شاخص‌های اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علوم‌ انتظامی امین

چکیده

اعتماد بین مردم و دولت از جمله عوامل ضروری برای اداره امور بهتر کشور، رشد و توسعه بیشتر و تأمین نیازهای مردم است. امروزه دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند بدون داشتن حمایت مردمی و پشتوانه اعتماد مردم کشور را اداره کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر با مرور شاخص‌های اعتماد سیاسی در ادبیات علمی، با هدف بومی‌سازی علوم انسانی به استخراج شاخص‌های اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علیg پرداخت. روش این تحقیق کیفی بود که با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل محتوا به نهج‌البلاغه مراجعه و شاخص‌های مرتبط با وظیفه حاکمان در برابر مردم که نتیجه آن اعتماد سیاسی آنان می‌شود، استخراج گردید.
نتایج نشان داد که شاخص‌های اعتماد سیاسی شامل دو بخش ویژگی‌های فردی حاکمان از جمله داشتن تقوای الهی، توجه آنها به اخلاق و معنویت، صداقت، حسن تدبیر و حسن ظن نسبت به مردم بود و نیز رفتار حاکمان با مردم مانند خدمت به آنها، رعایت عدالت و انصاف، رفق و مدارا و عدم تبعیض و نیز توجه به عمران و آبادانی کشور بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators of Political Trust from the View Point of Imam Ali (AS)

نویسنده [English]

  • Fariba Shayegan
associate professor, Amin Army University
چکیده [English]

Trust in government is one of the essential factors for better country administration, further growth and development and meeting individuals’ need. Today governments cannot run the country without support and trust of people. This paper, due to the importance of political trust, attempts to extract the political trust indicators from the view point of Imam Ali (AS) by reviewing the indicators of political trust in the scientific literature, with the aim of localizing the humanities. A qualitative content analysis method was used to analyze content of Nahj al-Balaghah to extract the indicators of political trust and government’s responsibilities toward people. Achievements have indicated that political indicators includes two aspects A) individual characteristics of the rulers e.g. divine piety, Morality, spirituality, honesty, good policy and optimism to people   B) rulers’ interactions with people e.g. serving the people, observing justice and fairness, kindness and tolerance and non-discrimination, as well as considering development and prosperity of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Trust
  • Nahj al-Balaghah
  • Political Institutions
  • Political Activists
  • Imam Ali (AS)
* قرآن کریم
1. احمدی، قاسم (1381)، اعتماد مردم به حکومت‌ها در سه دوره تاریخی مغول، صفویه و قاجاریه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
2. اعرافی، علیرضا (1385)، «نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام علیg»، فصلنامه حوزه و دانشگاه، ش26، ص22−45.
3. الوانی، مهدی و علیرضا شیروانی (1385)، سرمایه‌اجتماعی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)، تهران: مانی.
4. چلبی، مسعود (1375)، جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشر نی.
5. الحرانی، حسن بن علی بن شعبه (1394)، تحف العقول عن آل الرسولn، ترجمه: بهزاد جعفری، تهران: دارالکتب الیله.
6. دلاور، علی (1376)، مبانی نظری و علمی پ‍ژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
7. دلشاد تهرانی، مصطفی (1388)، دلالت دولت؛ آیین‌نامه‌های مدیریت و حکومت در عهدنامه مالک اشتر، تهران: دریا.
8. ردادی، محسن (1390)، نظریه اعتماد سیاسی با تأکید بر گفتمان اسلامی، تهران: دانشگاه
امام صادقg
.
9. سجادی، سیدعبدالقیوم (1382)، مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، قم: بوستان کتاب.
10. سیدرضی (1379)، ترجمه علامه جعفری، ج۵، تهران: علوم انتظامی.
11. سیدامامی، کاووس و رضا منتظری‌مقدم (1391)، «نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد نهادهای سیاسی در ایجاد اعتماد سیاسی: بررسی پیمایشی دانشجویان دانشگاه‌های تهران»،
فصلنامه انقلاب اسلامی دور هفتم، ش4، ص189−216.
12. طالبی، ابوتراب و دیگران (1387)، «عوامل مؤثر در اعتماد سیاسی: پیمایشی میان دانشجویان دانشگاه شریف»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سوم، ش‌4.
13. گیدنز، آنتونی (1378)، تجدد و تشخیص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
14. گیدنز، آنتونی (1380)، «1989 پایان قرن بیستم بود»، گفتگو با آنتونی گیدنز، ترجمه نیکو سرخوش، کتاب ماه علوم‌ اجتماعی، ش47−48 و ص‌۵0−62.
15. مارشال، کاترین و گرچن راسمن (1377)، روش تحقیق کیفی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، ج2، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
16. مجیدی، مجید (1372)، جامعه مدنی به منزله یک روش، تهران: نشر قطره.
17. مصباح یزدی، محمد‌تقی (1378)، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
18. موسوی خمینی، روح‌الله (1377)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: عروج.
19. موسوی خمینی، روح‌الله (1378)، وصیت نامه سیاسیالهی امام خمینی، تهران: عروج.
20. هاشمی، سید‌محمد (1380)، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: دادگستر.
21. یوسفی، علی (1379)، بررسی تطبیقی مشروعیت‌ سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در سه شهر تهران، مشهد و یزد، پایان‌نامه دکترا جامعه‌شناسی، دانشگاه تربیت ‌مدرس.
 22. Bretzer, Noreen. Ylva. (2002), How Can Institutions Better Explain Political Trust than Capitals Do? PHD Theses. University of Gothenburg, Sweden. From: www.Goggle.Com.
 23. Haerpfer. (1993). Political Trust in Societies under Transformations. From: www.Goole.Com.
 24. Hetherington, Marc. q. (1998). The political Relevance of Political Trust. The American political Science Review, 2, (4). 797-808.
 25. Gabriel O.W. (1995), Political Efficacy & Trust. Oxford: Oxford University Press.
 26. Kvale, Steinar. (1996), Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing, Thousand Oaks, CA: Sage.
 27. Rothstein, Bo & Tolle Dietlind. (2002). How Political Institutions Create & Destroy Social Capital. From: www. Google.Com.
 28. Marien, Sofie & Hooghe, Marc & de Vroome, Thomas (2011), he cognitive basis of trust. The relation between education, cognitive ability, and generalized and political trust. Intelligence 40 (2012), 604-613.
 29. Seligman, A (1998), The Problem of Ttrust, Princeton, new Jersey: Princeton University Press.
 30. Schiffman & kirpalaini. (2002) Trusting Souls: A Segmentation of the Voting Public. Public. Psychology & Marketing. 19,(12), 993-999.
 31. Szekelyi, Morkeng. A & Barna. (2003). The Interpretation of Trust in Empirical Research. From: www. Yahoo . Com.
 32. Thomas J. Rudolph and Jillian Evans (2005), Political Trust, Ideology, and Public Support for Government Spending. American Journal of Political Science, Vol. 49, No. 3 (Jul., 2005), pp. 660-671.
 33. Wilkes Rima (2015), We trust in government, just not in yours: Race, partisanship, and political trust, Social Science Research 49 (2015), 356-371.