دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-161 
2. نظریۀ معنا، مطالعۀ تطبیقی پرس و علّامه طباطبایی

صفحه 29-52

آرزو نیکوییان؛ حمید پارسانیا؛ سید حسین شرف الدین؛ حسین پرکان