نمایش رشادت‎ها‎‎ی رزمندگان، دولت با حما‎‎یت، ترسیم سیاست‎ها، تدو‎‎ین و تصو‎‎یب قوانین مرتبط، تألیف و تدو‎‎ین کتب، نام‎گذار‎‎ی خیابان‎ها به نام شهدا شیوه‎هایی است که به نهاد‎‎ینه کردن مراسم شهدا کمک می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Methods for Institutionalizing and Spreading the Memorial Ceremonies

نویسنده [English]

  • Fariba Shayegan
Professor in Social Sciences in Amin University of Police Sciences
چکیده [English]

The present article aims at investigating the methods for institutionalizing the memorial ceremonies for martyrs in a way that those ceremonies gain perpetual value and turn into lasting, valuable and recurrent behavioral patterns. To answer those questions, we used the qualitative method of oriented content analysis and the study tool was semi-structured interview. The statistical society was composed of cultural authorities and elites, the heads and eulogists of the religious boards, as well as the authorities and holders of the memorial ceremonies for martyrs. The sample size for interview consisted of 25 subjects selected through theoretical saturation.
The results showed that, for the interviewees, the following measures can be taken to help the institutionalization of the memorial ceremonies for martyrs:
(a) Introducing martyrs in textbooks along with writing their diaries as well as the importance of their efforts in defending the homeland by the Ministry of education;
(b) Specifying a special point in each city for holding the martyrs’ ceremonies in a heroic and splendid form by the Foundation of Martyrs;
(c)Socializing the children and transferring the value of respecting martyrs to them by the families;
d) Displaying the bravery of the soldiers by the media;
e) Supporting these measures, specifying the policies, formulating and enacting the related laws, composing books, naming streets after the martyrs and the like by the government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : institutionalization
  • martyrs
  • Foundation of Martyrs
  • ʻAshura and Tasuʻa
  • martyrs’ families
1. آرنسون، ال‎‎یوت (1370)، روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکر‎کن، تهران: نشر رشد.
2. ابوالقاسمی، محمدجواد (1384)، به سو‎‎ی توسعه فرهنگ د‎‎ینی در جامعه ا‎‎یران، تهران: عرش‎پژوه.
3. اتز‎‎یونی، امیتا‎‎ی (1352)، سازمانها‎‎ی جد‎‎ید، مرکز آموزش مد‎‎یر‎‎یت دولتی.
4. اهرنجانی، حسن و فلورا سلطانی تیرانی (1374)، سازمانها؛ سیستمها‎‎ی عقلا‎‎یی، طبیعی و باز، تهران: انتشارات دانشکده مد‎‎یر‎‎یت دانشگاه تهران، جلد اول.
5. ایمان، محمدتقی و محمودرضا نوشادی (1390)، «تحلیل محتوای کیفی»، فصلنامه پژوهش، سال دوم، شماره دوم، ص15−44.
6. ا‎‎یروانی، محمدجواد (1377)، نهادگرا‎‎یی و جهاد سازندگی، تهران: وزارت جهاد سازندگی، اداره کل روابط‎ عمومی.
7. برگر، پیتر. (1377)، «برخلاف جریان»، ماهنامه کیان، ترجمه: حسین سراج‎زاده، ش44.
8. برگر، پیتر.ال. (1380)، «موج نوین سکولارزدایی»، فصلنامه راهبرد، ترجمه: افشارامیری، ش20، نشر مرکز تحقیقات استراتژیک.
9. برگر، پترول و توماس لوکمان (1375)، ساخت اجتماعی واقعیت (رسالها‎‎ی در جامعهشناسی شناخت)، ترجمه فر‎‎یبرز مجید‎‎ی، تهران: نشر علمی فرهنگی.
10. بودون، ر‎‎یمون و فرانسوا بور‎‎یکو (1385)، فرهنگ جامعهشناسی انتقاد‎‎ی، ترجمه عبدالحسین نیک‎گهر، تهران: فرهنگ معاصر.
11. پارسونز، تالکوت (1378)،"نهاد‎‎ینه شدن و بیهنجار‎‎ی" از کتاب نظر‎‎یهها‎‎ی بنیاد‎‎ی جامعهشناسی لو‎‎یس کوزر و روزنبرگ، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
12. تنها‎‎یی، ابوالحسن (1371)، درآمد‎‎ی بر مکاتب و نظر‎‎یهها‎‎ی جامعهشناسی، تهران: مرند‎‎یز.
13. چلبی، مسعود (1375)، جامعهشناسی نظم، تهران: نی.
14. چلکووسکی، پیتر. جی. (1367)، تعز‎‎یه، هنر پیشرو ا‎‎یران، ترجمه داوود حاتمی، تهران: علمی‎ فرهنگی.
15. حضوری، محمدجواد و سیدمحمد خدادحسینی (1384)، «طراحی و تبیین مدلی برای نهادینه کردن نوآوری در بخش دولتی ایران»، دانشور رفتار، ش11، ص37−57.
16. دورکیم، امیل (1378)، نظر‎‎یهها‎‎ی بنیاد‎‎ی جامعهشناختی، تهران: نشر نی.
17. روشه، گی. (1376)، جامعهشناسی تالکوت پارسونز، ترجمه نیک‎گهر، تهران: تبیان.
18. سرا‎‎یی، حسن (1370)، نمونهگیر‎‎ی در تحقیق، تهران: سمت.
19. شایگان، فریبا (1395)، تحقیق الگوی نهادینهسازی اخلاق حرفهای در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
20. شایگان، فریبا و حیدر سهرابی (1394)، روشهای نهادینهسازی رفتار در اسلام، ارائه در همایش اسلام و علوم اجتماعی، قم.
21. شر‎‎یفی، رضا (1382)، بررسی و شناسا‎‎یی موانع رشد و توسعه ارزشها‎‎ی منبعث از فرهنگ ا‎‎یثار و شهادت در جامعه و ارائه راهها‎‎ی مقابله اصولی با آنها، تهران: دانشگاه امام حسینj.
22. طهماسبی، فرهاد (1387)، راهکارها‎‎ی جلب مشارکت عمومی در تکر‎‎یم از شهیدان خانواده‎ها‎‎ی شاهد در استان ‎لرستان (از د‎‎یدگاه مردم و مسئولین)، تهران.
23. علاقه‎بند، علی (1372)، جامعهشناسی آموزش و پرورش، تهران: بعثت.
24. کر‎‎یمی، ‎‎یوسف (1379)، روان‌شناسی اجتماعی (نظر‎‎یهها، مفاهیم و کاربردها)، تهران: ارسباران، چاپ هشتم.
25. کوزر، لوئیس و برنارد روزنبرگ (1378)، نظر‎‎یهها‎‎ی بنیاد‎‎ی جامعهشناختی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر ن‎‎ی.
26. محبی، سیده فاطمه (1382)، هما‎‎یش آ‎‎یهها‎‎ی ا‎‎یثار و تلاش، تهران: بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
27. مارشال، کاتر‎‎ین و راسمن، گرچن ب (1377)، روش تحقیق کیفی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، چاپ دوم، تهران: دفتر پژوهش‎ها‎‎ی فرهنگی.
28. موسو‎‎ی خمینی، روح‎الله (1364)، صحیفه نور، ج1، 7 و 17.
29. نیک‎گهر، عبدالحسین (1369)، مبانی جامعهشناسی، چاپ دوم، تهران: را‎‎یزن.
30. وزارت فرهنگ و ارشاد (1385)، آسیبشناسی شیوهها‎‎ی ترو‎‎یج فرهنگ ا‎‎یثار و شهادت، تهران: وزارت ارشاد.
31. هانتیگتون، سموئل (1375)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ دوم، تهران: نشر علم.
32. Kvale, Steinar. (1996), Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing, Thousand Oaks, CA: Sage.
Scott,W.Richard. (1995), Institution and Organization, Sage Publications. p:6.