فهم عراق از دریچه تجربه زیسته زائران عراقی اربعین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تهران

چکیده

پس از سقوط رژیم بعث عراق و خروج غربی‌ها از این کشور دو ملت ایران و عراق به لحاظ راهبردی به عقبه اثرگذار فرهنگی و اجتماعی یکدیگر تبدیل شده‌اند. از این‌رو، فهم واقعیت‌های این کشور برای ما اهمیتی فراوان دارد. در این پژوهش نخست نشان داده می‌شود که مفاهیم موجود، امکان ارائه فهم دقیقی از شرایط فعلی عراق را ندارند. از این‌رو، این تحقیق تلاش خواهد کرد تا با تکیه بر تحلیل نگاه جامعه شیعی عراق به این کشور، یک الگوی نظری معقول را برای فهم واقعیت‌های جاری در این جامعه فراهم آورد. مردم‌نگاری −با تکیه بر ابزارهای مصاحبه و مشاهده− شیوه اصلی به کار گرفته شده از سوی پژوهشگر در این تحقیق برای جمع‌آوری داده‌های معتبر تجربی بوده است. پس از آن با استفاده از برخی نظریه‌های جامعه‌شناسی موجود −که بیشتر به بحث‌های نظری پارسونز مربوط هستند− تلاش شده است تا الگوی نظری مستقلی که بتوان از آن برای فهم و تفسیر واقعیت‌های اجتماعی جامعه هدف بهره برد، طراحی و ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Understanding of Iraq through Iraqi Fortieth Pilgrims' Lived Experience; Trying to Propose a Theoretical Pattern

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Karami 1
  • Mohammad Mahdi Bazrafshan 2
1 Assistant Professor of Allameh Tabatabai University
2 Ph.D. Student of Cultural Sociology, University of Tehran
چکیده [English]

Both Iran and Iraq have strategically effective cultural and social background after the fall of the Ba'ath regime in Iraq and the withdrawal of foreigners from the country. Therefore, it is important to understand the realities about Iraq. First, this research shows that it is impossible to understand the current situations in Iraq because there is not enough information. Thus, the author tries to propose a theoretical and reasonable pattern for understanding the current realities in Iraq by analyzing the Iraqi Shiite view on the country. The main methodology in the research is ethnography and interview and observation were used for collecting the valid and empirical information. This research attempts to design a theoretical and independent pattern by which the Iraq's social realities are understood with the help of some current sociological theories which are often related to the Parsons' theoretical discussions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anomy
  • developing society
  • society in transition
  • lunar excited society
  • Parsons
1. ادیب حاج باقری، محسن و همکاران (1386)، روش‌های تحقیق کیفی، تهران: انتشارات بشری.
2. ازکیا، مصطفی؛ غلامرضا غفاری (1383)، جامعه‌شناسی توسعه، تهران: انتشارات کیهان.
3. ایمان، محمد‌تقی (1391)، روششناسی تحقیقات کیفی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
4. بذرافشان، محمد‌مهدی (شهریور 1392)، بررسی انتقادی برخی نظریه‌های تبیینکننده فضای فرهنگی و اجتماعی ایران معاصراهتمامی در جهت ارائه مفاهیم نو، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
5. دورکیم، امیل (1392)، دربارۀ تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات کتابسرای بابل.
6. رجب‌زاده، احمد؛ مسعود کوثری (زمستان 1381)، «آنومی سیاسی در اندیشه دورکیم»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، ش1.
7. ریتزر، جورج (1386)، نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات علمی.
8. ساروخانی، باقر (1388)، روشهایتحقیقدرعلوماجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
9. سیدمن، استیون (1386)، کشاکش آراء در جامعه‌شناسی، نشر نی.
10. فلیک، اووه (1387)، درآمدی بر تحقیق کیفی، هادی جلیلی، نشر نی.
11. نبوی، سید‌عبدالامیر (زمستان 1389)، «جامعه در حال گذار؛ بازبینی یک مفهوم»، فصلنامه مطالعات میانرشته‌ای در علوم انسانی، دوره سوم، ش1.
12. Adler, P.A; Wheeling and dealing; An Ethnograghy of Upper level Drug Dealing and Smuggling Community, New York; Columbia University Press;1985.
13. woods, P. The Divided School, London: Rout ledge and Kegan Paul, 1979.