بررسی رابطه گرایش‌های معنوی با کیفیت زندگی در میان دانشجویان دانشگاه شاهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شاهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، سنجش گرایش‌های معنوی و شناخت کیفیت زندگی در میان دانشجویان دانشگاه شاهد است. به سخن دیگر، هدف اصلی پژوهش آن است که آیا با افزایش یا کاهش گرایش‌های معنوی، در کیفیت زندگی تغییری به وجود می‌آید یا نه؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است. نمونه آماری این تحقیق، 359 نفر (147 پسر و 212 دختر) از دانشجویان دانشگاه شاهد هستند که با روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده و با استفاده از پرسش‌نامه‌های «گرایش‌های معنوی»، کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی «WHOQOL» ارزیابی شده‌اند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان دادند که با افزایش گرایش‌های معنوی، میزان کیفیت زندگی دانشجویان نیز افزایش می‌یابد. همچنین با بالا رفتن گرایش‌های معنوی در حیطه‌های «باورهای معنوی»، «احساس معنویت»، «خودشکوفایی معنوی» و «رفتارهای معنوی»، میزان کیفیت زندگی افزایش می‌یابند. در عین حال، نتایج نشان دادند که با افزایش گرایش‌های معنوی و ابعاد چهارگانه آن، میزان کیفیت زندگی در بعد روانی، بعد محیطی و بعد روابط اجتماعی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Relationship between the Spiritual Tendencies and the Quality of Life among the Students of Shahed University

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Zolfaghari 1
  • Ghasem Meshkini 2
  • Mohammad Mehrabi 2
1 Faculty Member of Shahed University
2 Master of Sociology, Shahed University
چکیده [English]

 
The main purpose of the study is to evaluate the spiritual tendencies and the quality of life among the students of Shahed University. In other words, the main question of the study is whether the spiritual tendencies increase or decrease, the quality of life is changed or not. This study is applied the survey methodology. The sample size is 359 students (147 boys and 212 girls) from Shahed University. They who were selected by random stratified sampling were analyzed with the help of questionnaires of spiritual tendencies and World Health Organization Quality Of Life (WHOQOL). The obtained results from Pearson correlation coefficient showed that with increasing the spiritual tendencies, the level of students' quality of life increases. In addition, with increasing the spiritual tendencies in dimensions of spiritual beliefs, sense of spirituality, spiritual self-actualization, and spiritual behaviors, the level of quality of life increases. Meanwhile, the results showed that with increasing the spiritual tendencies and their four dimensions, the level of quality of life increases in terms of mental, environmental, and social dimensions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual tendencies
  • Spiritual Beliefs
  • Spiritual self-actualization
  • spiritual behaviors
  • quality of life
  • students of Shahed University
1. آزاد ارمکی، تقی (1387)، جامعه‌شناسی فرهنگ، تهران: علم.
2. آژند، یعقوب (1374)، تاریخچۀ زیبایی‌شناسی و نقد هنر، تهران: مولی.
3. آیت‌اللهی، حبیب‌اله (1380)، تاریخ هنر، تهران: الهدی.
4. الیوت، آنتونی و برایان ترنر (1390)، برداشت‌هایی در نظریۀ اجتماعی معاصر، ترجمۀ فرهنگ ارشاد، تهران: جامعه‌شناسان.
5. باستید، روژه (1374)، هنر و جامعه، ترجمۀ غفار حسینی، تهران: توس.
6. بودن، ریمون (1389)، مطالعاتی در آثار جامعه‌شناسان کلاسیک، ترجمۀ باقر پرهام، تهران: مرکز.
7. بیضایی، بهرام (1385)، نمایش در ایران، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
8. بلخاری قهی، حسن (1390)، فلسفۀ هنر اسلامی، تهران: علمی و فرهنگی.
9. پرایس، کریستین (1347)، تاریخ هنر اسلامی، ترجمۀ مسعود رجب‌نیا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
10. پوپ، آرتور اپهام (1355)، هنر ایران در گذشته و آینده، ترجمۀ عیسی صدیق، تهران: مدرسۀ عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات.
11. تذهیبی، مسعود و فریده شهبازی (1385)، نقش‌مایه‌های ایرانی، تهران: سروش.
12. حسن، زکی محمد (1330)، صنایع ایران بعد از اسلام، ترجمۀ محمدعلی خلیلی، تهران: اقبال.
13. حقیقت، عبدالرفیع (1369)، تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی، جلد اول، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.
14. دو وینیو، ژان (1379)، جامعه‌شناسی هنر، ترجمۀ مهدی سحابی، تهران: مرکز.
15. دیماند، موریس سون (1336)، راهنمای صنایع اسلامی، ترجمۀ عبدالله فریار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
16. راودراد، اعظم (1382)، نظریه‌های جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، تهران: دانشگاه تهران.
17. ریتزر، جرج (1389)، مبانی نظریۀ جامعه‌شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن، ترجمۀ شهناز مسمی‌پرست، تهران: ثالث.
18. ریخته‌گران، محمدرضا (1380)، هنر، زیبایی، تفکر: تأملی در مبانی نظری هنر، تهران: ساقی.
19. زیمل، جرج (1388)، مقالاتی دربارۀ دین، ترجمۀ شهناز مسمی‌پرست، تهران: ثالث.
21. ضابطی جهرمی، احمد (1389)، پژوهش‌هایی در شناخت هنر ایران، تهران: نی.
22. عدل، شهریار (1379)، هنر و جامعه در جهان ایرانی، تهران: توس.
23. فریزبی، دیوید (1386)، گئورگ زیمل، ترجمۀ شهناز مسمی‌پرست، تهران: ققنوس.
24. کانت، ایمانوئل (1382)، نقد قوۀ حکم، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی.
25. کلانتری، محبوبه (1383)، تاریخچۀ کلاه و پوشش سر در ایران، تهران: ادارۀ کل پژوهش‌های سیما.
26. کن بای، شیلا (1382)، نقاشی ایرانی، ترجمۀ مهدی حسینی، تهران: دانشگاه هنر.
27. کوپر، هریس ام. (1385)، پژوهش ترکیبی: راهنمای بررسی متون پژوهشی، ترجمۀ محمدعلی حمید رفیعی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
28. گدار، آندره (1345)، هنر ایران، ترجمۀ بهرام حبیبی، تهران: دانشگاه ملی ایران.
29. گنون، رنه (1361)، سیطرۀ کمیت و علائم آخر الزمان، ترجمۀ علی‌محمد کاردان، تهران: نشر دانشگاهی.
30. متین، پیمان (1383)، پوشاک ایرانیان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
31. محدثی، جواد (1376)، هنر در قلمرو مکتب، تهران: دفتر تبلیغات اسلامی.
32. مددپور، محمد (1383)، آشنایی با آرای متفکران دربارۀ هنر، تهران: سورۀ مهر.
33. مرزبان، پرویز (1383)، خلاصۀ تاریخ هنر، تهران: علمی و فرهنگی.
34. مفتونی، نادیا (1390)، اخلاق هنر از نگاه فارابی، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
35. ملا صالحی، حکمت‌اله (1378)، زیبایی و هنر از منظر وحیانی اسلام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
36. موسوی، سیدرضی (1390)، حکمت هنر: هنر از منظر سنت و مدرنیته، قم: مرکز پژوهش‌های صدا و سیما.
37. مهرپویا، جمشید (1388)، «درآمدی بر شناخت هنرهای سنتی ایران»، مجلۀ رشد آموزش هنر: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش، ش18، ص45−49.
38. نصر، سیدحسین (1384)، جوان مسلمان و دنیای متجدد، ترجمۀ مرتضی اسعدیان، تهران: طرح نو.
39. وبر، ماکس (1390)، روش‌شناسی علوم اجتماعی، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: مرکز.
40. ولف، جانت (1367)، تولید اجتماعی هنر، ترجمۀ نیره توکلی، تهران: مرکز.
41. هوکر، کریستف (1386)، تاریخ مختصر معماری، ترجمۀ فرهاد گشایش، تهران: لوتس.
42. هینیک، ناتالی (1387)، جامعه‌شناسی هنر، ترجمۀ عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: آگه.
43. Ahmed, J. U. (2010), “Documentary Research Method: New Dimensions”, Indus Journal of Management & Social Sciences, volume 4, pp1-14.
44. Bailey, K.D. (1994), Methods of Social Research,New York: The Free Press.
45. Barry, Jackson (1999), Art, Culture, and the Semiotics of Meaning, U.S: MacMillan.
46. Daymon, C. & Holloway, I. (2005), Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications, London & U.S. : Routledge.
47. Heidegger, Martin (1977), The Question concerning technology and other essay, translation By W. Lovitt, New York: Harper & Row.
48. Leaman, Oliver (2004), Islamic aesthetics, Edinburgh: Edinburgh University.
49. McCulloch, Gary (2005),Documentary Research in Education, History and the Social Sciences, London and New York: RoutledgeFalmer.
50. Pope, Arthur Upham (1976), Persian architecture, Tehran: Soroush.
51. Prior, L (2003), Using documents in social research, London: Sage.
52. www.handicrafts.ir.